23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 232-409655
Offentliggjort
02.12.2014
Udbudstype
Projektkonkurrence

Bestilling af materiale

Til
06.01.2015 Kl. 14:00

Addresse
Thyborøn Fritidscenter
Kirkegårdsvej 15
Att: Jesper Vinther Fruergaard
7680 Thyborøn
Telefon: +45 97831390
Mail: jesper@fruergaard.dk

Anmodning om deltagelse

Til
06.01.2015 Kl. 14:00

Addresse
Thyborøn Fritidscenter
Kirkegårdsvej 15
Att: Jesper Vinther Fruergaard
7680 Thyborøn
Telefon: +45 97831390
Mail: jesper@fruergaard.dk

Udbyder

Thyborøn Fritidscenter

Fra idrætshal til vandkulturhus


Thyborøn Fritidscenter

Tjenesteydelse
Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Thyborøn Fritidscenter
Kirkegårdsvej 15
Kontaktpunkt(er): Thyborøn Fritidscenter
Att: Jesper Vinther Fruergaard
7680 Thyborøn
DANMARK
Telefon: +45 97831390
Mailadresse: jesper@fruergaard.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed1.3)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion1.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nejDel II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:

Fra idrætshal til vandkulturhus.II.1.2)

Kort beskrivelse:

Thyborøn Fritidscenter inviterer i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale- og Anlægsfonden interesserede arkitekter og ingeniører til denne projektkonkurrence om transformation af en eksisterende idrætshal til et visionært vandkulturhus. Konkurrencen afholdes som en indbudt projektkonkurrence i een fase.
Thyborøn Fritidscenter er en selvejende institution ledet af en frivillig bestyrelse. Centret ligger i Thyborøns sydlige periferi, og består af to idrætshaller; en nyere hal fra 2008 og en ældre hal. Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter ønsker at transformere den nyeste af de to haller til et nyskabende vandkulturhus, hvor en lang række lokale aktører og interessenter vil få gavn og glæde af det. Det er i dette helt specifikke koblingsfelt, hvor en lokal kultur- og fritidsplatform også kan anvendes i et lokalt forretningsstrategisk perspektiv, at Thyborøn ser sin chance. Her er en oplagt mulighed for at etablere et nyskabende fremtidsscenarie baseret på udvikling af autentiske og stedbundne potentialer, og på baggrund af en unik folkelig sammenhængskraft med dybe rødder i en stærk maritim tradition.
I forbindelse med ombygning til vandkulturhus tænkes idrætshallen delt i to, således at den første 1/3, der ligger i umiddelbar sammenhæng med en ungdomsklub og fitnessfaciliteter bibeholdes som multisal. De resterende 2/3 dele foreslås ombygget til vandkulturhus med direkte adgang til campingplads og hytteby.
Projektet skal have stor fokus på tilgængelighed og bæredygtighed. Bestyrelsens vision er, ud over de store lokale perspektiver at en arkitektkonkurrence og en efterfølgende ombygningen vil resultere i nyskabende funktioner og arkitektur på området, og at projektet vil være et demonstrationsprojekt, som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark.
Projektet får økonomisk støtte fra bl.a. Lemvig Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.
Anlægsbudgettet er ca. 35 000 000 DKK inklusive rådgiverhonorar, ekskl. moms.
Ombygning af eksisterende tørhal ca. 1 050 m².
Det forventes, at Thyborøn Fritidscenter indgår aftale med vinderen af konkurrencen om en totalrådgivningsaftale.
Det forventes at hele projektet kan indvies i 2017.II.1.3)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


71200000


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Rådgiveropgaven skal varetages som totalrådgivning med ét firma som totalrådgiver og øvrige firmaer som underrådgivere.
Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier som ansøger skal vedlægge oplysninger om:
1) Referencer — fra svømmehaller eller vandkulturhuse eller beslægtede projekter der viser ansøgers ingeniørnæssige og arkitektoniske kvalifikationer indenfor dette område. Derudover kan der vedlægges referencer, der tager udgangspunkt i for eksempel foreningsliv, vandsport og undervisning. Referencer skal være af realiserede projekter. Antallet af referencer er op til ansøger.
2) Ingeniørfirmaet skal kunne dokumentere ingeniørmæssig erfaring med projektering, udbud og udførelse af mindst en opført svømmehal (eller lignende) indenfor de sidste ca. 8 år.
3) Der skal vedlægges CV-er, der viser uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der vil blive gjort ansvarlig for den udbudte opgave.
4) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, tlf. nr. Navn på kontaktperson og dennes e-mail og mobil. tlf. nummer.
5) Ansøger skal for det samlede team vedlægge en kort skriftlig beskrivelse, på maks. 1 A4 side, af teamets holdning til projektet og teamets tilgang til at arbejde med brugerinddragelse, tilgængelighed og bæredygtighed.
6) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.
7) Årlig omsætning og egenkapital de seneste to regnskabsår samt antal ansatte de seneste to år fordelt på faggrupper.

8) Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Skabelon kan hentes: http://www.udbudsportalen.dk/Vaerktoej/Standard-skabeloner/Tro-og-love-erklæringer/
Punkt 5, 6, 7 og 8 indsendes kun af totalrådgiveren. Punkt 1, 2, 3 og 4 indsende af alle i teamet.
Anmodning om prækvalifikation skal udføres på dansk og mærkes »Vandkulturhus i Thyborøn« og indleveres i eet fysisk eksemplarer samt som superlow-Pdf på USB stik. d. 6 januar mellem kl.10:00-14:00.
Adressen er: Arkitektkonkurrencerdk, Hyldegårdsvej 7, stuen th., 2920 Charlottenlund, att.: Anne-Mette Bølling, indehaver.


III.2)

Oplysninger om en bestemt profession

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Konkurrencen henvender sig primært til arkitekt- og ingeniørvirksomheder.Del IV: Procedure


IV.1)

Type konkurrence

Begrænset
Forventet antal deltagere: 4IV.2)

Navne på allerede udvalgte deltagere


IV.3)

Kriterier for vurdering af projekter:

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt på deres funktionalitet, realiserbarhed, arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed og øvrige krav og ønsker i konkurrenceprogrammet.IV.4)

Administrative oplysninger


IV.4.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:


IV.4.2)

Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 6.1.2015 - 14:00
Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.4.3)

Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 6.1.2015 - 14:00IV.4.4)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage


IV.4.5)

Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.5)

Præmieuddeling og bedømmelseskomité


IV.5.1)

Oplysninger om præmie(r):

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nejIV.5.2)

Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere

Alle konkurrencehold der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, vil modtage et vederlag på 160 000 DKK ekskl. moms.IV.5.3)

Opfølgende kontrakter

En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: jaIV.5.4)

Bedømmelseskomitéens afgørelse

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: jaIV.5.5)

Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

1. Jesper Vinther Fruergaard, formand for bestyrelsen, Thyborøn Fritidscenter
2. Chris Olesen, bestyrelsesmedlem, Thyborøn Fritidscenter
3. Henning Christensen, bestyrelsesmedlem, Thyborøn Fritidscenter
4. Erik Flyvholm, Borgmester, Lemvig Kommune
5. Direktør LOA
6. Anna Hassel, arkitekt, LOA
7. Arkitektfagdommer
8. ArkitektfagdommerDel VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.2)

Yderligere oplysninger:

1) Arkitektkonkurrencerdk, ved Anne-Mette Bølling, er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet og sekretær for dommerkomiteen.

2) Spørgsmål til bekendtgørelsen stiles skriftligt til: Arkitektkonkurrencerdk, Malene Ib Andersen, mia@arkitektkonkurrencerdk.dk Svar lægges løbende på hjemmesiden www.arkitektkonkurrencerdk.dk/Vandkulturhus
Sidste frist for at stille spørgsmål er 15. december kalenderdage inden ansøgningsfrist.
3) Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationen.
4) Thyborøn Fritidscenter er bygherre og kontraktholder
5) Hvis sagen standses, inden der er skrevet kontrakt med vinderen, eller hvis opgaven ikke gives til vinderen inden to år efter offentliggørelsen, skal der udbetales en kompensation på 160 000 DKK eksklusiv moms til vinderen. Hvis opgaven senere alligevel gives til vinderen, skal kompensationsbeløbet betragtes som en acontoudbetaling af rådgiverhonoraret.
7) De 4 prækvalificerede teams vil blive afkrævet at aflevere en serviceattest fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen samtidig med indleveringen af deres konkurrenceforslag.
8) Projektets gennemførelse er betinget af den ordrergivende myndigheds endelige godkendelse.
9) Konkurrencesproget er dansk og realiseringsfasen er ligeledes dansksproget.
10) Konkurrencen forventes afholdt fra ultimo januar til ultimo marts 2015
11) Offentliggørelsen forventes at foregå inden sommerferien 2015.


VI.3)

Klageprocedurer


VI.3.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@klfu.dk


VI.3.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal i fald indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordrergiveren har afsendt underretning til ansøgeren om, hvem der er blevet prækvalificeret.VI.3.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk


VI.4)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

28.11.2014

Send til en kollega

0.133