23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-423187
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.10.2019

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup, Regionshospitalet Herning

Opdateringer

Annullering
(17.10.2019)

Kære ansøger. Vi beklager at vi må annullere udbudsprocessen.
Som følge af tilbagemeldingerne fra markedet på mindstekravene i det udsendte udbudsmateriale samt uklarhed omkring angivelse af tidspunkt for aflevering af ansøgninger, har det ikke været muligt at udvælge tilstrækkelig antal egnede tilbudsgivere til at opnå den nødvendige konkurrence, hvorfor Region Midtjylland er nødsaget til at annullere udbuddet. Kontrakten vil blive genudbudt snarest.

DNV Gødstrup - etablering af 2 nye IT-driftcentre - teknikentreprise


Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup, Regionshospitalet Herning

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup, Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Dan Andersen
Telefon: +45 30692026
E-mail: Michael.Andersen@vest.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dnv.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma
Åboulevarden 13
Århus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Alex Jørgensen
Telefon: +45 41949403
E-mail: amj@sj.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sj.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DNV Gødstrup Etablering af 2 nye IT-driftcentre. Teknikentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Teknikentreprisen omfatter installationer i 2 identiske datacentre som opføres i Gødstrup. Bygningerne er hver på 600 m2 og designet til Tier Level III. IT-last på 240 kW, som skal kunne skalere til 480 kW.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Hovedudførelsessted: Gødstrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Teknikentreprisen omfatter etablering af køleanlæg (chiller, tørkøler, buffertanke, InRow kølemaskiner, rør, veksler, pumper), VVS-anlæg, ventilationsanlæg, el-arbejder (jording, transientbeskyttelse, føringsveje, kanalskinner, UPS- og batterianlæg, rack-pdu, el-tavler, ind- og udvendig belysning), rackskabe og kuber, hævet installationsgulv, commissioning og fullscaletest.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning og funktionalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service- og serviceorganisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygherre påregner at prækvalificere op til 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:

— at ansøger har erfaring med opførelse af datacentre,

— at ansøger har erfaring med opførelse af datacentre udført efter Tier Level III,

— at ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på over 15 000 000 DKK.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Adgang til udbudsmateriale: https://www.rib-software.dk/udbudsportal, nr. TN247762

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om:

1) Samlet omsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt, hvor virksomheden er etableret.

(a) Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning i det seneste reviderede regnskabsår skal være mindst 30 000 000 DKK.

2) Egenkapital for hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år, hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

(a) Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være min. 3 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive sine mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelige forestås referencer fra datacentre udført iht. minimum Tier Level II, enten certificeret eller svarende hertil.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

— Navn på bygherre og kontaktperson,

— Projektets navn og indhold,

— Kort projektbeskrivelse,

— Entrepriseform,

— Entreprisesum,

— Kort begrundelse for, at den vedlagte reference er relevant for vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave.

Mindstekrav:

— Ansøger skal vedlægge mindste 2 sammenlignelige referencer,

— De sammenlignelige referencer skal hver have en værdi på minimum 15 000 000 DKK i anlægssum.

Det accepteres, men er ikke et krav, at ansøger, i forlængelse af udfyldt ESPD(er), fremsender uddybende referenceark – dog max. 1 A4 side pr. reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Vibord
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2019

Send til en kollega

0.094