23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 182-443620
Offentliggjort
20.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.11.2019 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pedspmiitg

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Drift af vejbelysning i Norddanmark (VB-ND)

(23.03.2020)
Bravida Danmark A/S
8381 Tilst

Drift af vejbelysning i Østdanmark (VB-OD)

(23.03.2020)
Ørsted City Light A/S
7000 Fredericia

Drift af vejbelysning i Syddanmark (VB-SD)

(23.03.2020)
Bravida Danmark A/S
tilst

Opdateringer

Rettelse
(15.10.2019)

II.2.7
I stedet for:
Varighed i måneder: 12
Læses:
Varighed i måneder: 24

Drift af vejbelysning 2020-2021


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Mette Menne Vikjær
Telefon: +45 72443388
E-mail: mevi@vd.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vd.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pedspmiitg
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af drift af vejbelysning 2020-2021

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeudbuddet omfatter 3 delkontrakter vedrørende drift af vejbelysning. Delkontrakterne er opdelt geografisk i hhv. Norddanmark (ND), Syddanmark (SD) og Østdanmark (OD).

For yderligere beskrivelse af kontrakterne, se udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Drift af vejbelysning i Norddanmark (VB-ND)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Om den præcise geografiske opdeling mellem delkontrakterne, se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift af Vejbelysning i Norddanmark.

Forventet værdi af rammeaftalen i kontraktens varighed 12 000 000-15 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Drift af Vejbelysning i Syddanmark (VB-SD)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Om den præcise geografiske opdeling mellem delkontrakterne, se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift af Vejbelysning i Syddanmark.

Forventet værdi af af rammeaftalen i kontraktens varighed: 12 000 000-15 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Drift af vejbelysning i Østdanmark (VB-OD)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Om den præcise geografiske opdeling mellem delkontrakterne, se udbudsmaterialet.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift af Vejbelysning i Østdanmark.

Forventet værdi af rammeaftalen i kontraktens varighed: 12 000 000-15 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed,idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delkontrakt 1 - VB-ND:

- Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 12 000 000 DKK.

Delkontrakt 2 - VB-SD:

- Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 12 000 000 DKK.

Delkontrakt 3 - VB-OD:

- Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 12 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste med relevante driftsarbejder indenfor de seneste 5 år vedrørende drift af belysningsanlæg. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum,udførelsestidspunkt samt beskrivelse af kontraktens indhold. Der ønskes maksimalt 5 referencer. Kravet vedrørende er udvidet fra 3 til 5 år med henblik på at sikre tilstrækkelig konkurrence.

Tilbudsgiver skal endvidere fremsende oplysninger om nøglemedarbejderes kompetencer. Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos tilbudsgiveren er ansvarlige for udførelsen af arbejdet under kontrakten. Oplysningerne afgives

I ESPD pr. medarbejder ved navn, ansættelsesfirma, og beskrivelse af, hvordan krav til kompetencer opfyldes med den konkrete medarbejder. Om nødvendigt dokumenteres oplysninger ved fremsendelse af CV ved forespørgsel. Der skal fremsendes information om kompetencer for følgende medarbejderkategorier (nøglepersoner):

1) Entrepriseleder;

2) Ledende servicemontør;

3) Servicemontør.

En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitettilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delkontrakt 1 - VB-ND:

Krav til referencer:

Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med drift af belysningsanlæg, herunder arbejde med fejlsøgning og med systemer med kabler i jord, driftsovervågning, forbyggende - og afhjælpende vedligehold samt vagtordninger.

Tilbudsgiver skal have opnået erfaring med drift af belysningsanlæg til en årlig værdi (omsætning) på mindst 6 000 000 DKK i mindst et af de 5 seneste år.

Krav til nøglemedarbejderes kompetencer:

1) Entrepriseleder:

— Uddannelse som el-ingeniør eller elektriker,

— Supplerende lederuddannelse ved efteruddannelse af minimum samlet 2 ugers varighed,

— Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 års erfaring med en eller flere kontrakter til en samlet årlig værdi (omsætning) på mindst 6 000 000 DKK i mindst 1 af de 5 seneste år.

2) Ledende servicemontør:

— Minimum 3 års erfaring med drift af belysningsanlæg,

— Minimum 8 års erfaring som udlært elektriker,

— Arbejdserfaring med daglig ledelse af minimum 3 elektrikere i minimum 3 år,

— Vejen som arbejdsplads, trin II,

— L-AUS kursus.

3) Servicemontør:

— Udlært elektriker, maskinarbejder eller tilsvarende,

— Minimum 2 års erfaring med arbejde inden for drift af belysningsanlæg,

— L-AUS kursus.

Delkontrakt 2 - VB-SD:

Krav til referencer:

Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med drift af belysningsanlæg, herunder arbejde med fejlsøgning og med systemer med kabler i jord, driftsovervågning, forbyggende - og afhjælpende vedligehold samt vagtordninger.

Tilbudsgiver skal have opnået erfaring med drift af belysningsanlæg til en årlig værdi (omsætning) på mindst 6 000 000 DKK i mindst et af de 5 seneste år. Krav til nøglemedarbejderes kompetencer:

1) Entrepriseleder:

— Uddannelse som el-ingeniør eller elektriker,

— Supplerende lederuddannelse ved efteruddannelse af minimum samlet 2 ugers varighed,

— Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 års erfaring med en eller flere kontrakter til en samlet årlig værdi (omsætning) på mindst 6 000 000 DKK i mindst 1 af de 5 seneste år.

2) Ledende servicemontør:

— Minimum 3 års erfaring med drift af belysningsanlæg,

— Minimum 8 års erfaring som udlært elektriker,

— Arbejdserfaring med daglig ledelse af minimum 3 elektrikere i minimum 3 år,

— Vejen som arbejdsplads, trin II,

— L-AUS kursus.

3) Servicemontør:

— Udlært elektriker, maskinarbejder eller tilsvarende,

— Minimum 2 års erfaring med arbejde inden for drift af belysningsanlæg,

— L-AUS kursus.

Delkontrakt 3 - VB-OD:

Krav til referencer:

Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med drift af belysningsanlæg, herunder arbejde med fejlsøgning og med systemer med kabler i jord, driftsovervågning, forbyggende - og afhjælpende vedligehold samt vagtordninger.

Tilbudsgiver skal have opnået erfaring med drift af belysningsanlæg til en årlig værdi (omsætning) på mindst 6 000 000 DKK i mindst et af de 5 seneste år. Krav til nøglemedarbejderes kompetencer:

1) Entrepriseleder:

— Uddannelse som el-ingeniør eller elektriker,

— Supplerende lederuddannelse ved efteruddannelse af minimum samlet 2 ugers varighed,

— Mindst 5 års erfaring med entrepriseledelse, heraf mindst 1 års erfaring med en eller flere kontrakter til en samlet årlig værdi (omsætning) på mindst 6 000 000 DKKi mindst 1 af de 5 seneste år.

2) Ledende servicemontør:

— Minimum 3 års erfaring med drift af belysningsanlæg,

— Minimum 8 års erfaring som udlært elektriker,

— Arbejdserfaring med daglig ledelse af minimum 3 elektrikere i minimum 3 år,

— Vejen som arbejdsplads, trin II,

— L-AUS kursus.

3) Servicemontør:

— Udlært elektriker, maskinarbejder eller tilsvarende,

— Minimum 2 års erfaring med arbejde inden for drift af belysningsanlæg,

— L-AUS kursus.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Se BUT.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Se BUT.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført iudbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Ingen.
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2019

Send til en kollega

0.109