23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 112-275992
Offentliggjort
13.06.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.06.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hpfsrmtinr

Udbyder

Gentofte Fjernvarme

Opdateringer

Rettelse
(26.06.2019)

III.1.3
I stedet for:
Ansøger skal aflevere en erklæring om ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i de seneste 3 år,
— Ansøgeren bedes angive antal beskæftigede fagudlærte VVS-installatører.
Ansøger skal aflevere referencer for udførelse af lignende montagearbejder af fjernvarmeunits, udført inden for de seneste 3 år,
— Ansøger bedes angive beløb, tidspunkt for leverancen, modtager, samt en beskrivelse af leverancen med angivelse af antal og størrelser for de monterede fjernvarmeunits.
Hvis en reference vedrører leverancer på en rammeaftale, bedes ansøger oplyse omfanget af leverancer på rammeaftalen frem til dato for afsendelse af ansøgning om prækvalifikation.
Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1-2 A4-sider pr. reference).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst 2 reference, hvor ansøger har varetaget montering af lignende størrelser fjernvarmeunits
Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum 5 fagudlærte VVS-installatører beskæftiget.
Læses:
Ansøger skal aflevere referencer for udførelse af lignende montagearbejder af fjernvarmeunits, udført inden for de seneste 3 år,
— Ansøger bedes angive beløb, tidspunkt for leverancen, modtager, samt en beskrivelse af leverancen med angivelse af antal og størrelser for de monterede fjernvarmeunits.
Hvis en reference vedrører leverancer på en rammeaftale, bedes ansøger oplyse omfanget af leverancer på rammeaftalen frem til dato for afsendelse af ansøgning om prækvalifikation.
Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1-2 A4-sider pr. reference).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst 2 reference, hvor ansøger har varetaget montering af lignende størrelser fjernvarmeunits.


Yderligere oplysninger
Krav om at angive erklæring om ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i de seneste 3 år, med tilhørende mindstekrav om beskæftigelse af 5 fagudlærte VVS-installatører, er udgået. Ansøgers tekniske og faglige kapacitet vurderes udelukkende på baggrund af referencer.

VVS-arbejder til montage af A+ Fjernvarmeunits


Gentofte Fjernvarme

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Gentofte Fjernvarme
19438414
Bernstorffsvej 159
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Bo Hoffmann Østergaard
E-mail: bhs@ggfjernvarme.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gentoftefjernvarme.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hpfsrmtinr
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Peter Bastian Reisler
E-mail: PERR@cowi.com
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hpfsrmtinr
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

VVS-arbejder til montageAF A+ Fjernvarmeunits

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45331000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rammeaftale om montage af større fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45332000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med Gentofte Fjernvarmes arbejde med udbygning af fjernvarmenettet skal der bruges et antal større varmevekslere. Dette projekt omfatter montagearbejder forbundet med installation af fjernvarmeunits med pladevarmevekslere af forskellig størrelse samt med og uden afgang til varmtvandsbeholder, med en maximal varmeeffekt op til 1 000 kW, samt udskiftning af eksisterende fjernvarme installationer.

Entreprisen består i, at der foretages af montering og fjernelse af det eksisterende gas- eller oliefyr og herefter installation af en fjernvarmeunit med gennemstrømningsveksler til opvarmning og installation af enten en gennemstrømningsveksler eller varmtvandsbeholder til levering af varmt brugsvand. Leverancen af fjern-varmeunitten udbydes separat og er ikke omfattet af nærværende udbud.

Ordregiver bestiller fjernvarmeunits, der monteres på aftalt tidspunkt og adresse. Der gives tilbud på VVS-arbejderne på baggrund af størrelser angivet i tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i 1 år áf 3 gange.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Ordregiver modtager mere end 5 egnede ansøgninger, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse.

Udvælgelse sker på baggrund af de ansøgere, der efter Ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer. Ved vurderingen af mest relevante referencer, lægger Ordregiver blandt andet vægt på de udførte opgavers størrelse i form af kontraktværdi, og at de omfatter tilsvarende typer af opgaver, herunder at referencerne dokumenterer erfaring med montering af fjernvarmeunits inden for de størrelser og typer, som er omfattet af den udbudte kontrakt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er et fælles kommunalt serviceselskab, som udfører opgaver på vegne af Gentofte Fjernvarme. I forbindelse med leveringer på denne rammeaftale, vil kommunikationen derfor gå gennem Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S. Indkøbene vil dog udelukkende vedrører opgaver, som udføres af Gentofte Fjernvarme og al fakturering foretages også til Gentofte Fjernvarme.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være registreret hos Sikkerhedsstyrrelsen som autoriseret gas- og vandmester (VVS-installatør).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgers egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Finansielle nøgletal"),

— Ansøgers soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Øvrige økonomiske og finansielle kravl"),

— Ansøgers omsætning opgjort for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Samlet årsomsætning").

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøger skal have en omsætning på minimum 5 000 000 DKK det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal aflevere en erklæring om ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i de seneste 3 år,

— Ansøgeren bedes angive antal beskæftigede fagudlærte VVS-installatører.

Ansøger skal aflevere referencer for udførelse af lignende montagearbejder af fjernvarmeunits, udført inden for de seneste 3 år,

— Ansøger bedes angive beløb, tidspunkt for leverancen, modtager, samt en beskrivelse af leverancen med angivelse af antal og størrelser for de monterede fjernvarmeunits.

Hvis en reference vedrører leverancer på en rammeaftale, bedes ansøger oplyse omfanget af leverancer på rammeaftalen frem til dato for afsendelse af ansøgning om prækvalifikation.

Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1-2 A4-sider pr. reference).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst 2 reference, hvor ansøger har varetaget montering af ligende størrelser fjernvarmeunits

Det er et mindstekrav, at ansøger har minimum fem fagudlærte VVS-installatører beskæftiget.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse. Krav fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvor flere i forening afgiver tilbud, skal det af tilbuddet fremgå, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiverne. Tilbudsgiver kan anvende bilag 1 til udbudsvilkårene til brug for afgivelse af denne konsortieerklæring.

Tildeles konsortiet den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Tilbudsgiver skal vedlægge støtteerklæringer, såfremt denne baserer sit tilbud på andre enheders økonomiske, finansielle, tekniske eller faglige formåen. Tilbudsgiver kan anvende bilag 2 til udbudsvilkårene til brug for afgivelse af denne støtteerklæring.

De enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, skal påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/07/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

Send til en kollega

0.138