23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 074-130081
Offentliggjort
16.04.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.07.2015 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Lotte Svane
8200 Aarhus N
+45 51617600
lts@ramboll.dk
http://www.ramboll.dk

Udbyder

Brabrand Boligforening

Vindere

Totalentreprenør

(25.04.2016)
Dansk Boligbyg
I samarbejde med Sahl Arkitekter, Nord Architects, Arkplan samt DAI Arkitekter og Ingeniører

Ungdomsby, Gellerup


Brabrand Boligforening

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder

2015/S 074-130081

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Brabrand Boligforening
Rymarken 2
Steen Grønholm Thomsen
8210 Aarhus V
DANMARK
+45 89317121

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.bbbo.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Lotte Svane
8200 Aarhus N
DANMARK
+45 51617600

http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Lotte Svane
8200 Aarhus N
DANMARK
+45 51617600

http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Lotte Svane
8200 Aarhus N
DANMARK
+45 51617600

http://www.ramboll.dk

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteter

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Ungdomsby, Gellerup.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder

NUTS-kode DK04,DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Begrænset udbud — Totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence

Som et led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj udfører Brabrand Boligforening en ny ungdomsby beliggende i Gellerup.

Der skal opføres i alt ca. 12 500 m2 ungdomsboliger inkl. fællesfaciliteter. Derudover skal der muligvis som en del af nærværende projekt etableres faciliteter særligt for iværksættere.

Ungdomsbyen skal placeres i området, hvor Hejredalskollegiet i dag er beliggende. Hejredalskollegiet nedrives af anden entreprenør. Kontrakten omfatter projektering og udførelse. Totalentreprenøren forventes at danne hold med følgende underrådgivere: arkitekt, landskabsarkitekt og rådgivnede ingeniør. Det vurderes positivt, hvis der desuden involveres en yngre arkitetktegnestue eventuelt i begrænset omfang.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 71000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Der henvises til det ovenfor ad pkt. II.1.5) anførte.

Anslået værdi eksklusive moms: 160 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 14.4.2015. Færdiggørelse 1.1.2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår mm. vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Totalentreprenøren, der afgiver tilbud, er ene ansvarlig for opfyldelse af kontrakten overfor ordregiver i alle forhold, uanset om der anvendes underentreprenører eller ej.

Såfremt et konsortium eller anden sammenslutning får tildelt kontrakten, skal deltagerne påtage sigsolidarisk forpligtigelse overfor kontrakten og udpege ét medlem med fuld prokura overfor den ordregivendemyndighed.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier, nr. 1469 med tilhørende ændringer.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Oplysning om ansøgers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson.

B) Der skal gives en kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder om ejermæssige og organisatoriske forhold hos ansøger.

C) Oplysninger om valgte underrådgivere med angivelse af virksomhedsnavn, adresse, CVR-nr.

D) Der skal underskrives tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller 2, nævnte situationer.

E) Ansøgers tor og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Ubetalt og forfalden gæld må ikke overstige 100 000 DKK.

Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) samt økonomisk og finansiel kapacitet (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2) og teknisk kapacitet.

Udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet.

Såfremt ansøger ønsker, at der ved vurderingen af ansøgers egnethed skal lægges vægt på underleverandørs kompetencer, skal ansøgningen vedlægges en erklæring fra den pågældende underleverandør om, at ansøger kan disponere over underleverandørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøgeren.

I det omfang ansøger ønsker, at underleverandørens kompetencer indgår i vurderingen af ansøgerens egnethed, bør tilbuddet desuden vedlægges de i udbudsbekendtgørelsenpunkt III.2.1) (personlige forhold), punkt III.2.2) (økonomisk og finansiel kapacitet) samt punkt III.2.3) (teknisk kapacitet) anførte oplysninger.

I det omfang ansøgningen ikke er vedlagt sådanne oplysninger fra underleverandørens vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Ansøger skal vedlægge revideret regnskab for de 3 seneste regnskabsår eller ansøger kan i stedet vedlægge en revisorattesteret erklæring med oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste tre regnskabsår. B) Ansøger skal angive oplysninger om ansøgers omsætning, overskudsgrad, soliditetsgrad, egenkapital og balancesum de seneste 3 regnskabsår, hvilket skal vedhæftes ansøgningen i et separat dokument i overskuelig form. Der stilles ikke krav om, at dette dokument skal være revisorpåtegnet.

C) Erklæring om, hvorvidt ansøgers økonomiske nøgletal fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri efter årsregnskabets afslutning, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Der stilles ikke krav om, at erklæringen skal være revisorpåtegnet.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

A) Ansøger skal fremvise mindst 5 og maksimalt 15 referencer fra projekter fra de seneste 3 år, der dokumenterer erfaring med projektering og opførelse af lignende opgaver.

Referencerne bør indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger vedr.:

— projektnavn

— bygherre

— rådgiver/samarbejdspartner

— entreprisesum

— udførelsesår

— entrepriseform

— kontaktoplysninger til bygherre.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte bygherren på de pågældende referencer.

B) Oversigt over antal medarbejdere fordelt på fagområder de seneste 3 regnskabsår.

C) Totalentreprenør skal aflevere nøgletal for tidligere udførte opgaver iht. Bekendtgørelse nr. 1469. Karakterbogskal fremsendes, hvis der er gennemført 3 eller flere evalueringer. Entreprenør som ikke er i besiddelse af nøgletal, kan aflevere tilsvarende oplysninger. Hvad kravene er til tilsvarende oplysninger kan ses i kapitel 12 og 19 i vejledningen VEJ nr. 69 af 20.11.2008 udgivet af Økonomi- og Erhversministeriet.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelsen af de 5 virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet samt ansøgers tekniske kapacitet. Der vil blive lagt vægt på både totalentreprenørs, arkitekts og ingeniørs tekniske kapacitet. Teknisk kapacitet vil vægte højere end finansiel og økonomisk kapacitet.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

19.5.2015 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

1.7.2015

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i 3 stk. trykte eksemplarer og 1 USB-stik med det samlede materiale samlet i et pdf-dokument.

Meddelelses om valg af prækvalificerede ansøgere forventes afgivet primo juni.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

http://http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

13.4.2015

Send til en kollega

0.578