23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-431092
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/110380456.aspx

Udbyder

SamAqua A/S

Vindere

Landinspektørydelser

(14.11.2019)
Geopartner Landinspektører
Rugårdsvej 55 A
5000 Odense C

Landinspektørydelser


SamAqua A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SamAqua A/S
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
Telefon: +45 51671084
E-mail: bjpe@ffv.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110380456.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/110380456.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/110380456.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Landinspektørydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71353000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SamAqua A/S udbyder på vegne af sine ejere - Landinspektørydelser som rammeaftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71355000
71355200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

SamAqua A/S udbyder på vegne af 16 selskaber inden for forsyningsvirksomhed som vand, varme og spildevand - Landinspektørydelser.

Ydelser kan f.eks. være som nedenstående:

- Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed,

- Opmåling af alle relevante oplysninger i forhold til forbedring af forsyningernes eksisterende datagrundlag,

- Opmåling af ny-anlæg iht. forsyningernes registreringsvejledninger eller tilsvarende krav,

- 3D scanning samt efterfølgende modellering af data,

- Drone opmåling incl. forberedelse samt databehandling,

- Deklarationer, Tinglysning, Skøder o.lign.,

- Indlæsning af TV-inspektionsdata (Fejlfinding samt sammenkobling af XML-data),

- Opmåling af eksisterende spildevand- vand- og fjernvarmeanlæg:

- - Opmåling af brønde, bundkoter, dækselkoter, terrænkoter;

- - Bassin, bygværker;

- - Fladenivellementer;

- - Pumpestationer;

- - Ledninger;

- - Knækpunkter, grenrør, krydsende ledninger. (løbende opmålinger under anlægsarbejders udførelse);

- - Tinglysningsopgaver;

- - Afsætning til ekspropriationer;

- - Skøder;

- - Verificering af afleveringsdata;

- - Data fra landinspektøren til selskabernes system;

- - Akutte ikke planlagte opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det fremgår af udbudsloven, at Ordregiver skal kræve, at ansøgere eller Tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD er en slags egnetheds erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller Tilbudsgiver opfylder kriterierne mht. udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Som udgangspunkt vil det kun være den vindende Tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige dokumentation.

Dokumentation for, at der må udføres matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 9.5.2011, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 160 af 28.2.2012.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/17/EF af 31.3.2004.

Kopi af Tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 16 000 000 DKK. Eller i henhold til Bekendtgørelse nr. 702 af 17.6.2013 om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed.

Nøgletal for overskudsgrad, soliditetsgrad, nettoomsætning og egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Virksomhedens balance for det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår,

- Ingen ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer inden for forsynings- branchen, der er udført, inden for de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancer, inkl. TV og Dandas data samt angivelse af kontaktperson,

- Virksomhedsbeskrivelse, som blandt andet skal indeholde oplysninger om virksomhedens selskabsform, organisatoriske opbygning, kontaktpersoners branchekendskab, beliggenhed og antal ansatte fordelt på faggrupper.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Minimumskrav er 5 sammenlignelige referencer, hvor Ordregiver kan indhente oplysninger der godtgør, at tilbudsgiver har udført Landinspektørydelser tilfredsstillende med hensyn til kvalitet, service, effektivitet og samarbejde i forsyningsbranchen,

- Rådighed over nødvendige værktøjer, herunder måleinstrumenter og IT-software.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2019

Send til en kollega

0.063