23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 192-466842
Offentliggjort
04.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2019

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b720b99-0281-4bd6-b612-1b499ee52f58/homepage

Udbyder

Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(08.10.2019)

II.1.4
I stedet for:
Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune udbyder 3 rammeaftaler: A, B og C. RAM A indeholder 11 delaftaler og RAM B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række
Rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.
RAM A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. RAM C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På RAM A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på RAM B tildeles opgaver til flere rådgivere. RAM A og B udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven.
For en yderligere beskrivelse af de enkelte delaftalers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delaftaler i udbudsmaterialet.
Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.
Der gøres opmærksom på, at bygherre Ikke har aftagepligt på rammeaftalerne.
Læses:
Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune udbyder 3 rammeaftaler: A, B og C. RAM A indeholder 11 delaftaler og RAM B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.
RAM A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. RAM C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På RAM A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på RAM B tildeles opgaver til flere rådgivere. RAM C udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet.
For en yderligere beskrivelse af de enkelte delaftalers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delaftaler i udbudsmaterialet.
Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.
Der gøres opmærksom på, at bygherre Ikke har aftagepligt på rammeaftalerne.

VI.3
I stedet for:
Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.
Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken delaftale der søges prækvalifikation til. Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet
(støttende virksomhed). Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).
Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).
Ansøger skal afgive de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.
Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-6 (ESPD del III, afsnit C).
De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.
Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.
Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.
I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.
Læses:
Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.
Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken delaftale der søges prækvalifikation til. Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet
(støttende virksomhed). Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).
Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).
Ansøger skal afgive de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.
Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-6 (ESPD del III, afsnit C).
De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.
Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.
Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.
I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.
Opgørelsen af rammeaftalernes anslåede værdi i punkt II.1.5, udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv optioner. Bilag D angiver den historiske fordelingen af værdien af RAM A og B. Ordregiver gør opmærksom på, at fordelingen af uforudsete omstændigheder kan blive anderledes på de her udbudte rammeaftaler.

Rammeaftale for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023


Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Vand A/S
32651828
Sønderbro 53
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Randi Wrængmose Sørensen
Telefon: +45 22478337
E-mail: randi.soerensen@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kloak A/S
32651798
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Randi Wrængmose Sørensen
Telefon: +45 22478337
E-mail: randi.soerensen@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
29189420
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Randi Wrængmose Sørensen
Telefon: +45 22478337
E-mail: randi.soerensen@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b720b99-0281-4bd6-b612-1b499ee52f58/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b720b99-0281-4bd6-b612-1b499ee52f58/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5b720b99-0281-4bd6-b612-1b499ee52f58/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune udbyder 3 rammeaftaler: A, B og C. RAM A indeholder 11 delaftaler og RAM B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.

RAM A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. RAM C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På RAM A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på RAM B tildeles opgaver til flere rådgivere. RAM A og B udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven.

For en yderligere beskrivelse af de enkelte delaftalers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delaftaler i udbudsmaterialet.

Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at bygherre Ikke har aftagepligt på rammeaftalerne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Anlægsteknisk bygherrerådgivning, Distribution

 

Delkontraktnr.: Delaftale A1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til kloak- og vandsystem af bygherrerådgivningsmæssig karakter. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A1:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Erfaring med udarbejdelse af anlægstekniske koncepter og -paradigmer,

2. Erfaring med håndtering af udbud og udarbejdelse af udbudsmaterialer, herunder udbud i forbindelse med rammeaftaler (f.eks. TV-spul, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, tømningsordning mv.)

3. Erfaring med gennemførelse af projektgranskning i forbindelse med kvalitetssikring af udbudsmaterialer

4. Planlægningsmæssige kompetencer vedrørende fastsættelse af tilslutningsvilkår for byggemodninger.

5. Erfaring med behandling og afvikling af driftsopgaver

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Syd, Distribution

 

Delkontraktnr.: Delaftale A2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommune syd for Limfjorden, dog ekskl. Aalborg midtby. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både Delaftale A2 og A3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A2:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Erfaring med fælles projektledelse/koordineret ledningsarbejde i byområder (herunder især koordinering med ledningsejere, udarbejdelse af koordinerende ledningsplan og tidsplan, overflademodel for økonomisk fordelingsnøgle, borgerinformation, koordinerende byggemøder samt økonomisk afregning ved projektafslutning)

2. Erfaring med gennemførelse af kloak- og vandledningsprojekter i områder med komplicerede jordbundsforhold og stor gravedybde med behov for specielle afstivningsløsninger

3. Erfaring med projektmateriale til udbud (inklusive detailprojektering) af entreprisearbejder for såvel kloak- som vandprojekter

4. Detailprojektering og udbud af projekter med pumpestationer, bygværker og bassiner, herunder tæt dialog med driftspersonale

5. Digital dokumentation af udført arbejde i kloakdatabasen i DANDAS-format (kloakledninger), samt i anlægskartoteket ASSET (bygværker, pumpestationer, bassiner, kloaksystem)

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Nord, Distribution

 

Delkontraktnr.: Delaftale A3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommune nord for Limfjorden, ekskl. Nørresundby midtby. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både Delaftale A2 og A3.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både Delaftale A4 og A3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A3:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Erfaring med fælles projektledelse/koordineret ledningsarbejde i byområder (herunder især koordinering med ledningsejere, udarbejdelse af koordinerende ledningsplan og tidsplan, overflademodel for økonomisk fordelingsnøgle, borgerinformation, koordinerende byggemøder samt økonomisk afregning ved projektafslutning)

2. Erfaring med gennemførelse af kloak- og vandledningsprojekter i områder med komplicerede jordbundsforhold og stor gravedybde med behov for specielle afstivningsløsninger

3. Erfaring med projektmateriale til udbud (inklusive detailprojektering) af entreprisearbejder for såvel kloak- som vandprojekter

4. Detailprojektering og udbud af projekter med pumpestationer, bygværker og bassiner, herunder tæt dialog med driftspersonale

5. Digital dokumentation af udført arbejde i kloakdatabasen i DANDAS-format (kloakledninger), samt i anlægskartoteket ASSET (bygværker, pumpestationer, bassiner, kloaksystem)

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Proces- og bygherrerådgivning for renseanlæg, Produktion

 

Delkontraktnr.: Delaftale A4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse, hvor der udvikles og planlægges nye tiltag vedrørende drift, optimering, fornyelse og nyanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både Delaftale A4 og A3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A4:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Procesrådgivning omfattende både spildevandsbehandling, slambehandling, gasbehandling, ressourcer og produkter i spildevand

2. Udarbejdelse af innovative projektoplæg inden for renseanlæg

3. Bygherrestyring og koordinering af flere sideløbende projekter

4. Rådgivning indenfor tilskud og afgifter i relation til hhv. spildevandsbehandling og energiforhold

5. Projekter på tværs af afløbssystem og renseanlæg

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Projektering inden for renseanlæg, Produktion

 

Delkontraktnr.: Delaftale A5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsopgaver der relaterer sig til anlægsprojektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter med direkte indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed i forbindelse med spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse. Rådgivningsydelserne vil også omfatte projekter, der indeholder udvikling og implementering af nye processer og teknologi. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A5:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Projektering og gennemførelse af projekter med indførelse af nye renseprincipper

2. Projektering og gennemførelse af projekter i ATEX-områder

3. Projektering og gennemførelse af udviklingsprojekter dækkende både bygnings-, maskin-, el- og SRO-entrepriser

4. Projektering og gennemførelse af projekter på renseanlæg i drift

5. Udarbejdelse af tilstandsvurderinger og forslag til udbedring inden for bygnings-, maskin-, el- og SRO-området.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Miljø- og myndighedsforhold for renseanlæg, Produktion

 

Delkontraktnr.: Delaftale A6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til miljø- og myndighedsforhold på renseanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A6:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Udarbejdelse af beredskabsplaner for risikovirksomheder

2. Gennemgang og afrapportering af ATEX-installationer

3. Udarbejdelse og håndtering af jordhåndteringsplaner

4. Udarbejdelse af geotekniske rapporter

5. Rådgivning inden for opdatering af ledelsessystemer

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Digitalisering og IT, Distribution

 

Delkontraktnr.: Delaftale A7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til digitalisering og IT for vanddivisionens distributionsafdeling i Aalborg Forsyning, dvs. inden for distribution af vand- og kloakforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både Delaftale A7 og A8.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A7:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Projektledelse eller bistand til projektledelse i relation til Digitaliserings- og IT-projekter inden for vand- og kloakforsyningen (inklusiv ideudvikling, udarbejdelse af kravspecifikation mv.)

2. Strategisk arbejde for videreudvikling af Distribution med udgangspunkt i kendskab til branchen inden for vand- og kloakforsyningen samt viden om digitalisering og IT.

3. Bistand til udarbejdelse af IT-dokumentation, beskrivelse af nye arbejdsgange samt sikring af at Aalborg Forsynings medarbejdere har den nødvendige viden og forståelse for anvendelse af relevante IT-værktøjer og digitale informationer.

4. Administration af ledningsregistrering med kendskab til DANDAS og DANVAND

5. Opdatering og vedligeholdelse af ledningsdatabaser for vand- og kloakforsyningen

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Digitalisering og IT til renseanlæg, produktion

 

Delkontraktnr.: Delaftale A8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til digitalisering og IT til vanddivisionens produktionsafdeling i Aalborg Forsyning, dvs. inden for produktion af vand- og kloakforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både Delaftale A7 og A8.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A8:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 6 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 6 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 6 tillægges mindst værdi:

1. Ideudvikling, projektledelse, udarbejdelse af kravspecifikationer samt sekretærfunktioner i forbindelse med digitaliseringsprojekter og udvikling af IT-værktøjer i henhold til bygherrens IT-arkitektur, der som udgangspunkt baserer sig på Microsoft Office 365, ESRI, Sharepoint m.v.

2. Videreudvikling af digitalisering på renseanlæg, herigennem input til IT-strategi, system og data-arkitektur.

3. Bistand til udarbejdelse af IT-dokumentation samt beskrivelse af nye arbejdsgange i digitale fagbøger.

4. Vedligeholdelse af digitale arkiv for renseanlæg

5. Bistand til vurdering af SRO-systemer i form af SCADA, PLC og netværk

6. Bistand/input til strategi om automatisering af arbejdsprocesser på renseanlæg inden for såvel IT som SRO

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Arkitektur og udformning af bygværker

 

Delkontraktnr.: Delaftale A9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til byggetekniske forhold, arkitektur og design, herunder blandt andet rådgivning om land-skabsarkitektur, udformning og indretning af bygværker, bygninger og pumpestationer. Desuden omfatter Delaftalen vedligehold af manual for designlinje inden for arkitektur og design på renseanlæggene. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A9:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Udformning, indretning, projektering og tilsyn ved opførelsen af tekniske bygninger

2. Udformning, indretning, projektering og tilsyn ved landskabsarbejder

3. Udarbejde designrammer for indretning af tekniske bygninger

4. Udformning, projektering og tilsyn ved indretning af kontorlokaler

5. Udformning, projektering og tilsyn ved indretning af mandskabsfaciliteter

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Spildevandsopgaver, Planlægning

 

Delkontraktnr.: Delaftale A10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til planlægningsopgaver inden for spildevandsområdet til vanddivisionens planlægningsafdeling i Aalborg Forsyning. Delaftalen omfatter planlægningsopgaver af såvel overordnet som konkret karakter. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A10:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Kloaksaneringsplanlægning med hydraulisk modellering og databasehåndtering

2. Spildevandsplanlægning i samspil med myndighedsområdet

3. Matrikulære og rettighedsmæssige forhold inden for kloakområdet

4. Konsulentopgaver af strategisk og kommunikativ karakter inden for kloakområdet

5. Klimatilpasningsprojekter i byområder og medfinansieringsprojekter

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale A: Spildevandsplanlægning, Miljø- og Energiforvaltning

 

Delkontraktnr.: Delaftale A11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningens opgaver og arbejde med den kommunale Spildevandsplan, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale A11:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 4 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 4 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 4 tillægges mindst værdi:

1. Udarbejdelse af spildevandsplaner herunder tillæg

2. Lave spildevandsplandata samt erfaring med brug af værktøjet GIS

3. Udarbejdelse af spildevandsplansrelaterede indstillinger til politisk behandling

4. Dimensionering og projektering af kloakanlæg for et spildevandsselskab

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale B: Projektering – Midtby, Distribution

 

Delkontraktnr.: Delaftale B1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg midtby og Nørresundby midtby ved renoverings- og separatkloakeringsprojekter samt for så vidt angår kloaksystem også projekter for bygværker. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med tre rådgivere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret seks ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end seks ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de seks ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale B1:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Erfaring med fælles projektledelse/koordineret ledningsarbejde i midtbyområder (herunder især koordinering med ledningsejere, udarbejdelse af koordinerende ledningsplan og tidsplan, overflademodel for økonomisk fordelingsnøgle, borgerinformation, koordinerende byggemøder samt økonomisk afregning ved projektafslutning)

2. Erfaring med gennemførelse af kloak- og vandledningsprojekter i midtbyområder med komplicerede jordbundsforhold og stor gravedybde med behov for specielle afstivningsløsninger

3. Erfaring med projektmateriale til udbud i midtbyområder (inklusive detailprojektering) af entreprisearbejder for såvel kloak- som vandprojekter

4. Detailprojektering og udbud af projekter med pumpestationer, bygværker og bassiner på spildevandsområdet, herunder tæt dialog med driftspersonale

5. Digital dokumentation af udført arbejde i kloakdatabasen i DANDAS-format (kloakledninger), samt i anlægskartoteket ASSET (bygværker, pumpestationer, bassiner, kloaksystem)

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale B: Projektering, byggemodning og sommerhuskloakering, Distribution

 

Delkontraktnr.: Delaftale B2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering af vand- og kloakanlæg i byggemodningsområder samt sommerhusområder i hele kommunen ved renoverings- og separatkloakeringsprojekter samt for så vidt angår kloaksystem også projekter for bygværker. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med fire rådgivere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret syv ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end syv ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de syv ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

For delaftale B2:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers

Besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Erfaring med gennemførelse af byggemodningsprojekter for både vand- og kloakledninger, herunder koordinering og korrespondancer med byggemodner og øvrige aktører i byggemodningsområder.

2. Erfaring med gennemførelse af kloakprojekter i sommerhusområder, herunder dialog med grundejerforeninger

3. Projektmateriale til udbud (inklusive detailprojektering) af entreprisearbejder

4. Detailprojektering og udbud af pumpestationer på spildevandsområdet

5. Digital dokumentation af udført arbejde i kloakdatabasen i DANDAS-format (kloakledninger) samt i anlægskartoteket ASSET (bygværker, pumpestationer, bassiner, kloaksystem)

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale B: Projektering inden for renseanlæg (renoveringsprojekter), Produktion

 

Delkontraktnr.: Delaftale B3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter uden direkte indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed inden for renseanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til Bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med tre rådgivere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges i op til 12 måneder, såfremt denne mulighed benyttes senest 6 måneder inden aftalens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale A, vil der maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere pr. delaftale. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de fem ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte delaftale, jf. punkt II.1.4) og II.2.4).

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftale B, vil der maksimalt blive prækvalificeret seks ansøgere for delaftale B1, syv ansøgere for delaftale B2 og seks ansøgere for delaftale B3. Såfremt flere end skes/syv ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de seks/syv ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art afhængigt af den konkrete delaftale.

For delaftale B3:

Ved vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver lægge vægt på, at virksomheden viser en særlig høj grad af viden inden for samtlige 5 nedennævnte områder. Såfremt ansøgeren ikke har referencer inden for samtlige 5 områder, vil ordregiver lægge vægt på referencerne i nedennævnte rækkefølge, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 5 tillægges mindst værdi:

1. Projektering og gennemførelse af projekter i ATEX-områder

2. Projektering og gennemførelse af projekter dækkende både bygnings-, maskin-, el- og SRO-entrepriser

3. Projektering og gennemførelse af projekter på renseanlæg i drift

4. Udarbejdelse af tilstandsvurderinger og forslag til udbedring inden for bygnings-, maskin-, el- og SRO-området.

5. Varetagelse af sikkerhedsarbejdet ved byggepladser på renseanlæg

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er for samtlige delaftaler et mindstekrav, at ansøger har

— samlet årsomsætning på minimum 2 mio. kr. i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— positivt resultat før skat i 2 ud af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— positiv egenkapital i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4,

— Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes ansøger angive den estimeret kontraktværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Ansøger kan maksimalt angive fem referencer for hver delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underrådgiver. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive fem referencer i alt for hver delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end fem referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem først angivne referencer i anmodningen i den udstrækning, referencerne er angivet at vedrøre den konkrete delaftale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

A1: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med bygherrerådgivning inden for kloaksystemer, jf. pkt. II.2.9.

A2: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med separatkloakeringsprojekter, jf. pkt. II.2.9, og mindst én, som illustrerer erfaring med projekter for bygværker (fx pumpestationer, bygværker, bassiner mv.) inden for kloaksystemer.

A3: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med separatkloakeringsprojekter og mindst én, som illustrerer erfaring med projekter for bygværker (fx pumpestationer, bygværker, bassiner mv.) inden for kloaksystemer, jf. pkt. II.2.9.

A4: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med rådgivning vedr. udvikling af eller planlægning på renseanlæg og mindst én inden for procesoptimering på renseanlæg, jf. pkt II.2.9.

A5: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med anlægsprojektering, udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale, tilsyn og projektopfølgning på udviklingsprojekter inden for renseanlæg, jf. pkt II.2.9.

A6: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med rådgivningsydelser inden for miljø- og myndighedsforhold på renseanlæg, jf. pkt. II.2.9.

A7+A8: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med rådgivningsydelser inden for digitalisering og IT for både kloak- og vandsystemer, jf. pkt. II.2.9.

A9: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med arkitektur inden for tekniske anlæg, jf. pkt. II.2.9.

A10: Det er et mindstekrav, at ansøger inden for hvert af følgende fire områder kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring inden for spildevandsområdet med:

1. Opgaveløsning af såvel overordnet som konkret planlægningsmæssig karakter

2. Opgaveløsning i forbindelse med bygherrens kontakt til myndighedsområdet, herunder korrespondance med spildevandsplanmyndighed

3. Opgaveløsning omhandlende spildevandssystemets matrikulære og rettighedsmæssige forhold

4. Opgaveløsning af strategisk og kommunikativ karakter samt formidlingsopgaver med tilhørende undervisning og træning

A11: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med udarbejdelse af en kommunal spildevandsplan i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jf. pkt. II.2.9.

B1: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med projektering, udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale, tilsyn og projektopfølgning på separatkloakeringsprojekter i midtbyen i en by med over 30.000 indbyggere, jf. pkt. II.2.9, og mindst én på bygværker (f.x. pumpestationer, bygværker, bassiner mv.) inden for kloaksystemer.

B2: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med projektering, udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale, tilsyn og projektopfølgning på vandanlæg i byggemodningsområder, jf. pkt. II.2.9, samt mindst én på kloakanlæg i byggemodningsområder.

B3: Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år, som illustrerer erfaring med projektering, udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale, tilsyn og projektopfølgning af anlægsprojekter på renseanlæg, jf. pkt. II.2.9.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul for de konkrete rådgiveraftaler, der har en værdi på 1 mio. kr. eller derover.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken delaftale der søges prækvalifikation til.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal afgive de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2-6 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.11