23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-435052
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Haninge kommun

Vindere

(07.05.2020)
Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag
Skarprättarvägen 14
175 77 Stockholm

(07.05.2020)
SVEAB Anläggning AB
Box 3085
169 03 SOLNA

(07.05.2020)
Bro & Väg Mälardalen AB
Box 83
151 21 SÖDERTÄLJE

Ramavtal VA-entreprenader


Haninge kommun

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Haninge kommun
212000-0084
Rudsjöterrassen 2
Haninge
136 81
Sverige
Kontaktperson: Jonas Frändestam
E-post: jonas.frandestam@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.haninge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoqujtyrc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoqujtyrc&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal VA-entreprenader

Referensnummer: SUN 2018/075
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231300
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtalet omfattar entreprenadarbeten avseende VA inom Haninge kommun.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232400
45232410
45232420
45232424
45232440
45232453
45259100
45332000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar entreprenadarbeten avseende VA inom Haninge kommun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 25/11/2019
Slut: 31/05/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

5 förlängningar á 6 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokument

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se upphandlingsdokument

Eventuella minimistandardnivåer:

Se upphandlingsdokument

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se upphandlingsdokument

Eventuella minimistandardnivåer:

Se upphandlingsdokument

III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokument

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 22/10/2019
Lokal tid: 00:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokument

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
115 76
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Avtal sluts genom skriftligt upphandlingskontrakt (ramavtal) tidigast elva (11) dagar efter att beslut om antagna entreprenörer har fattats.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019

Send til en kollega

0.096