23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 193-468846
Offentliggjort
07.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.11.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/114129455.aspx

Udbyder

Struer Kommune

Vindere

Valgt firma

(14.01.2020)
Anticimex A/S
Baldersbækvej 24-26A
2635 Ishøj

Rottebekæmpelse


Struer Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Struer Kommune
29189951
Østergade 11 -15
Struer
7600
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbjorn@struer.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114129455.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.struer.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114129455.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114129455.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Rottebekæmpelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90923000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af Rottebekæmpelse til Struer Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Struer Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af kommunal rottebekæmpelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1686 af 18.12.2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Ordregiver forpligter sig i aftaleperioden til at købe de af udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Det estimerede samlede årlige forbrug omfattet af udbuddet fremgår af tilbudslisten (bilag 3). Forbruget er udregnet på baggrund af historisk aktivitet og forventede aktivitetsændringer som følge af den nye Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, med de forudsætninger, der var kendt på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således alene et estimat, der ikke er bindende for ordregiver og der kan forventes betydelige udsving fra år til år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ILO 94 i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. aftalens pkt. 18.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1)Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning indenfor det udbudte område i det seneste afsluttede årsregnskab;

2)Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ad 1) Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers omsætning indenfor det udbudte område (Rottebekæmpelse) har været minimum 1 000 000 DKK i det seneste afsluttede årsregnskab. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor,

- Ad 2) Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 1 000 000 DKK. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital på minimum 1 000 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et minimumskrav at Tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 3 kommuner, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har varetaget den kommunale rottebekæmpelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav at Tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 3 kommuner, hvor tilbudsgiver i en periode indenfor de sidste 3 år har varetaget den kommunale rottebekæmpelse for mere end 500 000 DKK. årligt pr. reference. Tilbudsgiver skal oplyse leverancerne, angive beløb samt navn og telefonnummer på kontaktperson hos den ordregivende myndighed.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt (bilag 4).

Der er bodsbestemmelser i afsnit 14.

Leverandøren er desuden i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD): Tilbudsgiver skal udfylde ESPD-dokument elektronisk via Mercell.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf.udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Den endelige tildeling af rammeaftale er betinget af, at den Tilbudsgiver, som ifølge Ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumenterer oplysningerne, afgivet i ESPD dokumentet, jf. Udbudslovens § 159, stk. 2.

Er Tilbudsgiver et konsortium eller baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/enhed.

Såfremt Tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet bedes Tilbudsgiver straks gøre opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af et rettelsesblad. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og Tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.078