23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-470441
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Lejerbo afd. 1274-0 - Vordingborg c/o Lejerbo

Totalentreprisekontrakt - Lejerbo Afd. 1247-0 - Vordingborg


Lejerbo afd. 1274-0 - Vordingborg c/o Lejerbo

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo afd. 1274-0 - Vordingborg c/o Lejerbo
Gl. Køge Landevej 25
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jesper Kort Andersen
E-mail: jea@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalentreprisekontrakt - Lejerbo Afd. 1247-0 - Vordingborg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bebyggelsen rummer 46 almene boliger i varierende størrelser fra 2-værelses til 4-værelses lejligheder. De store lejligheder er beliggende i de øverste etager i 1½ plan med en intern trappe til tagetagen.

Projektet består af nedrivningsarbejder herunder består bebyggelsen af 3 boliglænger i henholdsvis 2½ etage,3½ etage og 4½ etager, som er bundet sammen med én-etages bygninger, således bebyggelsen fremstår som én karré-bygning. 2 portrum fra hhv. Marienbergvej og Algade fører ind til et indre gårdrum med depot- og renovationshus sammen et gårdmiljø for beboerne.

Lejlighederne er fordelt således:

- 14 stk. 2 rums boliger på ca. 73 brutto m2 i gennemsnit,

- 19 stk. 3 rums boliger på ca. 84 brutto m2 i gennemsnit,

- 13 stk. 4 rums boliger på ca. 104 brutto m2 i gennemsnit,

- 1 stk. fælleslokale på ca. 121 m2

I alt skal bebyggelsen have et totalt bruttoareal på 4 091 m2.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/ under udbudsnummeret TN303378A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
71000000
71200000
71300000
71500000
45110000
45211000
71221000
71247000
71311000
71321000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Algade - Marienborgvej, 4760 Vordingborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bebyggelsen rummer 46 almene boliger i varierende størrelser fra 2-værelses til 4-værelses lejligheder. De store lejligheder er beliggende i de øverste etager i 1½ plan med en intern trappe til tagetagen.

Projektet består af nedrivningsarbejder herunder består bebyggelsen af 3 boliglænger i henholdsvis 2½ etage,3½ etage og 4½ etager, som er bundet sammen med én-etages bygninger, således bebyggelsen fremstår som én karré-bygning. 2 portrum fra hhv. Marienbergvej og Algade fører ind til et indre gårdrum med depot- og renovationshus sammen et gårdmiljø for beboerne. Projektet ønskes udført i totalentreprise.

Lejlighederne er fordelt således:

- 14 stk. 2 rums boliger på ca. 73 brutto m2 i gennemsnit,

- 19 stk. 3 rums boliger på ca. 84 brutto m2 i gennemsnit,

- 13 stk. 4 rums boliger på ca. 104 brutto m2 i gennemsnit,

- 1 stk. fælleslokale på ca. 121 m2

I alt skal bebyggelsen have et totalt bruttoareal på 4 091 m2.

Der henvises til bilag 5.0 Arealopgørelse fra LE34.

Boligerne er tænkt opført som tungt byggeri, og skal udføres iht. BR 2018.

Boligerne skal projekteres og opføres som beskrevet i udbudsmaterialet.

Bebyggelsen er omfattet af lokalplan C 17.06.01 Stationsområdet i Vordingborg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Lejerbo modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil Lejerbo begrænse antallet af ansøgere til 4.

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Lejerbo lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave.

Ansøgeren kan højst oplyse 6 referencer inkl. de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekrav.

Ved vurderingen vil Lejerbo særligt lægge vægt på (gælder såvel totalentreprenørens som underrådgivernes referencer, medmindre andet er angivet):

(a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med boligbyggeri i etagebyggeri udført i totalentreprise med en størrelse tilsvarende den udbudte opgave,

(b) I hvor høj grad referencerne omfatter opgaver i egenproduktion,

(c) I hvor høj grad referencerne for totalentreprenøren dokumenterer erfaring med byggeri med tung højisoleret klimaskærm,

(d) I hvor høj grad referencerne for den sagsansvarlige arkitekt har haft fokus på arkitekter og æstetisk pæne bygninger,

(e) I hvor høj grad referencerne for den sagsansvarlige ingeniør dokumenterer erfaring med projektering af højisoleret klimaskærm og/eller erfaring med projektering af tekniske installationer med føringsveje på begrænset plads,

(f) I hvor høj grad referencerne har omfattet projekter med sociale klausuler, og hvor ansøgeren har gjort en særlig indsats med henblik på at overholde og fremme sociale klausuler,

(g) I hvor høj grad referencerne i øvrigt minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum, omfang og arbejdets karakter i øvrigt.

Kriterierne a-g vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet. Lejerbo vil kunne lægge vægt på eventuelle indhentede udtalelser fra bygherre på referencerne, jf. afsnit 3.2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option ved udførelse af altaner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under rammeaftalen, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende 3 krav:

(a) Ansøgerens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 30 000 000 DKK pr. år,

(b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 5 000 000 DKK,

(c) Ansøgerens soliditetsgrad for det seneste regnskabsår skal være mindst 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav:

(a) at ansøgeren fremlægger mindst 2 referencer til dokumentation af erfaring med nybyggeri af boliger i totalentreprise med en entreprisesum på mindst 30 000 000 DKK og med ansøgeren som den udførende totalentreprenør,

(b) at ansøgeren fremlægger mindst 2 referencer på sin(e) underrådgiver(e) til dokumentation for erfaring som henholdsvis sagsansvarlig arkitekt og sagsansvarlig ingeniør (eller totalrådgiver) på projektering og rådgivning på nybyggeri af boliger i etagebyggeri. Der skal vedlægges én reference for arkitekt og én reference for ingeniør.

Den samme reference kan dokumenter opfyldelse af ét eller flere mindstekrav, eksempelvis på referencer, hvor totalentreprenøren og rådgiver(ne) tidligere har samarbejdet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der indgår arbejds- og sociale klausuler samt lærlingevilkår i kontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Lejerbos underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.078