23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 172-418833
Offentliggjort
06.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.10.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tfbkaohntg

Udbyder

Direktorat for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og kapacitet, Koncern Ejendomme

Vindere

Valgt firma

(25.05.2020)
Anker Hansen & Co A/S
Kaløvej 3
3600 Frederikssund

Opdateringer

Opdatering
(28.10.2019)

De prækvalificerede:
- Anker Hansen & Co A/S
- B.Nygaard Sørensen A/S
- Enemærke & Petersen A/S
- Juul & Nielsen A/S
- Georg Berg A/S

Jyderup Kvindefængsel - Danmarks nye kvindefængsel


Direktorat for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og kapacitet, Koncern Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Direktorat for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og kapacitet, Koncern Ejendomme
53 38 32 11
Strandgade 100
København K
1401
Danmark
Kontaktperson: Sonia Bom
Telefon: +45 33146314
E-mail: sb@alexpoulsen.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tfbkaohntg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tfbkaohntg
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Jyderup Kvindefængsel - Danmarks nye kvindefængsel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække, som skal være med til at danne rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som er kendetegnet ved en høj sikkerhed samt en moderne og omkostningseffektiv organisation.

Et af fokusområderne i flerårsaftalen for 2018-2021 er Modernisering og fremtidssikring af afsoningen, ved etablering af et kvindefængsel, så kvindelige indsatte kan afsone under tryggere forhold end i dag.

Kvindefængslet etableres i Jyderup Fængsel, som ombygning af det eksisterende fængsel. Der regnes med ca. 1 100 kvm ombygning. Der vil endvidere skulle etableres tilbygninger, ca. 150 kvm, til eksisterende faciliteter og opføres nybyggeri, ca. 400 kvm.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45262700
45262800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Jyderup, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Generelt:

Det eksisterende Statsfængsel i Jyderup, ombygges, udvides og sektioneres for en total kapacitet af 141 indsatte i 3 forskellige regimer (åbent, lukket og arrest).

Adgangsvej:

Adgangskontrol til fængslet bibeholdes ved hovedindgangen (ved den nye Bygning O) og den lukkede afdeling (ved bygning D). Indkørsel til arresten foregår via ny port og sluse ved hovedindgang og der etableres nyt lukket modtagelsesområde ved bygning A-B (nord).

Hegn, Sluse og Sikring af Udendørs Arealer:

Hele fængslets område er indhegnet med markeringshegn og højt sikringshegn. Generelt bibeholdes indhegning, udearealer og begrønning så vidt som muligt i sin nuværende udformning. Ifm. etablering af arrest i bygning A-B etableres nyt højt sikringshegn mod nord og hele vejen rundt om bygningen. Adgang med køretøjer til arresten foregår fra parkeringsplads, via ny vognsluse, som vil blive kontrolleret og overvåget fra centralvagten i bygning O, placeret lige syd for slusen.

Hovedvagt og besøg (bygning O):

Nybyg – 400 m2

Der etableres en ny bygning (Byg. O) ved hovedindgangen til fængslet.

Ud over lokaler til hovedvagt der etableres en ny besøgsafdeling til brug for det åbne fængsel, med 2 alm. besøgsrum, 1 familierum og 1 besøgslejlighed, med adgang til udendørsareal.

Hovedvagten vil være fængslets ”omdrejningspunkt”, idet fængslets overvågningssystemer, kamera, alarmer m.m. samles i den nye hovedvagt. Personalet i hovedvagten betjener besøgsafdelingen, således at der sker en optimal ressourceanvendelse.

Bygning A-B (Arrest):

Ombygning – ca. 250 m2

Arresten er dimensioneret til 58 arresthuspladser.

Ved mindre ombygninger etableres et modtagelsesområde til arrestanter i nord fløjen, med visitation og venterum. I den nordøstlige ende, apteres en ny besøgsafdeling, med familierum, besøgsrum, videorum og advokatrum. Modtagelse og visitation af besøgende til arresten foregår i hovedvagten i bygning O, som derefter bliver ledsaget på terræn til arresten.

I den indre gårdhave etableres 3 nye sikrede uderum for indsatte med afskærmning mod indblik og delvist overdækket.

Bygning F (Åbent):

Ombygning – ca. 115 m2

Tilbygning – 149 m2

Ombygning og tilbygning Åbent regime er dimensioneret til i alt 45 pladser, heraf 17 celler i bygning F. Der skal der 4 nye celler med toilet og bad i eksisterende bygning (højre fløj), 4 nye celler med toilet og bad i ny tilbygning (højre fløj) og 4 nye celler med toilet i byg. F i ny tilbygning (venstre fløj).

Bygning C (Åbent):

Ombygning – ca. 255 m2

Ombygning og tilbygning Åbent regime er dimensioneret til i alt 45 pladser, heraf 28 celler i bygning C. Pga. sektionering i bygning C, skal 4 eksisterende celler omdannes til badfaciliteter og fælles køkken. Derudover skal der etableres 8 nye celler med toilet i byg.C i eksisterende bygning.

Bygning D (Lukket)

Ombygning – ca. 260 m2

Lukket regime er dimensioneret til i alt 40 pladser, heraf 18 celler i bygning D. Der etableres ikke nye celler i bygning D.

Der etableres et nyt ankomst- og visitationsområde til besøgende i byg. D, samt 1 handicapvenlig besøgslejlighed.

Bygning E (Lukket)

Ombygning – ca. 200 m2

Lukket regime er dimensioneret til i alt 40 pladser, heraf 22 celler i bygning E. Der etableres ikke nye celler i bygning D.

Der etableres i byg. E et kultur- og multireligiøst rum, ved sammenlægning at 2 tilstødende rum.

Bygning U (Silo)

Ombygning – ca. 60 m2

Ved mindre ombygninger vil den eksisterende bygning bibeholdes som undervisningsfaciliteter for både åbent og lukket regime. Stuetagen vil anvendes af indsatte i lukket regime. Stuetagen vil anvendes af indsatte i lukket regime. På 1.sal etableres 10 skolestationer i åbent regi.

Bygning R (Vagkontor):

Ombygning – ca. 80 m2

Vagtafdeling i bygning R, ombygges efter flytning af hovedvagten til den nye bygning O.

Entreprenøren skal, som entreprenørprojektering i henhold til AB18 § 17, tilpasse projektet til sin egenproduktion på grundlag af det udleverede statiske projekteringsgrundlag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD. Referencer, jf. pkt. III.1.3, må dog gerne være bilagt ESPD som særskilt dokument/referenceark.

Det er Ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en. Under punkt III.1.2 fremgår, hvad der er Ordregivers minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske og tekniske kapacitet.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret bedst økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2 samt en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3), med arbejder som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen af referencerne foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige arbejder. Der vil primært blive lagt vægt på, hvem der har de mest relevante erfaringer med ombygnings-/renoveringsarbejder af bygninger i drift, f.eks. almene boliger, fængsler, arresthuse og psykiatriske døgnafsnit, hvor der stilles krav til logistik og sikkerhed på byggepladsen samt genhusning og hensyntagen til brugere og/eller beboere. Ombygnings-/renoveringsarbejder af bygninger i drift med mindst et samlet areal på 1 500 kvm vægtes højere end mindre projekter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Udskiftning af eksisterende belysning til LED,

- Udskiftning af vinduer i bygning A-B (20 stk.),

- Maling af vinduer i bygning A-B (85 stk.),

- Udskiftning af udvendige dørpartier i bygning A-B (2 stk.),

- Udskiftning Eksist. linoleum i gangarealer i bygning A-B (250-300 m2),

- Inventar til sikrede gårdsturarealer (bænke, motionsredskaber),

- Udskiftning af ventilationsarmaturer i bad/toiletter i bygning A-B, D og E.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Projektet udbydes som en hovedentreprise.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

ESPD, del IV, afsnit B ”Samlet årsomsætning”:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, afsnit B ”Finansielle nøgletal”:

Ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK, beregnet på baggrund af omsætningen i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8% i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, afsnit C ”For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type”:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige arbejder, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Der ses bort fra igangværende opgaver (dvs. den pågældende reference skal være afleveret til bygherre).

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte arbejder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden og kontaktpersonen hos kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 5 nyeste referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

En reference må højst fylde 1 A4-side. Hvis en reference fylder mere end 1 A4-side, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på den første side.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes senest 25.9.2019, kl. 13:00. Spørgsmål stillet efter denne frist vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

På grund af fortrolighed, jf. udbudslovens § 5, stk. 2. gives der ikke fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det samlede udbudsmaterialet samtidig med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Dette skyldes, at byggeriets indretning af sikkerhedsmæssige grunde, er sikkerhedsklassificeret. Det udbudsmateriale, som ansøgerne først opnår adgang til under tilbudsfasen, indeholder oplysninger, som er sikkerhedsmæssige følsomme og fortrolige. Visse dele af projektmaterialet, såsom arbejdsbeskrivelser og det fulde tegningsmateriale kan derfor ikke gøres tilgængelig for offentligheden. Det fremgår af ud-budsbetingelserne, hvilke dokumenter der er tilgængelige ved udbuddets offentliggørelse, og hvilke dokumenter der først gøres tilgængelige i tilbudsfasen.

Projektmaterialet offentliggøres således ikke i sin helhed i forbindelse med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, jf. udbudslovens § 132, stk. 2.

Det samlede udbudsmateriale vil være tilgængeligt for de prækvalificerede ansøgere på den elektroniske udbudsportal umiddelbart efter Ordregivers afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud. Se i øvrigt udbudsbetingelserne.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

Der vil 13.9.2019, kl. 09:30 blive afholdt besigtigelse i Statsfængslet Jyderup.

Af hensyn til den praktiske planlægning af besigtigelsen bedes interesserede senest d. 11.9.2019 tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver oplyser at tilbudsgiver må max deltage med 2 repræsentanter. Der udarbejdes ikke referat fra besigtigelsen. Der svares ikke på spørgsmål i forbindelse med besigtigelsen. Spørgsmål stilles og besvares via det elektroniske udbudssystem.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2019

Send til en kollega

0.134