23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 191-464216
Offentliggjort
03.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248360&B=DK_UDBUD

Udbyder

Herning vand o.a.

Vindere

Delaftale 2: Spildevandsanalyser m.m.

(24.12.2019)
Eurofins Miljø A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten

Delaftale 1: Drikkevandsanalyser m.m.

(24.12.2019)
Højvang Laboratorier A/S
Industri Vest 8
4293 Dianalund

Opdateringer

Annullering
(24.12.2019)

Laboratorieydelser, herunder prøvetagning, analyse og rapportering


Herning vand o.a.

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herning vand
35 38 59 67
Ålykkevej 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Ageeth Millenaar
E-mail: agm@herningvand.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://herningvand.dk/

I.1) Navn og adresser
Herning Rens A/S
35385983
Ålykkevej 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Ageeth Millenaar
E-mail: agm@herningvand.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://herningvand.dk/

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Spildevand A/S
32647723
Europavej 2
Ikast
7430
Danmark
Kontaktperson: Ageeth Millenaar
E-mail: agm@herningvand.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brandespildevand.dk/

I.1) Navn og adresser
Skive Vand A/S
30238974
Norgesvej 5
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Ageeth Millenaar
E-mail: agm@herningvand.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.skivevand.dk/

I.1) Navn og adresser
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
27464297
Ånumvej 28
Skjern
6900
Danmark
Kontaktperson: Ageeth Millenaar
E-mail: agm@herningvand.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248360&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248360&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed vedr. drikkevand og spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af laboratorieydelser, herunder prøvetagning, analyse og rapportering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder opgaven med laboratorieydelser, herunder prøvetagning, analyse og rapportering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Drikkevandsanalyser m.m.

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Jylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter varetagelse af laboratorieydelser indenfor følgende områder:

- Drikkevand; Drikkevand og grundvandsprøver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen i 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen i 1 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Spildevandsanalyser m.m.

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90492000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Jylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter varetagelse af laboratorieydelser indenfor følgende områder:

- Spildevand; Spildevand og slam (inkl. dræn- og sedimentprøver).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Service / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen i 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen i 1 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske Udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Vejledning:

— Tilbudsgiver udfylder ESPD’et i EU-Supply i henhold til de efterspurgte oplysninger i henhold til nedenstående,

— Evt. Andre Enheder eller deltagere i Sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD.

Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående i ESPD’et. Oplysningerne som afgivet i ESPD’et skal verificeres af Tilbudsgiver inden tildelingsbeslutning, jf. VI.3.

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilke delaftaler

(delkontrakter) Tilbudsgiver ønsker at ansøge på.

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

— - Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske delukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke

Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

— - Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1,

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2,

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3,

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4,

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5,

— Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver skal oplyse ”samlede årsomsætning” for hvert af de seneste foregående tre (3) afsluttede årsregnskaber ved tidspunktet for tilbudsfristen,

- Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for de seneste foregående tre (3) afsluttede årsregnskaber.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at den ”samlede årsomsætning” for hvert af de foregående tre (3) afsluttede årsregnskaber er på mindst 3 000 000 DKK for hvert af de angivne regnskabsår,

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er på mindst 4 000 000 DKK for hvert af de relevante regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud og som opfylder mindstekravene, jf. nedenstående:

- - Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de i ESPD’et anførte fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås de referencer, hvor slutdato ligger tættest på tilbudsfristen;

- - Referencerne skal være udført inden for de seneste to (2) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb;

- - Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre;

- - For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste to (2) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst inden for de seneste to (2) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om og hvornår de er udført;

- - For uafsluttede referencer (opgaver) angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et, ligesom det bedes anført i beskrivelsen af referencen, at den er uafsluttet.

- Referencerne skal indeholde følgende:

- - Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

- - Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

- - Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”;.

- - Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

- Det er et mindstekrav, at tre (3) af de anførte referencer er leveret inden for de seneste to (2) år,

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan anføre 5 sammenlignelige referencer, hvor der ved ”sammenlignelig reference” forstås kontrakt på udførelse af følgende ydelser:

- - Vandanalyser i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen;

- - Prøvetagning til vandanalyser;

- - Boringskontrol;

- - Pesticider.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, skal på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til Udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

— Skatteforvaltningen,

— ATP,

— Politiet (Kriminalregistret),

— - Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af eCertis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2019

Send til en kollega

0.065