23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 126-308834
Offentliggjort
03.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbud af drift og vedligeholdelse af Gadetræer i Nord


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Leah Elkan
Telefon: +45 52344261
E-mail: lee@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5c4c68f-5505-4300-8770-18d478c5537b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift og vedligeholdelse af Gadetræer i Nord

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter normalpleje af gadetræer med vedligeholdelse af eventuelle bede omkring træerne i Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg bydele samt ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i opsætning og nedtagelse af saltværn, plantning af nye træer, fræsning af stød, levering af vandingsposer og ekstra vanding.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77341000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg bydele

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter normalpleje af gadetræer med vedligeholdelse af eventuelle bede omkring træerne i Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg bydele samt ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i opsætning og nedtagelse af saltværn, plantning af nye træer, fræsning af stød, levering af vandingsposer og ekstra vanding. Det er Københavns Kommunes forventning, at indkøbet af ekstra pleje alene vil udgøre en marginal del af det samlede indkøb under den udbudte kontrakt.

Der er planlagt idriftssættelse af kontrakten den 1.7.2019. Kontrakten løber indtil den 31.12.2021, dog med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøhensyn / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option på 2 x 1 års forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 039-088223
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune udbød ved udbudsbekendtgørelsen nr. 2019/S 039-088223 drift og vedligeholdelse af gadetræer i Nord ("herefter "Gadetræer i Nord").

Udbuddet omfatter gadetræer i Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Ydre Nørrebro og Vanløse. Den udbudte opgave har – med undtagelse af driftsområdet Vanløse – hidtil været varetaget af driftsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sideløbende med udbuddet af Gadetræer i Nord udbudt følgende grønne områder:

- Brønshøjparken (Brønshøj-Husum),

- Krogebjergparken (Brønshøj-Husum og Vanløse),

- Hækklipning (alle bydele).

Disse driftsopgaver varetages allerede i dag af eksterne leverandører.

Teknik- og Miljøudvalget har den 3.6.2019 truffet beslutning om at effektivisere driftsområderne i Teknik- og Miljøforvaltningen. Udvalget har i den forbindelse besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal konkurrenceudsætte følgende driftsopgaver i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum:

- Grøn drift og pleje,

- Renhold af veje, cykelstier og pladser,

- Renhold af ubemandede toiletter,

- Tømning af affaldskurve,

- Pleje og drift af kirkegårde.

Beslutningen om konkurrenceudsættelse af Vesterbro og Brønshøj-Husum kolliderer med, at Teknik- og Miljøforvaltningen siden efteråret 2018 har været i gang med at forberede udbuddene af de 4 grønne områder i byen.

Beslutningen medfører, at de 4 grønne udbud ikke følger de geografiske linjer, som Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at konkurrenceudsætte.

Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at håndtere ovenstående på følgende måde:

Udbuddene af drift og vedligeholdelse af Brønshøjparken, Krogebjergparken og hæk-klipning påvirkes ikke af ovenstående.

For Gadetræer i Nord har Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at det samlet set vil være mest hensigtsmæssigt, hvis træplejeopgaven i Brønshøj-Husum fremadrettet indgår i en samlet plan for udbud af den grønne drift i Brønshøj-Husum, mens Vanløse, Bispebjerg og Ydre Nørrebro derimod varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen selv.

Idet opgaven "Gadetræer i Nord" (med undtagelse af driftsområdet Vanløse) allerede varetages af driftsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen, vil Teknik- og Miljøforvaltningens driftsenhed være i stand til at mobilisere det nødvendige mandskab til plejen pr. 1.7.2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på denne baggrund truffet beslutning om at annullere udbuddet af Gadetræer i Nord.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2019

Send til en kollega

0.078