23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-382569
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247454&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Udbud af detailprojektering og rådgivning i forbindelse med etablering af forbehandlingsanlæg til Bjergmarken renseanlæg


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
Telefon: +45 30786176
E-mail: RPL@fors.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247454&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247454&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af detailprojektering og rådgivning i forbindelse med etablering af forbehandlingsanlæg til Bjergmarken renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb rådgiverydelser i forbindelse med detailprojektering af nyt forbehandlings anlæg til Bjergmarken renseanlæg. Det gamle ristehus og tilhørende sand- og fedtfang er på nuværende tidspunkt udtjent og ikke tidssvarende længere. Der skal derfor opføres et nyt ristehus som er tidssvarende og fremtidssikret. Detailprojektering udføres på baggrund af vedlagte rapport for skitseprojektet, samt tilhørende bilag/oplysninger (Bilag 1 med underbilag til udbudsbetingelserne). Udformningen for ristehuset samt placering og antallet af maskiner er fastlagt ud fra et ønsket flow. Ordregiver skal i første fase fokusere på at detailprojektere nærværende ristehus, dernæst skal der udbydes i 3 fagentrepriser og 1 bygherreleverance, hvorefter rådgiver fører tilsyn og slutteligt står for aflevering og indhentning af dokumentation inkl. as-built-tegninger, datablade og CE-mærkning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb rådgiverydelser i forbindelse med detailprojektering af nyt forbehandlings anlæg til Bjergmarken renseanlæg. Det gamle ristehus og tilhørende sand- og fedtfang er på nuværende tidspunkt udtjent og ikke tidssvarende længere. Der skal derfor opføres et nyt ristehus som er tidssvarende og fremtidssikret. Riste, forbehandlingsdelen samt sand- og fedtfang er som udgangspunkt lagt ud for 6 000 m3/h spildevand. Detailprojektering udføres på baggrund af vedlagte rapport for skitseprojektet, samt tilhørende bilag/oplysninger (Bilag 1 med underbilag til udbudsbetingelserne). Udformningen for ristehuset samt placering og antallet af maskiner er fastlagt ud fra et ønsket flow. Ordregiver skal i første fase fokusere på at detailprojektere nærværende ristehus, dernæst skal der udbydes i 3 fagentrepriser og 1 bygherreleverance, hvorefter rådgiver fører tilsyn og slutteligt står for aflevering og indhentning af dokumentation inkl. as-built-tegninger, datablade og CE-mærkning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår (såfremt tilbudsgivers virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år) skal udgøre minimum 7 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 20% i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive 5 referencer på tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 5 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 5 leveringer af tjenesteydelser svarende til det udbudte, bestående af:

- Projektering, etablering og idriftsættelse af ristehuse, hele forbehandlings anlæg, omkoblinger af større rørsystemer (minimum ø 1 200), idriftsætning af tilstødende processer på et renseanlæg.

Referencerne skal angå opgaver, der er udført inden for de seneste 5 år eller som er igangværende. For at skabe en tilstrækkelig konkurrence efterspørges referencer for de seneste 5 år. Dette er begrundet i anskaffelsens karakter med langvarige kontrakter og begrænset antal af konkurrenceudsættelser af lignende tjenesteydelser.

Beskrivelsen af referencerne skal som minimum indeholde:

— Kort beskrivelse af den udførte opgave,

— Ordregiver for opgaven,

— Opgavens start- og slutdato,

— Opgavens værdi i DKK,

— Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn, mailadresse og telefonnummer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/09/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De økonomiske aktører, der afgiver tilbud skal udfylde eESPD’et. ESPD’et udfyldes via EU-Supply. I ESPD’et bedes følgende dele udfyldt:

— Den økonomiske aktør (del II.A),

— Den økonomiske aktørs repræsentanter (del II.B),

— Egnethed baseret på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4 (del II.C),

— Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til udbudslovens § 135, stk. 1, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1 (del III.A),

— Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.1 (del III.B),

— Insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til udbudslovens § 136, nr. 1-3 og § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 6, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1 (del III.C),

— Økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.1 (del IV.B),

— Teknisk og faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2 (del IV.C).

Tilbudsgivers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.4, eller hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3.5, så skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2019

Send til en kollega

0.081