23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 217-533669
Offentliggjort
11.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.12.2019 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254455&B=DK_UDBUD

Udbyder

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Vindere

Valgt firma

(25.02.2020)
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Afhentning, behandling og afsætning af slagge til genanvendelse


Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S
CVR-nummer: 17310747
Postadresse: Vestermark 16 - Ulkebøl
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Åstrøm-Andersen
E-mail: LOA@ramboll.dk
Telefon: +45 51614188

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sonderborg-fjernvarme.dk/skvv/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/278774

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254455&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254455&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Elektricitet; Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afhentning, behandling og afsætning af slagge til genanvendelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90514000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Afhentning af rå, usorteret, fugtig forbrændingsslagge fra Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, mellemlagring, sortering, mekanisk prøveudtagning og forsendelse af prøver til et af SKVV anvist laboratorium i Danmark, transport og genanvendelse af slaggen inklusive fuldstændig myndighedsbehandling, afrapportering til SKVV og øvrige bi-ydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S (herefter benævnt SKVV) producerer varme og elektricitet ved forbrænding af affald fra private husholdninger og industri.

Forbrændingen af affaldet medfører dannelse af slagge, der udgør den væsentligste rest fra forbrændingen af affald. Slaggen opsamles i en våd slaggeudskubber efter sidste ristesektion og transporteres med slaggevogn til opbevaring i slaggegruben. SKVV foretager ingen yderligere behandling af slaggen.

SKVV ønsker i den forbindelse tilbud på en tjenesteydelse, der omfatter afhentning af al den rå, usorterede, fugtige slagge, midlertidig oplagring (modning) på leverandørens miljøgodkendte oplagsplads, sortering, prøveudtagning mv. og genanvendelse inklusive al myndighedsbehandling relateret til genanvendelsen, dokumentation og afrapportering til SKVV, samt hermed forbundne bi-ydelser. For en uddybende beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt og ikke opdelt i delkontrakter. For at sikre den bedste varetagelse af økonomiske- og markedsmæssige hensyn, herunder omkostninger til udbud og kontraktadministration, samt ud fra hensyn til den praktiske gennemførelse, har Ordregiver vurderet, at det er nødvendigt at tildele den samlede mængde ydelser til én leverandør.

Tilbud skal således omfatte den samlede slaggemængde fra værket. Forbrændingen forventes at danne en slaggemængde på ca. 11 500 -14 500 ton pr. år, men der kan være nogen variation af mængden, bl.a. afhængig af antal driftstimer og affaldets sammensætning mv.

I særlige tilfælde (f.eks. driftsstop) hvor det af SKVV skønnes, at slaggen ikke vil kunne genanvendes, kan SKVV vælge at holde et parti slagge uden for leverancen og køres direkte til deponering for SKVV’s regning. Erfaringsmæssigt forventes denne mængde at være mindre end 100 t/år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med 2 perioder på (op til) 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som ordregiver har lagt op på EU-Supply. Herved skal tilbudsgiver erklære, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudslovens § § 135 og 136.

Ved konsortier skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver i konsortiet. Hver konsortiedeltager skal udfylde et ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet for at kunne opfylde betingelserne for deltagelse, skal tilbudsgiver sikre sig, at ordregiver også modtager et udfyldt ESPD for alle sådanne enheder.

Hvis Tilbudsgiver vil anvende underleverandører, der skal udføre mere end 20% af leverancen, som tilbudsgiver ikke baserer sin kapacitet på, skal disse underleverandører hver udfylde deres eget ESPD, der alene skal indeholde identitets- og kontaktoplysninger samt erklæringer om, at underleverandøren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B, under ”Årsomsætning”, oplyse sin samlede årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår (afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed),

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B, under "Finansielle nøgletal", oplyse sin egenkapital for de seneste 3 regnskabsår (afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed),

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B, under "Erhvervsansvarsforsikring", oplyse det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft en omsætning pr. år på mindst 12 000 000 DKK i gennemsnit af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed). Hvis tilbudsgiver baserer sig økonomisk på en anden enhed, beregnes den årlige omsætning samlet for tilbudsgiver og den støttende enhed,

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en egenkapital på mindst 3 000 000 DKK i gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår (afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed). Hvis tilbudsgiver støtter sig økonomisk til en anden enhed, beregnes egenkapitalen for det enkelte år som summen af tilbudsgivers og den anden enheds egenkapital det pågældende år,

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK ved person- og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit C, oplyse om, hvorvidt, og i givet fald til hvilke opgaver, og i hvilket omfang/hvor stor en del af opgaven, tilbudsgiver vil anvende underleverandører.

Hvis tilbudsgiver vil anvende underleverandører, der skal udføre mere end 20% af leverancen, som tilbudsgiver ikke baserer sin kapacitet på, skal disse underleverandører hver udfylde deres eget ESPD, der alene skal indeholde identitets- og kontaktoplysninger samt erklæringer om, at underleverandøren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der kræves sikkerhedsstillelse for 15% af kontraktsummen. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig form.

Såfremt kontrakten/rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens/rammeaftalens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten/rammeaftalen indeholder særlige betingelser for kontraktens/rammeaftalens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

Det er en forudsætning for kontraktindgåelse, at leverandøren er godkendt transportør og affaldsbehandler samt råder over miljøgodkendt kapacitet til opbevaring og behandling af slaggen.

Såfremt kontrakten/rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens/rammeaftalens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten/rammeaftalen tildeles en tilbudsgiver der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 79, stk. 2.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Tysk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/12/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke mulighed for at overvære åbningen af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Ydelsen forventes genudbudt i forbindelse med kontraktudløb.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Til punkt III.1: En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Til punkt III.1: Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Tilsvarende kan ordregiver anmode en tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Følgende dokumentation vil blive krævet for opfyldelse af de obligatoriske udelukkelsesgrunde og minimumskrav:

Udelukkelsesgrunde:

Kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i henhold til udbudslovens § 135. Serviceattesten skal være udstedt senest 6 måneder inden tilbudsfristen. Vindende tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, skal vindende tilbudsgiver aflevere dokumentation i henhold til udbudslovens § 152. Evt. underleverandører, som skal udføre mere end 20% af leverancen, samt støttende enheder, der har udfyldt og fremsendt et ESPD, skal ligeledes fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. ovenfor, for at dokumentere, at de ikke er omfattet af en af de pågældende udelukkelsesgrundene.

Økonomisk og finansiel kapacitet:

- Tilbudsgivers årsrapporter, eller uddrag heraf, for de 3 seneste afsluttede regnskabsår forud for afgivelsen af tilbuddet (afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed),

- Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de nævnte oplysninger angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen,

- I det omfang tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal de nævnte oplysninger også afgives for den støttende enhed. Der skal desuden fremsendes en støtteerklæring, hvorved den støttende enhed erklærer at stille sin økonomiske og finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren ved gennemførelsen af kontrakten. Desuden skal støtteerklæringen indeholde oplysning om, at den støttende enhed vil hæfte solidarisk med tilbudsgiver for kontraktens gennemførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79, stk. 2,

- Forsikringscertifikat, der viser forsikringstager, samt dækningsomfang pr. skade.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2019

Send til en kollega

0.087