23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 201-489760
Offentliggjort
17.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Öresundskraft AB

Opdateringer

Annullering
(26.02.2020)

Motivering för avbrytande
Upphandlingen avbryts då brister uppmärksammats i underlaget i utvärderingsmodellen vilket påverkar transparensen till den grad att anbuden inte blir jämförbara.
Vidare har det även uppmärksammats att krav avseende arbetsrättsliga villkor inte ställts.
Med anledning av ovanstående beslutar samtliga upphandlande enheter att avbryta upphandlingen.
Upphandlingen kommer att annonseras på nytt.
Visma annons: https://opic.com/id/afhutyfnir

Murning - formsättning och gjutning för eldfast infordring


Öresundskraft AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Öresundskraft AB
556089-7851
Box 642
Helsingborg
251 06
Sverige
Kontaktperson: Anette Jenemark
E-post: anette.jenemark@oresundskraft.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundskraft.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwfjzcbpr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwfjzcbpr&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Murning - formsättning och gjutning för eldfast infordring

Referensnummer: 19/109
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45262522
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget avser formsättning och gjutning för eldfast infordring (hädanefter benämnda som gjutningsarbeten) och där tillhörande utrustning i Öresundskrafts, Kraftringens och Landskrona Energis (hädanefter benämnd som upphandlande enheter) avfallseldade förbränningspannor.

Gjutningsarbetena utgör en del i upphandlande enheters tekniska revision som årligen fortlöper mellan vecka 18 till och med vecka 40, men uppdrag kan även avropas löpande under årets alla veckor.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45262000
45262500
45262600
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser formsättning och gjutning för eldfast infordring (hädanefter benämnda som gjutningsarbeten) och där tillhörande utrustning i Öresundskrafts, Kraftringens och Landskrona Energis (hädanefter benämnd som upphandlande enheter) avfallseldade förbränningspannor.

Gjutningsarbetena utgör en del i upphandlande enheters tekniska revision som årligen fortlöper mellan vecka 18 till och med vecka 40, men uppdrag kan även avropas löpande under årets alla veckor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/03/2020
Slut: 31/10/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/04/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/10/2019

Send til en kollega

0.11