23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 101-244770
Offentliggjort
27.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.06.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb568fa9-f816-4dc5-b42f-26e7b427e636/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt firma

(06.09.2019)
Norva24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Stine Kehlet Andersen
Telefon: +45 21244094
E-mail: stkan@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.1) Navn og adresser
Odense Letbane P/S
Odense
Danmark
E-mail: stkan@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odenseletbane.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb568fa9-f816-4dc5-b42f-26e7b427e636/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb568fa9-f816-4dc5-b42f-26e7b427e636/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eb568fa9-f816-4dc5-b42f-26e7b427e636/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn i Odense Kommune. Herunder også bortskaffelse af det oprensede materiale. Oprensningen vedrører brønde og linjedræn, der er placeret på offentlige veje, fodgængerområder, cykelstier, letbanetracé, letbaneperroner, parkeringspladser, herunder Park & Ride-anlæg ved letbanen, Power Stations (transformerstationer) og tunneller.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn i Odense Kommune. Herunder også bortskaffelse af det oprensede materiale. Oprensningen vedrører brønde og linjedræn, der er placeret på offentlige veje, fodgængerområder, cykelstier, letbanetracé, letbaneperroner, parkeringspladser, herunder Park & Ride-anlæg ved letbanen, Power Stations (transformerstationer) og tunneller.

Der er tale om oprensning af ca. 2 500 brønde og 1 900 meter linjedræn, der skal oprenses en gang årligt. Derudover er der tale om ca. 49 000 brønde, der skal oprenses hvert andet år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der stilles krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven. Se udbudsbetingelsernes pkt 8.1.

Den årlige omsætning forventes at være 1 200 000 - 1 700 000 DKK. Værdien er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan ændres i op- og nedadgående retning i aftaleperioden. Den anslåede værdi i pkt II.1.5 er udtryk for den maksimale forventede omsætning i hele aftaleperioden.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i Ethics angive mindst 2 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. Alderen på referencerne regnes i forhold til referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Referencen må således senest være afsluttet den 25.6.2016. Der kan også være tale om referencer, der vedrører igangværende arbejde. Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en rammeaftale, og således ikke enkeltstående arbejder. Minimum én af referencerne skal være udført for en offentlig ordregiver. Referencerne skal vedrøre brøndoprensning. Der stilles ikke specifikke krav om, at der er tale om oprensning af f.eks. linjedræn eller rendestensbrønde. Alle de nævnte forhold skal fremgå af beskrivelsen af referencen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætningen for hver af de 2 referencer skal være minimum 300 000 DKK årligt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte aftaleudkast, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige rammeaftale mellem ordregiver og den valgte leverandør.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Medio 2023

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere Og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019

Send til en kollega

0.126