23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 105-255999
Offentliggjort
03.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.07.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

Rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af dagrenovation og genanvendelige materialer

(23.08.2019)
City Container CPH A/S
Kraftværksvej 25
2300 København

Rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af klinisk risikoaffald

(23.08.2019)
HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

Opdateringer

Annullering
(23.08.2019)

Gennemførelse af udbudsproceduren foregår digitalt via udbudsportalen iBinder.com
Al materiale vedrørende nærværende udbud er frit tilgængeligt for alle interesserede på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=omewjihtsn

Rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af affald på Københavns Universitet


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Universitet
29979812
Nørregade 10
København K
1065
Danmark
Kontaktperson: Henrik Holtse
Telefon: +45 31386602
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ku.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=omewjihtsn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af affald på Københavns Universitet

 

Sagsnr.: 3729-015
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af affald. Aftalen omfatter universitetets 3 Campus Service Områder, som er Campus Service Søndre City, Campus Service Sund og Science Campus Service.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indsamling, transport og håndtering af kemikalieaffald

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000
90510000
90512000
90520000
90513000
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud om rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af kemikalieaffald. Delaftalen omfatter universitetets 3 Campus Service Områder, som er Campus Service Søndre City, Campus Service Sund og Science Campus Service.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med 2 * 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af klinisk risikoaffald

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90511000
90510000
90520000
90513000
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud om rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af klinisk risikoaffald. Delaftalen omfatter universitetets 3 Campus Service Områder, som er Campus Service Søndre City, Campus Service Sund og Science Campus Service.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med 2 * 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af dagrenovation og genanvendelige materialer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90511000
90510000
90520000
90513000
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud om rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af dagrenovation og genanvendelige materialer. Delaftalen omfatter universitetets 3 Campus Service Områder, som er Campus Service Søndre City, Campus Service Sund og Science Campus Service.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med 2 * 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har følgende optioner, jf. Tilbudslisten:

— Papir til makulering,

— Makulering af elektronisk hardware,

— Flamingo,

— Kviksølvholdige lyskilder (farligt affald).

Tilbudsgiver skal afgive pris på optionerne ved udfyldelse af Tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1-6, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det har betydning for Ordregiver, at tilbudsgiver har den fornødne soliditet til at være en fast samarbejdspartner gennem en årrække, hvorfor tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Nystartede virksomheder skal opfylde kravet i tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det har afgørende betydning for Ordregiver, at tilbudsgiver har den fornødne tekniske og faglige formåen til udførelse af opgaverne, hvorfor der kræves mindst 2 sammenlignelige referencer.

Tilbudsgiver skal i ESPD give oplysninger om følgende:

— 2 referencer med oplysning om tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD, pkt. lV.C.3.

Referencer kan være afsluttede inden for de sidste 3 år eller igangværende.

Tilbudsgiver skal angive en kontaktperson på hver reference med oplysning om e-mail og telefonnummer. Det er et krav for godkendelse af referencen, at der har været tale om en tilfredsstillende udførelse af en sammenlignelig opgave. Ordregiver vil kontrollere dette ved kontakt til den oplyste reference.

Bemærk, at krav til referencer også gælder for nystartede virksomheder, som derfor enten skal kunne fremvise afsluttede eller igangværende referencer, eller alternativt basere sig på andre enheders referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Disse fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Umiddelbart efter tilbudsfristens udløb åbnes tilbuddene. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Gennemførelse af udbudsproceduren foregår digitalt via udbudsportalen iBinder.com.

Al materiale vedrørende nærværende udbud er frit tilgængeligt for alle interesserede på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=omewjihtsn

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet til Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet til standstill perioden. jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019

Send til en kollega

0.094