23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 013-018337
Offentliggjort
20.01.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.02.2015 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Att: Søren Olesen
8200 Aarhus N

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

(02.07.2015)
Entreprenørfirma Brdr Møller A/S
Edwin Rahrs Vej 77
8220 Brabrand

Gellerupparken og Toveshøj, infrastrukturprojekt - Vejanlæg i hovedentreprise, etape 2


Aarhus Kommune

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
Kontaktpunkt(er): Lars Clausen
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 89404470
Mailadresse: lac@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.aarhuskommune.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Att: Søren Olesen
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 51611153
Mailadresse: soo@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Att: Søren Olesen
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 51611153
Mailadresse: soo@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Att: Søren Olesen
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 51611153
Mailadresse: soo@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenesterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne


Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Brabrand Boligforening
Dansk
Ryhaven 2
8210 Aarhus V
DANMARKDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Gellerupparken og Toveshøj, infrastrukturprojekt — Vejanlæg i hovedentreprise, etape 2.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gellerupparken, 8220 Brabrand.

NUTS-kode DK042


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Arbejdet med etablering af en helt ny infrastruktur i forbindelse med den planlagte omdannelse af Gellerupparken og Toveshøj fra et alment boligområde til en fremtidig, mangfoldig bydel med arbejdspladser, butikker, institutioner og boliger af forskellig type og med forskellige ejerformer vil blive udbudt i ca. 5 etaper, hvor udførelse af etape 1 pågår pt.
Nærværende udbud (etape 2) omfatter arbejdet med anlæggelse af vej- og ledningsanlæg i den eksisterende boligbebyggelse, Gellerupparken i Brabrand. Anlæg af Verdenspladsen, som støder op til vejanlæg fra etape 2 forventes udbudt særskilt i forbindelse med etablering af Beboerhus. Etape 2 skal forventes udført i perioden juni 2015-april 2016.
Der vil i udbuddet indgå optioner på udførelse af etape 3, 4 og 5, som alle omfatter anlæggelse eller ombygning af vej- og ledningsanlæg og evt. etablering af pladser. Etape 3 og etape 4 planlægges udført i 2015-2016, mens etape 5 forventes udført i 2016-2017. Etablering af Bazarpladsen, som støder op til Edwin Rahrs Vej forventes udbudt særskilt.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000, 45221111, 45231110


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Etape 2:
Anlæg af ca. 400 m 2-sporet vej, inkl. kloak- og forsyningsledninger.
Anlæg af ca. 350 m 4-sporet vej, inkl. kloak- og forsyningsledninger.
Ombygning af ca. 250 m eksisterende vej.
Anlægsarbejderne omfatter jordarbejder for vej- og ledninger, belægningsarbejder i asfalt og betonfliser, kantstensarbejder, spuns, lægning af kloakledninger og plantning af træer.
Anlægsbudgettet for entreprisen er skønnet til 30 000 000 DKK ekskl. moms.II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Etape 3:
Ombygning af Edwin Rahrs Vej.
Anlægsarbejderne omfatter jordarbejder for vej og ledninger, belægningsarbejder i asfalt og betonfliser, kantstensarbejder og evt. plantning af træer. Anlægsbudgettet for entreprisen er skønnet til 3 000 000-8 000 000 DKK ekskl. moms.
Etape 4:
Ombygning og nyanlæg af ca. 1 100 meter 2 sporet vej inkl. kloak og forsyningsledninger.
Anlægsarbejderne omfatter jordarbejder for vej og ledninger, belægningsarbejder i asfalt og betonfliser, kantstensarbejder og plantning af træer.
Anlægsbudgettet for entreprisen er skønnet til 25 000 000 DKK ekskl. moms.
Etape 5:
Nyanlæg af ca. 450 meter 2 sporet vej inkl. kloak og forsyningsledninger.
Ombygning af ca. 600 meter 2 sporet vej inkl. kloak og forsyningsledninger. Anlægsarbejderne omfatter jordarbejder for vej og ledninger, belægningsarbejder i asfalt og betonfliser, kantstensarbejder og plantning af træer.
Anlægsbudgettet for entreprisen er skønnet til 32 000 000 DKK ekskl. moms.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 1.6.2015. Færdiggørelse 1.5.2016Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB 92 §6.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling i henhold til AB 92 § 22, som nærmere konkretiseres i udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøger er et konsortium kræves solidarisk hæftelse for opfyldelse af kontraktens forpligtelser og at der udpeges en befuldmægtiget, der kan indgå forpligtende aftaler på alle deltageres vegne.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om overholdelse af etiske - og sociale klausuler og af arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår, herunder krav vedr. virksomhedsskole.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefonnummer, faxnummer samt navn, telefonnummer og mailadresse på kontaktperson
CVR-nummer
Tro og love-erklæring om at ansøger ikke befinder sig i nogle af de i Rådets direktiv 2004/18/EF af 31.3.2004 (udbudsdirektivet), artikel 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer. Serviceattest fra Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen vil blive krævet af tilbudsgiver ved indgåelse af kontrakt.
Tro og love-erklæring om ansøgers evt. forfaldne, ubetalte gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Ansøgere, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 100 000 DKK eller derover, vil ikke blive taget i betragtning.
Såfremt ansøgningen indgives af et konsortium, bør ansøgningen vedlægges de i henhold til pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiets vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underentreprenørers økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underentreprenører stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med entreprisens udførelse.
Ansøgningen bør desuden vedlægges de i henhold til pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) krævede oplysninger for sådanne underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for underentreprenørers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår, alternativt en revisorattesteret erklæring med oplysning om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, egenkapital og balance.
Såfremt ansøgers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske forhold efter regnskabsårets udløb.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 75 000 000 DKK pr. år.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal fremsende maks. 10 referencer på sammenlignelige opgaver (infrastrukturprojekter i byområder, omfang mv.) udført indenfor de seneste 5 år. Der ønskes for hver reference oplyst: Udførelsesår, entreprenørens ydelser og anlægssum. Såfremt ansøger vedlægger mere end 10 referencer, vil der ved vurderingen af ansøgers egnethed og udvælgelsen af tilbudsgiver udelukkende blive lagt vægt på de første 10 referencer på den vedlagte referenceliste.
Desuden fremsendes oplysning om antal medarbejdere i firmaet opgjort for de seneste 3 regnskabsår og opdelt på faggrupper.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt ansøgerne udvælges de kandidater, som ved en samlet vurdering af oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet (resultat og soliditetsgrad) samt teknisk kapacitet, vurderes bedst egnet og i stand til at løse opgaven. Den tekniske kapacitet vægtes højere end den finansielle kapacitet.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.2.2015 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Kontrakt indgås med 2 kontraktparter: Aarhus Kommune, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark og Brabrand Boligforening, Ryhaven 2, 8210 Aarhus V.
Ansøgning om prækvalifikation afleveres i 3 eksemplarer samt på USB-stik.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 36291000


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgere.
Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidenden om, at ordregiveren har indgået kontakt. Tidsfristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen offentliggøres.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

15.1.2015

Send til en kollega

0.094