23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 213-524226
Offentliggjort
05.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/116527122.aspx

Udbyder

PlanEnergi

Opdateringer

Annullering
(11.03.2020)

Funktionsudbud vedrørende luft varmepumpe - Løgstrup Varmeværk A.m.b.a.


PlanEnergi

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: PlanEnergi
CVR-nummer: 74038212
Postadresse: Jyllandsgade 1
By: Skørping
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9520
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Ahrens Nielsen
E-mail: tan@planenergi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116527122.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/116527122.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/116527122.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a.udbyder funktionsudbud vedr. Luft varmepumpe

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42511110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Løgstrup Varmeværk har fået tilsagn fra Energistyrelsen om økonomisk støtte til at etablere en varmepumpe,

Der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på Kølsenvej 27, ca. 300 m nordøst for det eksisterende værk. På Kølsenvej 27 blev der i forbindelse med etablering af solvarmeanlæg i 2016,

etableret en mindre teknikbygning samt en tilhørende akkumuleringstank.

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder, der er relateret til etableringen af et komplet varmepumpeanlæg med tilhørende stipulerede ydelser og optioner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/116527122.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

L. Fandsensvej, Faaborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen omfatter blandt andet udarbejdelse af detailprojektering.

Varmepumpen skal installeres i en ny teknikbygning, som er indeholdt i denne entreprise.

Den samlede entreprise indeholder:

Tilslutning, levering og installation af komplet eldrevet varmepumpeanlæg inklusiv teknikbygning, med en

varmeeffekt på mindst 2,6 MW-varme, ved en udelufttemperatur på -1 oC, som indvinder energi fra udeluften til at opvarme fjernvarmevandet.

Totalentreprenøren gøres opmærksom på at størrelsen på varmepumpen, min. 2,6 MW, er vejledende.

Bygherre ønsker, den totaløkonomiske optimale varmepumpekonfiguration, hvorfor totalentreprenøren

opfordres til at optimere på COP-værdien og varmepumpens varmeeffekt.

Totalentreprisen omfatter blandt andet:

- Levering og montage af den komplette varmepumpe inkl. belægnings arbejde, hegn om kølegård og

nedsivningsanlæg,

- Tilhørende komplet teknikbygning,

- Udarbejdelse af detailprojektering,

- Dokumentation for overholdelse af støjkrav (interne og eksterne),

- Hydrauliske beregninger,

- Funktions- og styringsbeskrivelse,

- Alt rør- og el-arbejde på varmepumpen og teknikbygning,

- Tilkobling til eksisterende fjernvarmenet i nuværende teknikbygning,

- Tilkobling af varmepumpe til elforsyningsnettet på 10 kV-niveau.

Under nærværende totalentreprise skal der således etableres en komplet elforsyningen og -installation for

varmepumpen. Integrationen med værkets nuværende SRO-anlæg, skal ske i samarbejde med værkets egen SRO-leverandør. Varmepumpen skal etableres i en ny teknikbygning. Den nye teknikbygning er indeholdt i denne totalentreprise. Det påhviler totalentreprenøren at tilrettelægge al installation, trykprøvning, opstart og indkøring af anlægget i samråd med bygherren, således at der ikke opstår risiko for driftsforstyrrelser på solvarmeanlægget, den øvrige produktion på og/eller distribution fra varmeværket.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Anlæggets kvalitet, driftssikkerhed, opbygning, samt enkel vedligeholdelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Opbygning af serviceorganisation og garantiperiode / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2020
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver ikke må være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have en gæld til det offentlige på over 100 000 DKK:

A. Egenkapital,

B. Resultat før skat,

C. Likviditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ang A: Egenkapitalen i de seneste 3 år må ikke være negativ. Såfremt virksomheden endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår, må egenkapitalen pr. dags dato ikke være negativ,

- Ang B: Resultat må ikke være negativt 2 år i træk inden for de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer - referencer,

- Oplysninger om underentreprenører,

- CVer på nøglepersoner hos tilbudsgiver og underentreprenører.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Totalentreprenøren eller dennes underentreprenør skal dokumentere erfaring med dimensionering og etablering af minimum 1 varmepumpe med nominel effekt på min. 1 MW varme inden for de seneste 3 år. Dette oplyses i form af en referenceliste med relevante projekter.

Oplysninger om underentreprenører inden for levering af styring, bygningsarbejder og el-arbejder samt disses relevante referencer inden for de seneste 3 år. Anvendes ikke underentreprenører oplyses totalentreprenørens egne relevante referencer inden for det pågældende områder. Kan der ikke dokumenteres erfaringer inden for de pågældende fagområder er minimumskrav ikke opfyldt.

CVer på nøglepersoner hos tilbudsgiver og underentreprenører, der tilknyttes dette projekt. Projektleder

skal have minimums 5 års relevant erhvervserfaring samt erfaring fra etablering af minimum

1 varmepumpeprojekt på min. 1 MW varme. Nøglepersoner inden for styring, bygningsarbejder

og el-arbejder skal kunne dokumentere minimum 5 års relevant erhvervserfaring. Der skal vedlægges

projektspecifikt organisationsdiagram, inkl. eventuelle underentreprenører.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2019

Send til en kollega

0.111