23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-482585
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.tender.konnect.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.tender.konnect.dk

Udbyder

Odder Kommune

Funktionsaftale for vedligehold af kommunale veje


Odder Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odder Kommune
32264328
Højmarkvej 10
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Driftschef Leo Kristoffersen
E-mail: leo.kristoffersen@odder.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odder.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.tender.konnect.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
MOE A/S
64045628
Mariane Thomsensgade 1c
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Marianne Würtz
Telefon: +45 25281837
E-mail: mawu@moe.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.moe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.tender.konnect.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Funktionsaftale for vedligehold af kommunale veje

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vedligehold af kommunale veje i 15 år.

Indeholdt i kontrakten er løbende registrering af de pågældende veje, og udbedring hvor nødvendigt iht. Standarden beskrevet i kontrakten, og øvrige gældende dokumenter.

Aftalen er gældende for alle veje beliggende i åbent land samt boligveje i villaområder, belligende i Odder Kommune. Samlet dækker udbuddet over ca. 278 km vej (Se Bilag 1 til udbudsmaterialet).

Tilstanden på vejnettet skal løbende registreres af en uvildig tredjepart, hvor det kontrolleres, om de udbudte krav er overholdt. Kontrollen udføres hvert år, men kun på en del af vejnettet, typisk mellem 1/3 og 1/5 af vejene. Nyudlagte slidlagsstrækninger kontrolleres ikke, før der gået nogle år. Data fra registrering skal indtastes i Vejman.

Ydelsen vedrørende registrering og indtastning er indeholdt i kontrakten.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Odder Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til beskrivelse i ovenstående pkt. II1.4, samt det øvrige udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på: "Sammenlignelighed på fremsendte referencer med den aktuelle opgave. "

Med en sammenlignelig reference forstås en reference hvor tilbudsgiver har løst en opgave med vedligehold af veje, løbende over en længere periode på min. 5 år. I opgaven skal tilbudsgiver i størst muligt omfang have haft ansvaret for vedligehold uden bygherres indblanding og have udvist ansvarlighed for løsningen. Der ligges vægt på en god proces omkring information til borgere.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om ansøgers tekniske og faglige formåen, med udgangspunkt i fremsendte referencer.

Referencer vil blive vurderet som en helhed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Opgaven løses iht. AB18 med tilføjelser og præciseringer som beskrevet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere/Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136, samt udelukkelsesgrund i § 137, er afskåret fra prækvalifikation og fra at afgive tilbud.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af § § 135 og 136 kan tilbudsgiver ved fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise at denne ikke skal udelukkes jf. betingelser i udbudslovens § 138.

Tilbudsgivere skal aflevere udfyldt ESPD i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Vejledning om udfyldelse af ESPD kan findes på: https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver indlevere dokumentation for oplysninger givet i ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninge rom klagefrister:

Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelsen af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende.

En evt. klage skal vedlægges klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 7471500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2019

Send til en kollega

0.094