23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434710
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Östersunds kommun

Vindere

(19.12.2019)
Norconsult AB
Box 8774
402 76 Göteborg

(19.12.2019)
ÅF-Infrastructure AB
169 99 Stockholm

(19.12.2019)
Arctan AB
Storsjöstråket 15
831 34 Östersund

(19.12.2019)
Ramboll Sweden AB
Box 17009
104 62 Stockholm

Ramavtal VA-konsulter


Östersunds kommun

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Östersunds kommun
212000-2528
Östersunds kommun
ÖSTERSUND
831 28
Sverige
Kontaktperson: Maria Broddheimer
E-post: maria.broddheimer@upphandlingskontoret.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ostersund.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvafshoge&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvafshoge&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal VA-konsulter

Referensnummer: 00339/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71311000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för VA-konsulter inom nedan angivna fackområden.

1. Dricksvatten - vattenverk, reservoarer, tryckstegringar

2. Spillvatten – avloppsreningsverk, pumpstationer

3. Dagvatten – fördröjning, rening

4. Ledningsnät vatten, spillvatten, dagvatten

5. Processteknik inom biogas

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71322000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för VA-konsulter inom nedan angivna fackområden.

1. Dricksvatten - vattenverk, reservoarer, tryckstegringar

2. Spillvatten – avloppsreningsverk, pumpstationer

3. Dagvatten – fördröjning, rening

4. Ledningsnät vatten, spillvatten, dagvatten

5. Processteknik inom biogas

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Härnösands förvaltningsrätt
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019

Send til en kollega

0.11