23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-472449
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Projektkonkurrence

Udbyder

Silkeborg Kommune

Vindere

Valgt team

(06.03.2020)
Årstiderne Arkitekter/Sweco med Vega Landskab og Autens

Opdateringer

Opdatering
(07.11.2019)

Følgende fire teams valgt til at gå videre:  • Arkitektfirmaet Kjaer og Richter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og 1:1 Landskab

  • Friis og Moltke, Nøhr og Sigsgaard, Orbicon, Møller og Grønborg og Eva Gjessing

  • GPP Arkitekter, Ingeniør´ne, Labland, Ulla Kjærvang og carlberg|christensen

  • Årstiderne Arkitekter/Sweco og Autens

Projektkonkurrence - Ny Dybkærskole i Silkeborg


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Kommune
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Anders Engel Westphall
Telefon: +45 61146095
E-mail: AndersEngel.Westphall@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xjczgvnham
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Projektkonkurrence - Ny Dybkærskole i Silkeborg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

— Den eksisterende Dybkærskole er utidssvarende og skal erstattes af en ny skole til ca. 800 elever og ca. 90 lærere. Silkeborg Kommune udbyder hermed projektet som en lukket projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation og med mulighed for efterfølgende tildeling af totalrådgiverkontrakt efter afholdelse af udbud med forhandling med vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen,

— Skolen skal opføres på et areal, der er beliggende ved siden af den eksisterende skole på Arendalsvej. Der er igangsat et halbyggeri, som indeholder multihus og gymnastiksale, der ligger i forlængelse af en eksisterende idrætshal. Den nye skole skal opføres i tilknytning til det igangværende halbyggeri. Den nye skole og den nye hal placeres i tæt forbindelse med centerområdet, kirken, torvet og den eksisterende hal. Det betyder, at de enkelte delprojekter tilsammen sikrer bedre sammenhæng i hjertet af Gødvad, så det bliver et levende byrum og samlingspunkt for hele området,

— Anlægsudgiften for skolen forventes af være godt 200 000 000 DKK og det forventede bruttoareal er ca. 10 000 etagemeter. Skolen organiseres med indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO og klub. Der er i særlig grad fokus på at etablere inspirerende, mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber. Skolen skal også være et lokalt kultur- og aktivitetscenter uden for skoletiden,

— Silkeborg Kommune opfordrer til, at teams bestående af arkitekter, ingeniører, byrums-/landskabsarkitekter og eventuelle konsulenter med særlige kompetencer på skoleområdet anmoder om prækvalifikation,

— Da der er tale om et genudbud af projektkonkurrencen, kan de rådgiverteams, der tidligere har anmodet om prækvalifikation ifm. den nu afbrudte udbudsprocedure, anmode om prækvalifikation igen ved genaflevering af tidligere afleverede materiale samt en underskrevet erklæring om, at der ikke ønskes at foretages ændringer til den første prækvalifikationsanmodning. Dette dog under forudsætning af, at der ikke er sket ændringer i aktørernes forhold, der kræver aflevering af nyt materiale eller ny dokumentation ifm. ny prækvalfikationsanmodning. Er dette tilfældet skal der udarbejdes en ny prækvalifikationsanmodning. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er foretaget ændringer til indholdet af det efterspurgte prækvalifikationsmateriale eller de mindstekrav, der har været stillet ifm. det tidligere udbud af projektkonkurrencen,

— Såfremt der skal afleveres en ny prækvalifikationsanmodning eller der anmodes om prækvalifikation for første gang, sker dette ved aflevering af: ESPD for totalrådgiver og eventuelle underrådgivere; støtteerklæring fra eventuelle underrådgivere; eventuelle referenceark vedlagt som bilag, hvis referencerne ikke skrives ind i ESPD´en; samt et anmodningsbrev på maksimalt to A4-sider, hvor teamet redegør for motivationen for at anmode om prækvalifikation og teamets overordnede sammensætning/rollefordeling. Udfyldelse af ESPD skal ske via iBinder.com og der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gældende vejledning for udfyldelse af ESPD samt iBinders instruktionsvideo i oprettelse og aflevering af ESPD. Denne instruktionsvideo findes aktuelt på forsiden af iBinder.com og ellers henvises der til iBinders supportfunktion for tekniske spørgsmål vedrørende brug af ESPD på iBinder. ESPD skal for både total- og underrådgivere afleveres som XML-og PDF-filer ved anmodning om prækvalifikation, og der er ikke krav om underskrift af ESPD,

— Eventuelle spørgsmål skal stilles via iBinder, hvor svar også vil blive givet. Spørgefristen fremgår på iBinder,

— For nærmere detaljer om prækvalifikationsanmodning og udvælgelse af rådgiverteams samt økonomiske og faglige mindstekrav for opnåelse af prækvalifikation henvises der til pkt. III.1.10) af denne udbudsbekendtgørelse.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

 

— Mindstekrav for økonomisk formåen er en soliditetsgrad på minimum 15% for hvert af de seneste 3 regnskabsår,

— Såfremt totalrådgiver ikke opfylder det økonomiske mindstekrav, kan totalrådgiver basere sin økonomiske formåen på en underrådgiver, og dette skal dokumenteres ved aflevering af støtteerklæring ifm. prækvalifikationsanmodning. Endvidere skal aktøren, der opfylder det økonomiske mindstekrav, angive sine økonomiske nøgletal for soliditetsgraderne i ESPD´en under "Øvrige økonomiske og finansielle krav" ved Del IV, B. Dokumentation for opfyldelse af økonomiske mindstekrav skal fremlægges senest 15 dage efter meddelelse om opnået prækvalifikation i form af enten revisorpåtegnede årsrapporter eller revisorattesteret erklæring. Hvis revisorpåtegnede årsrapporter med soliditetsgrader er tilgængelige på virk.dk vil ordregiver egenhændigt rekvirere oplysningerne,

— Derudover skal alle rådgiverteamets aktører i ESPD´en oplyse årsomsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår under "Samlet årsomsætning" og "Finansielle nøgletal" ved Del IV, B,

— Der lægges ved udvælgelse af rådgiverteams vægt på erfaring med skolebyggerier af sammenlignelig størrelse, der er udført i totalrådgivning. Der må maksimalt afleveres 10 referencer for det samlede rådgiverteam, og referencerne skal demonstrere rådgiverteamets kompetencer indenfor skolebyggerier af høj arkitektonisk kvalitet, og det vægtes positivt, såfremt der er arbejdet med inspirerende, mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber samt miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af bæredygtighed,

— Rådgiverteamet skal fordele referencerne mellem sig, så bygningsarkitekten maksimalt har 5 referencer med; ingeniøren maksimalt har 3 referencer med; og landskabs-/byrumsarkitekten maksimalt har 2 referencer med. Medtages der referencer fra ikke-nævnte fagligheder, skal disse referencer modregnes i den nævnte fordeling. Det skal fremgå, hvilken af rådgiverteamets aktører, der har udført de pågældende referenceprojekter,

— Ved hver reference skal det beskrives, hvorfor den enkelte reference anses som relevant. Derudover skal alle referencer indeholde oplysninger om: Ordregiver; kontaktperson hos ordregiver inkl. kontaktoplysninger på vedkommende; aktuel status/fase på projektet; om projektet er udført i totalrådgivning; om projektet omhandler nybyggeri; projektets etageareal; den samlede projektsum; rådgivers egen rolle på projektet; oplysning om de af rådgiver leverede ydelser; samt start- og slutdato for projektet. Referenceprojekterne må være igangværende, men der skal for disse som minimum være afleveret hovedprojekt. Der må ikke afleveres referencer, der er mere end 5 år gamle på tidspunktet for prækvalifikationsanmodning,

— Det er tilladt at aflevere referenceark som bilag, og i så fald skal der i ESPD´en blot henvises til disse. Hver reference må som bilag maksimalt fylde to 4A-sider inkl. billeder og diagrammer, og det ønskes, at rådgiverteamet samler alle sine referencer i én PDF-fil, hvis de afleveres som bilag,

— Såfremt totalrådgiver ønsker at basere sin faglige formåen på underrådgivere, skal dette dokumenteres ved aflevering af støtteerklæring ifm. prækvalifikationsanmodning,

— Det er desuden påkrævet, at hverken totalrådgiver eller underrådgivere er omfattet af nogle af de udelukkelsesgrunde, der er angivet i ESPD´en. Dokumentation for opfyldelse af dette skal fremsendes senest 15 dage efter meddelelse om opnået prækvalifikation i form af en gyldig serviceattest for danske virksomheder eller tilsvarende såfremt aktøren er fra et andet land. Denne dokumentation skal fremsendes for både totalrådgiver og underrådgivere,

— Udvælgelse af rådgiverteams vil ske ud fra ambitionen om at sammensætte det mest velegnede konkurrencefelt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:

 

Silkeborg Kommune opfordrer til, at teams bestående af arkitekter, ingeniører, byrums-/landskabsarkitekter og eventuelle konsulenter med særlige kompetencer på skoleområdet anmoder om prækvalifikation.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

 

Kriteriet for vurderingen af konkurrenceprojekterne vil være det bedste forhold mellem pris og kvalitet. De 3 underkriterier vil være Kvalitet; Proces & Organsation; samt Pris.

 

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 08/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:

 

Der vil være konkurrencevederlag til deltagerne i projektkonkurrencen. Vederlaget for aflevering af konditionsmæssigt konkurrenceforslag udgør 200 000 DKK. ekskl. moms. Det udbetalte vederlag til vinderen af projektkonkurrencen betragtes som acontobetaling af honoraret, og modregnes dermed i honoraret, hvis vinderen efterfølgende tildeles en totalrådgivningskontrakt. Vederlaget kommer til udbetaling efter anmodning, når projektkonkurrencen er afgjort.

 

IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Det forventes, at meddelelse om prækvalifikationsresultat udsendes i uge 45, og tilbudsfasen igangsættes i forlængelse heraf. Afleveringsfristen for projektkonkurrenceforslag forventes at være i uge 4 af 2020, og det forventes, at der indgås totalrådgiverkontrakt med vinderen i foråret af 2020,

— Byggeledelse vil indgå som en option til totalrådgiveraftalen og udførelse heraf vil derfor forudsætte bygherrens særskilte skriftlige bestilling,

— I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal det påregnes, at byggeriet udføres i fagentreprise. Bygherren vil senere beslutte projektets endelige udbudsform, herunder om udbud sker i fag-, stor- eller hovedentreprise, i offentlig eller begrænset udbud eller alternativt at byggearbejderne udbydes i en sen totalentreprise. Beslutning om valg af udbudsform forventes truffet i forbindelse med tilvejebringelse af projektforslaget eller i forbindelse med tilvejebringelse af myndighedsprojektet,

— Såfremt bygherren beslutter sig for et sent udbud i totalentreprise vil totalrådgivningskontrakten efter gennemførelsen af udbud af byggearbejderne i totalentreprise blive overdraget til den vindende entreprenør, der herefter vil være totalrådgiverens kontraktpart. Den vindende entreprenør vil således være forpligtet til at overtage kontraktforhold til totalrådgiveren på de vilkår, der fremgår af den mellem totalrådgiveren og bygherren indgåede aftale, og totalrådgiver vil være forpligtet til at acceptere overdragelse af totalrådgivningskontrakten til totalentreprenøren,

— Proceduren for bedømmelsen af konkurrenceforslagene vil være: Først vurderes det, om de indleverede konkurrenceforslag er konditionsmæssige og om de indeholder alt efterspurgt materiale. Så vurderes konkurrenceforslagene individuelt i forhold til kvalitet, dvs. arkitektur, æstetik og funktionalitet. Dernæst vurderes organisations- og procesbeskrivelsen, inden kuverten med tilbudslisten åbnes og gennemgås som det sidste af de 3 underkriterier. Herefter foretages en samlet vurdering af konkurrenceforslagene og bedømmelseskomiteen udarbejder en dommerbetænkning, hvori dommerkomiteen indstiller en eller flere vindere af projektkonkurrencen. Først efter indstillingen af vinder/vindere åbnes navnekuverterne, og det bliver bekendtgjort, hvem der har udarbejdet de respektive konkurrenceforslag og tilbud. Silkeborg Kommune indleder herefter forhandling med vinderen eller vinderne efter reglerne om udbud med forhandling jf. udbudslovens § 82 med henblik på indgåelse af totalrådgiverkontrakt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.062