23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-427337
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d7f3a095-a46f-4f4d-8318-86450430850f/homepage

Udbyder

Evonet A/S

Vindere

Energibesparelser på 10 GWh til indberetning i 2020

(19.12.2019)
Viegand Maagøe A/S
1364 København K

Energibesparelser på 90 GWh til indberetning i 2020

(19.12.2019)
Dansk Energirådgivning A/S
Glarmestervej 18B
8600 Silkeborg

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser


Evonet A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Evonet A/S
25154150
Edison Park 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Mette Høgh
Telefon: +45 72273512
E-mail: meth@bechbruun.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d7f3a095-a46f-4f4d-8318-86450430850f/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d7f3a095-a46f-4f4d-8318-86450430850f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d7f3a095-a46f-4f4d-8318-86450430850f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d7f3a095-a46f-4f4d-8318-86450430850f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71314200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte ydelse omfatter en aftale vedrørende levering af dokumenterede, realiserede energibesparelser til opfyldelse af Evonet A/S' energisparemål i 2020. Energibesparelserne skal leveres i henhold til Energisparebekendtgørelsen og Energispareaftalen.

Aftalen omfatter energibesparelser til indberetning i 2020 og omfatter 100 GWh.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på hele den udbudte mængde af energibesparelser på den enkelte aftale. Tilbudsgiver kan således byde ind på én eller flere mindre dele af den samlede pulje. Leveringsforpligtelsen kan således fordeles på flere leverandører, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 7.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor i pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/02/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have været positiv,

- Tilbudsgivers årsomsætning skal i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår være minimum 10 000 000 DKK ekskl. moms,

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår være minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver skal angive sin referenceliste over indberetningsberettigede energibesparelser for de seneste 3 år. Oplysningerne indtastes i ESPD`en med angivelse af: firma navn/navn, evt. CVR nr., årstal, mængde (antal MWh). Alternativt kan tilbudsgiver udfylde Referenceliste i et særskilt bilag, hvortil der henvises i ESPD’en,

- Tilbudsgiver skal endvidere oplyse, om tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal have minimum 3 referencer vedrørende realisering af energibesparelser inden for de seneste 3 år,

- Tilbudsgiver skal have realiseret og leveret minimum 15 GWh på tværs af sine referencer inden for de seneste 3 år,

- Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem, der opfylder kravene i Energispareaftalen.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal til sikkerhed for ethvert krav i anledning af aftaleforholdet stille en garanti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien. Garantien skal stilles som en bankgaranti og være på anfordringsvilkår.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

TIlbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5.

Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

For yderligere information henvises til Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, som er tilgængelig på www.retsinformation.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2019

Send til en kollega

0.063