23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 102-247357
Offentliggjort
28.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/460

Indlevering af tilbud

Til
01.07.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/460

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

(28.08.2019)
Econet A/S
Rådmandsgade 45A, 2.
2200 København N

(28.08.2019)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

(28.08.2019)
COWI
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

(28.08.2019)
Planmiljø ApS
Ellevej 5, Østrup
3676 Veksø

(28.08.2019)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

(28.08.2019)
Planmiljø ApS
Ellevej 5, Østrup
3676 Veksø

(28.08.2019)
COWI
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

(28.08.2019)
COWI
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Opdateringer

Rettelse
(20.06.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 25-06-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 28-06-2019
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 25-06-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 28-06-2019
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
I og med at der ved besvarelse af spørgsmål/svar er foretaget en del præciseringer af visse elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver valgt at forlænge tilbudsfristen til fredag den 28. juni kl. 12.00. Dette er for at sikre, at samtlige tilbudsgivere har mulighed for at tage højde for de præciseringer, som Ordregiver har lavet (besvarelse af spørgsmål 1-16, samt rettelsesblad 1.

Rettelse
(26.06.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 28-06-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-07-2019
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 28-06-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-07-2019
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ændring i præcisering af, hvornår en reference anses for værende relevant anses af Ordregiver for at være en væsentlig ændring, dog af mindre betydning. Ordregiver har for en sikkerheds skyld valgt at udskyde tilbudsfristen med 3 dage, for at tilgodese eventuelle ændringer i tilbudsgiverkredsen.

Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og bistand til direktiv implementering


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Tolderlundsvej 5
Odense C
5000
Danmark
E-mail: betkr@mst.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/460
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/460
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og bistand til direktiv implementering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med implementering af de ændrede europæiske affaldsdirektiver har Miljøstyrelsen behov for konsulentbistand til gennemførelse af diverse projekter og opgaver. Opgaverne relaterer sig hovedsagligt til data jf. de europæiske affaldsdirektiver.

Miljøstyrelsen udbyder på denne baggrund Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og bistand til direktivimplementering, der er opdelt i 4 delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 110 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udvikling af affaldsdatasystem

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90700000
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 ”Udvikling af affaldsdatasystemet” dækker over Miljøstyrelsens behov for indkøb af affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand vedrørende affaldsdatasystemet, så Danmark kan imødekomme indrapporteringskravene, som de fremgår af de reviderede affaldsdirektiver.

Delaftalen omfatter konsulentydelser og -bistand til udvikling og gennemførelse af:

1) Identificere fejlkilder og behov for opdateringer af affaldsdatasystemet;

2) Beregning af metal i slagge fra dagrenovationslignende affald;

3) Øvrig rådgivning vedrørende udvikling af affaldsdatasystemet og indrapportering af data.

Leverandøren skal besidde specialiseret viden om affaldsdatasystemet og sikre løbende evaluering og kvalitetssikring af egne leverancer, inden de overdrages til godkendelse hos Miljøstyrelsen. De nærmere samarbejdsrutiner omkring konkrete Projekter aftales ved projektstart.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Økonomisk option, som ordregiver kan anvende efter behov.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

På Delaftale 1 tilkobles én leverandør. Leveranceaftaler til løsning af konkret projekt i kontraktperioden sker derfor ved Direkte tildeling.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gennemsnitlige tabsrater

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90700000
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 ’Gennemsnitlige tabsrater’ dækker over Miljøstyrelsens behov for indkøb af affaldsfaglige konsulentydelser og bistand inden for metodeudvikling, analyser og brug af gennemsnitlige tabsrater.

Gennemsnitlige tabsrater er en direktivfastsat mulighed, der tillader brugen af et beregnet gennemsnitstab, hvis det viser sig svært eller umuligt at indsamle data om affaldets endelige genanvendelse.

Delaftalen omfatter konsulentydelser og -bistand til udvikling og gennemførelse af:

1) Tekniske specifikationer for beregning af gennemsnitlige tabsrater;

2) Kontraktstyring af den reelle genanvendelse (og kortlægning af, hvor der er brug for gennemsnitlige tabsrater);

3) Kortlægning over behandling af frasorteret affald fra genanvendelsesoperationer;

4) Øvrig rådgivning vedrørende udvikling og brug af gennemsnitlige tabsrater.

Leverandøren skal besidde specialiseret viden om genanvendelse af affald, oparbejderes udfordringer og udfordringer, der specielt relaterer sig til at måle den reelle genanvendelse og Leverandøren skal sikre løbende evaluering og kvalitetssikring af egne leverancer, inden de overdrages til godkendelse hos Miljøstyrelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Økonomisk option, som kan anvendes efter behov.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

På Delaftale 2 tilkobles én leverandør. Leveranceaftaler til løsning af konkret projekt i kontraktperioden sker derfor ved Direkte tildeling.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Genanvendelse og genbrug af emballager og produkter

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90700000
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 ”Genanvendelse og genbrug af emballage og produkter” dækker over Miljøstyrelsens behov for indkøb af affaldsfaglige konsulentydelser og bistand inden for metodeudvikling, analyser og kortlægninger af genanvendelse og genbrug af produkter og emballager.

Delaftalen omfatter konsulentydelser og -bistand til udvikling og gennemførelse af:

— Indrapportering af forberedelse til genbrug,

— Rapportering af genbrug,

— Beregning af metalemballage i slagge fra dagrenovationslignende affald,

— Indberetning af reparation af træemballage,

— Opgøre emballageaffald,

— Opgøre genbrugsemballager,

— Øvrig rådgivning vedrørende identificering, indrapportering af data vedrørende genbrug og genanvendelse af emballager og produkter.

Leverandøren skal besidde specialiseret viden om genanvendelse af affald, oparbejderes udfordringer og udfordringer, der specielt relaterer sig til at måle den reelle genanvendelse, og Leverandøren skal sikre løbende evaluering og kvalitetssikring af egne leverancer, inden de overdrages til godkendelse hos Miljøstyrelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 910 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Økonomisk option, som kan anvendes efter behov.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

På Delaftale 3 tilkobles 3 leverandører. Tildeling af Leveringsaftale til løsning af et konkret Projekt vil i kontraktperioden ske som følger:

— Projekter med værdi under 100 000 DKK: Direkte tildeling til den Leverandør, der har opnået flest point ved den samlede evaluering,

— Projekter fra 100 000 DKK og derover: Genåbning af konkurrencen (Miniudbud).

Muligheden for at benytte direkte tildeling for beløb op til 100 000 DKK er valgfri for ordregiver.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Madaffald

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90700000
90720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4 ”Madaffald” dækker over Miljøstyrelsens behov for indkøb af affaldsfaglige konsulentydelser og bistand inden for kortlægning, metodeudvikling og analyser vedrørende madaffald.

Delaftalen omfatter konsulentydelser og -bistand til udvikling og gennemførelse af:

1) Madaffald fra primærproduktion og forarbejdnings- og fremstillingssektoren;

2) Madaffald fra detailhandelen og anden fødevaredistribution;

3) Madaffald fra restaurationsbranchen og restaurationstjenester;

4) Øvrig rådgivning vedrørende madaffald.

Leverandøren skal besidde specialiseret viden om, genanvendelse af affald, oparbejderes udfordringer, udfordringer, der specielt relaterer sig til at måle den reelle genanvendelse, og sikre løbende evaluering og kvalitetssikring af egne leverancer, inden de overdrages til godkendelse hos Miljøstyrelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Økonomisk option, som kan anvendes efter behov.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

På Delaftale 4 tilkobles 3 leverandører. Tildeling af Leveringsaftale til løsning af et konkret Projekt vil i kontraktperioden ske som følger:

— Projekter med værdi under 100 000 DKK: Direkte tildeling til den Leverandør, der har opnået flest point ved den samlede evaluering,

— Projekter fra 100 000 DKK og derover: Genåbning af konkurrencen (Miniudbud).

Muligheden for at benytte direkte tildeling for beløb op til 100 000 DKK er valgfri for ordregiver.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Samlet årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet årlig omsætning på mindst 1 500 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Odense

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at være til stede ved åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Antal af leverandører tilknyttet Rammeaftalen: 8

Fordelt på de forskellige rammeaftaler vil der blive tilknyttet følgende antal til hver delaftale:

- Delaftale 1: 1 leverandør,

- Delaftale 2: 1 leverandør,

- Delaftale 3: 3 leverandører,

- Delaftale 4: 3 leverandører.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019

Send til en kollega

0.078