23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-477615
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Byggeskadefonden

Vindere

Valgt entreprenør

(11.10.2019)
Enemærke & Petersen A/S
4100
Ringsted

Udbedering af skader ved tagdækning - Vapnagaard, Helsingør


Byggeskadefonden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Byggeskadefonden
12025971
Studiestræde 50
København
1554
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Fæster
E-mail: bif@bsf.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bsf.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbedering af skader ved tagdækning - Vapnagaard, Helsingør

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller, buler og deformationer i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013, da der ikke er klarhed over, hvem der har ansvaret for skaderne ved tagene.

Således er der ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P herom, hvorfor der i skrivende stund verserer syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsplaceringen.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45261910
45260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Vapnagaard, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der er tale om et tillæg til allerede indgået hovedentrepriseaftale af 20.6.2013 og vedrører afhjælpning af skader ved tagene på boligbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør, Danmark, idet der er konstateret huller i flere af disse. Byggeskadefonden estimerer, at udbedringen beløber sig til op til 100 000 000 DKK.

Da der imidlertid ikke enighed mellem Byggeskadefonden og E&P, om hvem der er ansvarlig for skaderne, verserer der i skrivende stund syn og skøn herom.

Eftersom E&P i sidste halvår af 2019 opstarter facadearbejder i Vapnagaard, indgår Byggeskadefonden og E&P tillægsaftale til hovedentreprisekontrakten om udbedringen af skaderne ved tagene, selvom der endnu ikke er klarhed over ansvarsfordelingen.

Såfremt det senere måtte vise sig, at E&P er ansvarlig for skaderne, vil udgifterne til arbejderne omfattet af tillægsaftalen skulle afholdes af E&P. Byggeskadefonden vil imidlertid indledningsvist afholde omkostningerne til udbedringen, indtil der er klarhed over ansvarsplaceringen.

Udbedringsarbejderne kan beløbe sig op til 100 000 000 DKK. Den oprindelige hovedentreprisekontrakt beløber sig til ca. 520 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Det er Byggeskadefondens opfattelse, at indgåelsen af tillægsaftalen med E&P kan ske med hjemmel i udbudslovens § 181 og § 183.

For så vidt angår § 181, er der tale om supplerende arbejder, som er nødvendige for at gennemføre hovedentreprisekontrakten. Arbejderne i henhold til hovedentreprisekontrakten ville fremstå som udfærdige uden de supplerende arbejder, da der i sagens natur er tale om en ufærdig ydelse, hvis tagene ikke er egnede til deres formål.

Antagelsen af en anden entreprenør vil endvidere medføre en væsentlig forøgelse af Byggeskadefonden omkostninger og være forbundet med væsentlig økonomisk ulempe, idet dette estimeret vil indebære en meromkostning på i hvert fald 20 000 000 DKK.

Derudover vil det forårsage betydelige problemer og være forbundet med væsentlig teknisk ulempe, da dette ville indebære, at der skulle ske en koordinering mellem udførelsen af MgO-arbejderne og tagarbejderne, idet der skulle ske en deling af de opstillede stilladser, hvilket selvsagt må antages at forårsage betydelige problemer for Byggeskadefonden såvel som de pågældende entreprenører.

Såfremt tagarbejderne afventede færdiggørelsen af facadearbejderne (eller omvendt) ville det derudover medføre betydelige gener for beboerne i området på grund af den forlængede periode med håndværkere ude foran beboernes vinduer og forhaver. Endvidere ville det være nødvendigt at etablere 2 byggepladser i området, hvilket ligeledes ville være en stor belastning for områdets beboere.

Endelig overstiger værdien af de supplerende arbejder ikke 50% af den oprindelige kontrakt.

I relation til § 183 er det Byggeskadefondens vurdering, at det har været umuligt at forudse behovet for at indgå tillægsaftalen, idet der efter Byggeskadefondens opfattelse er tale om omfattende og ensartede skader på en stor del af tagene, som en påpasselig ordregiver ikke kunne forudse.

Dernæst vedrører tillægsaftalen arbejder, som allerede er omfattet af hovedentreprisekontrakten, og tillægsaftalen må derfor betegnes enten som udførelse af en række ændringsarbejder, jf. AB 92 § 14, som E&P i medfør af kontraktgrundlaget har ret til at udføre, eller en udnyttelse af E&P’s afhjælpningsret, jf. AB 92 § § 31 og 32, som E&P udfører for egen regning. Aftalen er derfor ikke et resultat af parternes ønske om at genforhandle entreprisekontraktens vilkår, idet arbejdernes udførelse holder sig inden for entreprisekontrakten og AB 92’s rammer. I tilknytning hertil kan det ligeledes konkluderes, at aftalen om afhjælpningsarbejderne ikke forrykker entreprisekontraktens økonomiske rammer til fordel for E&P, idet E&P enten har krav på at blive honoreret for afhjælpningen af tagene som ekstraarbejder eller er forpligtet til at foretage afhjælpningen vederlagsfrit.

Hovedentreprisekontrakten ændrer dermed overordnet ikke karakter, og ændringen medfører ikke at andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte ville blive udvalgt, eller ville have medført mulighed for at acceptere et andet tilbud end det, der oprindeligt blev accepteret, eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsprocessen.

Endelig er værdien af tillægsaftalen ikke over 50% af værdien af den oprindelige kontrakt.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2011/S 213-347643

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Enemærke & Petersen A/S
10503698
4100
Ringsted
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Byggeskadefonden agter at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte virksomhed efter (tidligst) 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Klagefristen fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, som lyder:

- Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2019

Send til en kollega

0.096