23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 173-421234
Offentliggjort
09.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wfsonekkjx

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(20.01.2020)
Jorton A/S
Brolæggervej 13
6710 Esbjerg V

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materialefaciliteter fase 2 - Drift. 451 Oksbøllejren - renovering af bygning 107 og 108


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Hjørring
Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark
E-mail: FES-PS003@mil.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Aalborg
Danmark
Kontaktperson: Per Kristensen
E-mail: peh@niras.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud - Hovedentreprisen. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materialefaciliteter fase 2 - Drift. 451 Oksbøllejren - renovering af bygning 107 og 108

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter en omfattende energirenovering og funktionsændring af eksisterende garager fra kolde garager til opvarmede garager med akustikregulering, ventilation, belysning og øvrige faciliteter til håndteringen af Hærens nuværende og kommende tekniske tunge køretøjer.

Projektet er en del af det samlede projekt kaldet Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Oksbøl

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter:

Garager bygning 107 og 108 i Oksbøl.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 13/11/2019
Slut: 01/07/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indsende et udfyldt ESPD, hvori tilbudsgiver bekræfter at kunne imødekomme de krav til egnethed og udelukkelse, som er anført i udbudsbekendtgørelsen del III og VI.3). Ligeledes anføres det i dette dokument, hvorvidt tilbudsgiver baserer sin formåen på støttende virksomheder.

For information om udfyldelse af ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD – Dokumentation og e-Certis”. Vejledningen kan tilgås på www.kfst.dk

Støttende virksomheder:

Hvis tilbudsgiver ikke kan imødekomme kravene til egnethed, og således ikke kan afgive tilbud på egen hånd, kan tilbudsgiveren vælge at få hjælp fra andre økonomiske aktører. I det tilfælde, hvor tilbudsgiveren støtter sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (støttende virksomheder), skal den støttende virksomhed udfylde et særskilt ESPD. Hvis der er flere støttende virksomheder, skal alle de støttende virksomheder udfylde hver sit ESPD.

Hvis tilbudsgiver derimod skal anvende underleverandører/-entreprenører, som tilbudsgiver ikke støtter sig på hverken økonomisk eller fagligt for at imødekomme kravene til egnethed, skal der ikke udfyldes ESPD for underleverandøren/-entreprenøren. Dog gøres der opmærksom på, at entreprenøren ikke må indgå aftaler med underleverandører/- entreprenører, som befinder sig i en af de situationer, der er oplistet i Udbudslovens § § 135, 136 og 137 om udelukkelsesgrunde.

Deltagelse i udbudsprocessen sammen med andre virksomheder:

Tilbudsgiver kan deltage i udbudsprocessen sammen med en eller flere andre virksomheder. Dette kan eksempelvis ske ved at flere virksomheder indgår i et konsortium, der dannes med henblik på at løfte en konkret opgave. I modsætning til den situation, hvor den tilbudsgivende virksomhed blot støtter sig på en anden virksomheds formåen for at opfylde kravene til egnethed, er der altså her tale om, at 2 eller flere virksomheder afgiver tilbud som en samlet enhed. Der skal for konsortiet udpeges en befuldmægtiget, som repræsenterer konsortiet i udbuddet.

Alle virksomheder, der indgår i konsortiet, skal udfylde hver sit ESPD. Alle virksomheder der indgår i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse, såfremt konsortiet tildeles kontrakten.

Tilbudsgiver skal i del IV, afsnit B i ESPD´et vedrørende økonomisk og finansiel formåen angive:

1) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttende årsregnskab (angives i feltet nøgletal);

2) Tilbudsgivers gennemsnitlige årlig omsætning over de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

3) Tilbudsgivers soliditetsgrad i de seneste 3 afsluttede regnskabsår (angives i feltet Nøgletal).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ad 1) Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede årsregnskab,

- Ad 2) Det er et krav, at tilbudsgiver har en gennemsnitlig årlig omsætning over de seneste 3 afsluttende regnskabsår på 35 000 000 DKK,

- Ad 3) Det er et krav, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indsende et udfyldt ESPD, hvori tilbudsgiver bekræfter at kunne imødekomme de krav til egnethed og udelukkelse, som er anført i udbudsbekendtgørelsen del III og VI.3). Ligeledes anføres det i dette dokument, hvorvidt tilbudsgiver baserer sin formåen på støttende virksomheder.

For information om udfyldelse af ESPD’et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”ESPD – Dokumentation og e-Certis”. Vejledningen kan tilgås på www.kfst.dk

Støttende virksomheder:

Hvis tilbudsgiver ikke kan imødekomme kravene til egnethed, og således ikke kan afgive tilbud på egen hånd, kan tilbudsgiveren vælge at få hjælp fra andre økonomiske aktører. I det tilfælde, hvor tilbudsgiveren støtter sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen (støttende virksomheder), skal den støttende virksomhed udfylde et særskilt ESPD. Hvis der er flere støttende virksomheder, skal alle de støttende virksomheder udfylde hver sit ESPD.

Hvis tilbudsgiver derimod skal anvende underleverandører/-entreprenører, som tilbudsgiver ikke støtter sig på hverken økonomisk eller fagligt for at imødekomme kravene til egnethed, skal der ikke udfyldes ESPD for underleverandøren/-entreprenøren. Dog gøres der opmærksom på, at entreprenøren ikke må indgå aftaler med underleverandører/- entreprenører, som befinder sig i en af de situationer, der er oplistet i Udbudslovens § § 135, 136 og 137 om udelukkelsesgrunde.

Deltagelse i udbudsprocessen sammen med andre virksomheder:

Tilbudsgiver kan deltage i udbudsprocessen sammen med en eller flere andre virksomheder. Dette kan eksempelvis ske ved at flere virksomheder indgår i et konsortium, der dannes med henblik på at løfte en konkret opgave. I modsætning til den situation, hvor den tilbudsgivende virksomhed blot støtter sig på en anden virksomheds formåen for at opfylde kravene til egnethed, er der altså her tale om, at 2 eller flere virksomheder afgiver tilbud som en samlet enhed. Der skal for konsortiet udpeges en befuldmægtiget, som repræsenterer konsortiet i udbuddet.

Alle virksomheder, der indgår i konsortiet, skal udfylde hver sit ESPD. Alle virksomheder der indgår i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse, såfremt konsortiet tildeles kontrakten.

Tilbudsgiver skal i del IV, afsnit C i ESPD´et vedrørende teknisk og faglig formåen angive:

(a) 5 referencer vedrørende nyetablering eller renovering af haller, garager/værksteder eller tilsvarende erhvervsbyggeri, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år fra tidspunktet for tilbudsfristen udløb. Referencerne skal være påbegyndt, udført og/eller afleveret inden for de seneste 5 år inden tilbudsfristen. Kun den del af referencen, der er udført inden for de seneste 5 år inden tilbudsfristen vil blive tillagt vægt. Det er derfor et krav, at tilbudsgiver præcist angiver i referencen, hvilken del af referencen, der er forløbet inden for de seneste 5 år inden tilbudsfristen,

(b) Mindst 3 af referencerne i afsnit (a) skal være udført i hovedentreprise eller totalentreprise, hvor tilbudsgiver har fungeret som koordinerende,

(c) Mindst 3 af referencerne i afsnit (a) skal hver have en samlet entreprisesum på mindst 10 000 000 DKK ekskl. moms.

For hver reference anføres bygherre, startdato, slutdato, beløb samt en beskrivelse af opgaven.

Der kan vedlægges en selvstændig referenceliste. Såfremt der vedlægges en referenceliste, skal der henvises til denne i ESPD afsnit IV, del C.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen.

Afgives tilbud af et konsortium, er det konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver fremlægger:

(a) 5 referencer vedrørende nyetablering eller renovering af haller, garager/værksteder eller tilsvarende erhvervsbyggeri, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år fra tidspunktet for tilbudsfristen udløb. Referencerne skal være påbegyndt, udført og/eller afleveret inden for de seneste 5 år inden tilbudsfristen. Kun den del af referencen, der er udført inden for de seneste 5 år inden tilbudsfristen vil blive tillagt vægt. Det er derfor et krav, at tilbudsgiver præcist angiver i referencen, hvilken del af referencen, der er forløbet inden for de seneste 5 år inden tilbudsfristen,

(b) Mindst 3 af referencerne i afsnit (a) skal være udført i hovedentreprise eller totalentreprise, hvor tilbudsgiver har fungeret som koordinerende,

(c) Mindst 3 af referencerne i afsnit (a) skal hver have en samlet entreprisesum på mindst 10 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er et krav, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder personale og underentreprenører/-leverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet ”Til tjenestebrug”, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 9846 af 21.12.2013 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt efter kontraktens indgåelse at søge sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere, som skal anvendes til levering af ydelser efter kontrakten. Der skal påregnes 8-12 uger for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse.

Der stilles arbejds- og sociale klausuler, jf. entreprisekontrakten.

Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 107-260353
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbudsgiver har ret til at overvære åbningen af tilbud. Se udbudsbetingelser for yderligere oplysninger.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ret til at overvære åbningen af tilbud. Se udbudsbetingelser for yderligere oplysninger.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wfsonekkjx

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 136 og de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakt, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, samt økonomisk og faglig formåen.

Dokumentation som vil blive indhentet til verificering af oplysninger afgivet i ESPD omfatter:

Serviceattest eller lignende dokumentation, herunder:

(a) uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene,

(b) certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene,

(c) erklæring under ed, eller såfremt en sådan ikke anvendes i tilbudsgivers hjemland, en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation

Dokumentationen skal være udstedt af den kompetente myndighed inden for de seneste 6 måneder før fremsendelse til ordregiver.

Årsregnskaber, såfremt ordregiver ikke ex officio kan tilgå verifikation af de af tilbudsgiveren og eventuelle støttende virksomheders afgivne oplysninger i Del IV, litra B i ESPD via et nationalt, offentligt tilgængeligt register, og såfremt offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land hvor tilbudsgiver er etableret. Såfremt tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremskaffe årsregnskaber, accepteres tilsvarende andet dokument der kan godtgøre de i udbudsbekendtgørelsens del III fastsatte økonomiske og finansielle krav til tilbudsgiver.

Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver deltager i udbudsprocessen sammen med andre virksomheder som en samlet enhed. Ordregiver har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes hertil.

Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på en støttende virksomheds økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes hertil.

Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

Det er et krav, at hovedentreprenøren har og anvender, en dansktalende projekt og/eller byggeleder, og at der altid skal være dansktalende personale på pladsen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2019

Send til en kollega

0.093