23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 172-419972
Offentliggjort
06.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/113020509.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Vindere

Leverandør 1

(03.01.2020)
Allianceplus A/S
Brøndby

Hvilende rammeaftale

(03.01.2020)
Rengøringsservice Danmark A/S
Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(20.09.2019)

II.2.6
I stedet for:
Læses:
Kontraktens estimerede værdi er 12 500 000 DKK

Rammeaftale for graffitiafrensning i København Syd


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113020509.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113020509.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113020509.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for graffitiafrensning i København Syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90690000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved dette udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på graffitirenhold af bygninger og byudstyr i København Syd, som dækker over bydelene Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro-Kgs. Enghave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter afrensning af graffiti såvel som afrensning og nedtagning af klistermærker og opklæbede plakater på de af aftalen omfattede elementer. Der skal foretages afrensning af graffiti på beskyttede såvel som ubeskyttede flader, samt genetablering af offerlag, hvor flader er beskyttet hermed. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af udbudsgrundlaget, er det et krav, at eventuelle anti-graffitibehandlinger genoprettes efter endt afrensning samt at graffiti på malede træskure og lignende overmales.

Graffitibekæmpelsen skal udføres på offentligt tilgængelige arealer såvel som indre gårdarealer i København Syd i op til 3 meters højde over naturligt terræn.

Aftalen udbydes som en rammeaftale, idet aftalen omfatter forskellige ydelsesniveauer (udførelseskrav), samt forskellige tilkøbsmuligheder (optioner).

Den udbudte aftale omfatter graffitiafrensning (abonnementsydelse) på:

1) Specificerede ejendomsfacader og gårdinventar;

2) Specificerede monumenter;

3) Specificerede toiletter;

4) Specificerede P-huse;

5) Specificerede anlæg (broer, tunneler og bolværker);

6) Specificerede legepladser;

7) (h)-(m) efter nulstilling, se herunder.

Vindende tilbudsgivere skal foretage nulstilling af følgende, hvorefter udstyret indgår i abonnementsydelsen:

h) Specificerede hotspot (særligt byinventar som ikke falder i de resterende kategorier),

i) Samtlige kommunale affaldskurve i bydelen,

j) Samtlige kommunale bænke og borde i bydelen,

k) Samtlige kommunale skilte i bydelen,

l) Samtlige kommunale glascontainere i bydelen.

m) Samtlige kommunale elførende byudstyr (belysning undtaget, idet omfattet af option).

Vurderer tilbudsgiver, at elementer dækket af abonnementsydelsen (pkt. 1-6) skal nulstilles, omfatter den udbudte opgave også en sådan nulstilling.

Den udbudte aftale omfatter ligeledes følgende optioner:

— Option I: Nulstilling og efterfølgende abonnementsydelse på belysningsmaster og elskabe,

— Option (a)-(h): Graffitiafrensning og antigrafitti-behandling som bestillingsarbejder.

Omfang og placering af de forskellige elementer fremgår af online kort: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?profile=graffitirenholdsudbud samt bilag 9: Eksempler affaldskurve, glascontainere samt borde og bænke, bilag 10: Eksempler elskabe, bilag 15: Lister Amager Vest, bilag 16: Lister Amager Øst, bilag 17: Lister Valby, Bilag 18: Lister Vesterbro-Kgs. Enghave, Bilag 19: Monumenter, Bilag 20: Anlæg, Bilag 21: Hotspots.

Det er forventningen, at den udbudte aftale skal træde i kraft den 1.1.2020.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med 2 økonomiske aktører, idet den 1 af de 2 aftaler dog er en hvilende rammeaftale. De 2 tilbudsgivere rangeres som nr. 1 og nr. 2 i overensstemmelse med evalueringsresultatet. Det er Ordregivers forventning, at den tilbudsgiver, som rangeres som nr. 1 vil udføre alle ydelser. Kun såfremt Ordregiver bringer aftalen med nr. 1 til ophør inden for de første 12 måneder, vil den hvilende rammeaftale blive aktiv. Den hvilende rammeaftale har derfor karakter af en (udvidet) vedståelsesaftale, som løber i 12 måneder efter Ordregiver har indgået rammeaftale med tilbudsgiver nr. 1. Ordregiver har ret, men ikke pligt til at aktivere den hvilende rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Den udbudte kontrakt aftale omfatter ligeledes følgende optioner:

— Option I: Nulstilling og efterfølgende abonnementsydelse på belysningsmaster og elskabe,

— Option (a)-(h): Graffitiafrensning og antigrafitti-behandling som bestillingsarbejder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De tilbudsgivere, som står til at blive tildelt den udbudte kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.8.2019.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at komme i betragtning til den udbudte kontrakt:

— Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 2 500 000 DKK i enten (a) det seneste disponible regnskabsår, eller (b) som gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår.

Det er alene et krav, at tilbudsgiver opfylder ét af de ovenfor nævnte alternative mindstekrav.

Med disponible regnskabsår menes regnskabsår for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Dokumentation: De tilbudsgivere, som står til at blive tildelt den udbudte kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende godkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring om egenkapital i det omfang Ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på offentligt tilgængelige kilder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 2 500 000 DKK i enten (a) det seneste disponible regnskabsår, eller (b) som gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår.

Det er alene et krav, at tilbudsgiver opfylder ét af de ovenfor nævnte alternative mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at komme i betragtning til den udbudte kontrakt:

— Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) have udført eller igangsat mindst én tilsvarende opgave. Med "tilsvarende opgave" menes graffitiafrensning i byområder med en årlig kontraktværdi på minimum 1 000 000 DKK ekskl. moms.

Dokumentation: Ordregiver anser de oplysninger, som tilbudsgiver giver i ESPD'et vedrørende sin tekniske formåen for at udgøre den endelige dokumentation. De tilbudsgivere, som står til at blive tildelt kontrak-ten, vil således ikke blive afkrævet yderligere dokumentation herfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal inden for de sidste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) have udført eller igangsat mindst én tilsvarende opgave. Med "tilsvarende opgave" menes graffitiafrensning i byområder med en årlig kontraktværdi på minimum 1 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder en bodsbelagt arbejdsklausul. Endvidere gælder ordregivers CSR-krav. Ordregivers aftalevilkår fremgår af Ordregivers udkast til aftale (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i Kravsspecifikationen (bilag 1). Krav til samarbejde fremgår af Samarbejdsform - SAF (bilag 7).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver har valgt ikke at opdele rammeaftalen i delaftaler, idet en aftale med én leverandør (samt en hvilende aftale) giver væsentlige stordriftsfordele.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2019

Send til en kollega

0.094