23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-427549
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.10.2019 Kl. 13:00

Udbyder

Nørresundby Boligselskab, afd. 114

Opdateringer

Rettelse
(16.09.2019)

II.2.9
I stedet for:
Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf lægger ordregiver vægt på:
— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Ved lignende byggeopgaver forstås nybyggeri af almene etageboliger opført i totalentreprise.
Referencer fra igangværende eller afsluttede byggerier vil blive tillagt større vægt end referencer, hvor byggeriet endnu ikke er påbegyndt.
Læses:
Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf lægger ordregiver vægt på:
— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Ved lignende byggeopgaver forstås nybyggeri af almene etageboliger opført i totalentreprise. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,
— Referencer fra igangværende eller afsluttede byggerier vil blive tillagt større værdi end referencer, hvor byggeriet endnu ikke er påbegyndt,
— Bygherre ønsker primært referencer fra ansøger selv. Der gøres særskilt opmærksom på, at referencer fra underrådgivere (arkitekt/ingeniører) ikke vil tillægges nogen værdi, idet det primært er en entrepriseopgave, der udbydes. Såfremt ansøger ikke med egne referencer mener at kunne opfylde mindstekrav eller være tilstrækkelig til udvælgelse, opfordres denne til i stedet at basere sig på anden entreprenørs (fx dennes største underentreprenørs) referencer.

Aabybro Centret - etape 1


Nørresundby Boligselskab, afd. 114

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nørresundby Boligselskab, afd. 114
Vesterbro 102
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Lars Emborg
E-mail: lhe@nrsbbolig.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nrsbbolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/aabybrocentretetape1
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aabybro Centret - Etape 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af totalentreprise til opførelse af 41 almene boliger samt 16 private boliger. Projektet er fordelt på 3 bygninger, hvor der skal etableres butikker i stueplan. Detailhandelsarealet udgør udelukkende konstruktionsbygninger for overliggende bebyggelse; alle kompletterende bygningsdele indgår sålledes ikke i tilbuddet. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aabybro

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af totalentreprise til opførelse af 41 almene boliger samt 16 private boliger. Projektet er fordelt på 3 bygninger, hvor der skal etableres butikker i stueplan. Detailhandelsarealet udgør udelukkende konstruktionsbygninger for overliggende bebyggelse; alle kompletterende bygningsdele indgår sålledes ikke i tilbuddet. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf lægger ordregiver vægt på:

— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Ved lignende byggeopgaver forstås nybyggeri af almene etageboliger opført i totalentreprise.

Referencer fra igangværende eller afsluttede byggerier vil blive tillagt større vægt end referencer, hvor byggeriet endnu ikke er påbegyndt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherre ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

— Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital/balancesum x 100) på mindst 10% i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der gælder følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

— Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt, som indeholder opførelse af minimum 25 etageboliger i totalentreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de ændringer og præciseringer, der følger af aftalegrundlaget. Der gælder et særligt krav til sikkerhedsstillelse, idet denne skal stilles på 15% af entreprisesummen inkl. moms (dog kun for de almene boliger) ligesom betalingsfristen er 20 arbejdsdage og acontobetaling finder sted én gang månedligt.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld prokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

— Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2019

Send til en kollega

0.125