23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-182640
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DjursBo afd. 56, 58 og 67

Vindere

Valgt delegeret bygherre

(18.04.2019)
Aalsrode Tømrer
Toftevej 4-6
8500 Grenaa

(29.05.2019)
Aalsrode Tømrerfirma A/S
Grenaa

Aftale vedrørende realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre


DjursBo afd. 56, 58 og 67

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
DjursBo afd. 56, 58 og 67
Toftevej 2
Hornslet
9000
Danmark
Kontaktperson: Dennis Larsen
E-mail: dla@djursbo.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.djursbo.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale vedrørende realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

DjursBo afd. 56, 58 og 67 ønsker samlet opført 6 600 m2 almene boliger. Aalsrode Tømrer A/S (herefter AAT) har adkomst til grundene beliggende: matr.nr. 10 og matr.nr. 10, Kolind By samt 1 ao og 1t, Ryomgård Hgd... Det er en forudsætning for realisering af det almene byggeprojekt, at byggeriet opføres af AAT, idet denne har stillet dette som betingelser ifm. overdragelse af grundene.

DjursBo, med afdelingerne som bygherre agter at erhverve ejendommene og den fremtidige bebyggelse fra AAT i henhold til samlet aftalesæt. AAT skal varetage bygherrerollen. Det er en betingelse, at AAT varetager DjursBos udbudspligt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel. Denne bekendtgørelse vedrører aftale forholdet mellem DjursBO og AAT. Der vil blive indrykket de nødvendige bekendtgørelser ift. de underliggende/udførende leverandører.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 44 922 314.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Ryomgård og Kolind

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor i pkt. II.1.4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Syddjurs Kommune har tildelt DjursBo afd. 56, 58 og 67 kvoter til opførelse af almene boliger. Syddjurs kommune har en særlig byplanmæssig interesse i, at der etableres boliger på det pågældende byggefelt. Aalsrode Tømrer A/S har adkomst til de pågældende byggefelter og har stillet som en betingelse for salg heraf til ordregiver, at AAlsrode Tømrer A/S skal udføre de påtænkte byggearbejder med respekt for Udbudsloven.

Det bemærkes, at der i det pågældende område ikke er andre byggefelter i nærheden af grunden, som vil kunne udnyttes inden for en sammenlignelig rimelig tidshorisont.

Det er ordregivers opfattelse, at betingelserne for at ordregiver indgår aftale med Aalsrode Tømrer om dennes varetagelse af udbudspligten på ordregivers vegne i denne sag er til stede ("delegeret bygherremodel"). Kontrakten mellem DjursBo afd. 56, 58 og 67 og Aalrode Tømrer A/S angår projektering og realisering af et alment byggeprojekt, som i overensstemmelse med Udbudslovens § 25 samlet set må karakteriseres som en bygge- og anlægskontrakt. Det er ordregivers vurdering, at kontrakten kan indgås ved tildeling af kontrakt uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, da udbudspligtens formål iagttages derved, at samtlige af de underliggende entrepriseopgaver bringes i udbud i overensstemmelse med gældende udbudsregler på vegne af DjursBo afd. 56, 58 og 67 og under dennes effektive tilsyn.

Kontrakten forventes således indgået efter udløbet af standstill perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter dagen for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse om forudgående frivillig gennemsigtighed.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Aalsrode Tømrer
18795507
Toftevej 4-6
Grenaa
8500
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 44 922 314.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 65 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ordregivers indgåelse af kontrakt efter proceduren i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten ude forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende jf. lovens § 7, stk. 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2019

Send til en kollega

0.079