23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-470716
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.11.2019 Kl. 11:00

Udbyder

Aalborg Kommune

Vindere

Indkøb af granit

(24.04.2020)
Bent Vangsøe Natursten A/S
Fynsvej 8
5500 Middelfart

Opdateringer

Rettelse
(11.10.2019)

I.1
Placering af det tekst, der skal ændres:Internetadresse(r):
I stedet for:
Overordnet internetadresse: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=653392&tid=5206697
Læses:
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:
I stedet for:
https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=653392&tid=5206697
Læses:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmvnmkpcgl


Yderligere oplysninger
Ændringen vedrører det i udbudsbekendtgørelsen angivne link til udbudsmaterialet.

Indkøb af Granit


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Stigborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Nielsen
E-mail: marie-louise.nielsen@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=653392&tid=5206697

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=653392&tid=5206697
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af Granit

 

Sagsnr.: 2019-076921
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44912100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter indkøbet af granitelementer til +Plusbus i Aalborg Kommune, til brug for udførsel af en række anlægsentrepriser for ombygning/renovering af belægning og perroner til busserne på Aalborg Kommunes BRT (Bus Rapid Transit) strækning.

Entrepriserne omfatter ombygning af vejtracé for kørsel med busser med ekstra stor kapacitet, gennem Aalborg fra Skydebanevej i vest til det nye Universitetshospital i øst.

Leveringer skal ske i perioden fra den 1.4.2020- november 2022.

.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter følgende hovedmængder:

- Kantsten: 210 m3,

- Perron- og rampeforkanter: 86 m3,

- Bordursten: 297 m3,

- Ledelinjer: 7 m3,

- Fliser: 102 m3

De detaljerede mængder fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer at kunne opnå stordriftsfordele ved ikke at opdele kontrakten. Det er endvidere af betydning for kontrakten, at den leverede granit fremstår harmonisk og ensartet, hvilket ikke er muligt ved levering fra forskellige brud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgers egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Finansielle nøgletal"),

— Ansøgers soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Øvrige økonomiske og finansielle kravl").

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav til sociale og miljømæssige bestemmelser. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet.

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse ved betaling af endnu ikke leverede varer. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 11:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der afholdes ikke licitation, da udbuddet vedrører et varekøb.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2019

Send til en kollega

0.141