23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 136-335919
Offentliggjort
17.07.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Ystads Kommun

Mindre markentreprenader inom Gata- Park


Ystads Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ystads Kommun
212000-1181
Österportstorg 2
YSTAD
271 80
Sverige
Kontaktperson: Sara Mårtensson
E-post: sara.martensson@ystad.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ystad.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mindre markentreprenader inom Gata- Park

Referensnummer: 17/103
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45236000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ystads kommun inbjuder avser att upphandla mindre markentreprenader inom område Gata-Park.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45112000
45223000
45236250
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ystads kommun inbjuder avser att upphandla mindre markentreprenader inom område Gata-Park.

Inbjudan

Ystads kommun inbjuder intresserade entreprenörer till anbudsgivning avseende , enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med fyra (4) entreprenörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 300 000 SEK/uppdrag.

Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument.

Upphandlande myndighet

Ystads kommun

Org. nr 212000-1181

Box 238

271 25 Ystad

Upphandlingens referensnummer är. För mer information, se Ystad kommuns hemsida, www.ystad.se.

Uppdragsbeskrivning och omfattning

Entreprenören ska tillgodose beställarens behov av mindre markentreprenader i form av maskin- och anläggningsarbete inom gata-park. Årligen uppskattat avropsvärde är cirka 1,0 Mkr. Även diverse återställningsarbete m.m. kan komma att avropas.

VolymUpphandlande myndighet förbinder sig inte vid en viss volym, utan ovan angivna omfattning är beräknat på nuvarande avrop. Angivna volymer ska endast betraktas som riktlinjer och är inte bindande för den upphandlande myndigheten. Entreprenören förbinder sig att leverera Ystads kommuns verkliga behov, vare sig under- eller överstiger ovan nämnda volym.

Kontraktsform Ramavtal tecknas med fyra (4) entreprenörer, förutsatt att så många anbud uppfyllt ställda krav och klarar utvärderingen. Ystads kommun kommer tillämpa fri avropsordning, dock ska tillfrågad entreprenör acceptera eller avböja avrop inom tre (3) arbetsdagar, annars förbehåller Ystads kommun sig rätten att avropa uppdraget från någon av de övriga entreprenörerna.

Förnyad konkurrensutsättning, mellan de fyra (4) antagna ramavtalsentreprenörerna, kommer att tillämpas för uppdrag med en uppskattad volym på över 200 000 SEK/avrop. Ystads kommuns uppskattning av totalt pris kommer att ligga till grund för val av avropsordning.

Kontraktsperiod

Kontrakt tecknas för perioden - med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år, dock längst till och med 2022-10-14.

Överenskommelse om förlängning ska vara skriftlig och undertecknad av behöriga företrädare för samtliga parter. Sådan begäran om förlängning bör ske senast tre (3) månader innan förlängningen träder i kraft. Om ingen förlängning sker, eller om kontraktet ej medger ytterligare förlängning, upphör kontraktet automatiskt, utan någon förestående uppsägning.

Om det sker en överprövning, eller om upphandlingen av andra skäl blir försenad, förskjuts kontraktsperioden i den omfattning upphandlingen blivit försenad.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 150-344886
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen ska göras om enligt förvaltningsrätten mäl 11703-18

Visma annons: https://opic.com/id/afcjzduqfd

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019

Send til en kollega

0.094