23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 086-207147
Offentliggjort
03.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af bygherrerådgivning - planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek, dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital


Region Midtjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Palle Juul-Jensensboulevard 99
Århus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Ib Grønlund Sørensen
Telefon: +45 23882293
E-mail: ibgsoe@rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning - planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek, dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder hermed en rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til brug for planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek (herefter "Apoteksprojektet"), dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri (herefter "Vaskeriprojektet") ved Aarhus Universitetshospital. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU. Udbudsformen betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder de fastsatte mindstekrav, kan afgive tilbud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne "Team og nøglepersoner", "Pris" og "Proces- og løsningsbeskrivelse".

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71530000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland udbyder hermed en rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til brug for planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek (herefter "Apoteksprojektet"), dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri (herefter "Vaskeriprojektet") ved Aarhus Universitetshospital. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU. Udbudsformen betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder de fastsatte mindstekrav, kan afgive tilbud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne "Team og nøglepersoner", "Pris" og "Proces- og løsningsbeskrivelse".

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og nøglepersoner / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og løsningsbeskrivelse for Apoteksprojektet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 073-173044
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning - opførsel af nyt apotek ved Aarhus Universitetshospital

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Midtjylland har besluttet at annullere nærværende udbud, da Region Midtjylland har konstateret fejl/uhensigtsmæssigheder i egnethedskravene, der var stillet i nærværende udbud. Udbuddet annulleres af denne grund, men opgaven forventes genudbudt hurtigst muligt. Ordregiver forventer ikke, at der vil være store ændringer i det øvrige udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2019

Send til en kollega

0.18