23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 221-541203
Offentliggjort
15.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Flexbo Sjælland v/Boligkontoret Danmark, Viften II

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(22.06.2020)
JFP Murer & Tømrer a/s
Mads Eg Damgårds Vej 50
7400 Herning

Viften II i hovedentreprise


Flexbo Sjælland v/Boligkontoret Danmark, Viften II

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Flexbo Sjælland v/Boligkontoret Danmark, Viften II
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Hjelmbjerg Andersen
E-mail: thha@bdk.dk
Telefon: +45 73762121

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bdk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1531-Viften_II_-_Hovedentreprise
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Flexbo Sjælland v/Boligkontoret Danmark - udbud af Viften II i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

FlexBo Sjælland v/ Boligkontoret Danmark udbyder nyopførelse af 36 nye almene boliger, og et driftkontor, på Arne Jacobsens Vej i 4690 Haslev. Bebyggelsen består af rækkehuse opdelt i 5 blokke, samt en depotbygning. Den ene blok består af 2 etager med lodret lejlighedsskel. Rækkehusene opføres som Etape II, til allerede eksisterende nybygget Etape I, kaldet Viften. Denne fremtidige bebyggelse er dermed døbt Viften II.

Boligerne opføres med skalmur med tung bagmur og gitterspær med vandret isolering ved spærfod. Boligerne varierer fra 2- til 4- værelser, boligerne findes i 3 typer A, B og C, plus gavllejligheder og et driftkontor. Totalt i bebyggelsen er der et boligareal på 3 550 m2, hertil kommer et driftkontor på ca. 85 m2 og en depotbygning på ca. 240 m2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
45211100
45211310
45211340
45211341
45421000
45421100
45431000
45432000
45432100
45441000
45442100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Arne Jacobsensvej, 4690 Haslev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

FlexBo Sjælland v/ Boligkontoret Danmark udbyder nyopførelse af 36 nye almene boliger, og et driftkontor, på Arne Jacobsens Vej i 4690 Haslev. Bebyggelsen består af rækkehuse opdelt i 5 blokke, samt en depotbygning. Den ene blok består af 2 etager med lodret lejlighedsskel. Rækkehusene opføres som Etape II, til allerede eksisterende nybygget Etape I, kaldet Viften. Denne fremtidige bebyggelse er dermed døbt Viften II.

Boligerne opføres med skalmur med tung bagmur og gitterspær med vandret isolering ved spærfod. Boligerne varierer fra 2- til 4- værelser, boligerne findes i 3 typer A, B og C, plus gavllejligheder og et driftkontor. Totalt i bebyggelsen er der et boligareal på 3 550 m2, hertil kommer et driftkontor på ca. 85 m2 og en depotbygning på ca. 240 m2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil FlexBo Sjælland v/ Boligkontoret Danmark vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Det er ansøgeres ansvar, at referencerne indeholder tilstrækkelige og fornødne oplysninger til, at ordregiver kan foretage en saglig udvælgelse. Såfremt oplysninger mangler, kan dette have betydning for vurderingen af ansøgers referencer.

Ved vurderingen vil FlexBo Sjælland v/ Boligkontoret Danmark lægge vægt på følgende udvælgelseskriterier:

- I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave ift. opførelse af almene tæt/lave boliger,

- I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave ift. opførelsen af boliger med lodret og/eller vandret lejlighedsskel,

- I hvor høj grad referencerne viser erfaring med opførelse af lignende boliger, hvor ansøger har haft rollen som hovedentreprenør.

Referenceprojekter med stor sammenlignelighed med den udbudte opgave vægtes højere end andre referenceprojekter med en lille sammenlignelighed. Referenceprojekter, som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Vurderingen af de angivne kriterier sammenfattes i en helhedsvurdering.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder evt. underentreprenørers formåen, kan der stadig maksimalt vedlægges 5 referencer i alt inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det er mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 3 regnskabsår, som minimum har haft:

- En omsætning på 20 000 000 DKK,

- En egenkapital på 5 000 000 DKK,

- En soliditetsgrad på min. 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til brug for vurderingen af hvilke virksomheder, der skal udvælges, skal ansøger derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimalt 5 referencer fra de sidste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver. Oplysninger som referencer skal ske ved udfyldelse af e-ESPD-dokumentets del IV. I det omfang ansøger har brug for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i e-ESPD-dokumentet tillader (fx ved beskrivelse af referencer med andet end ord), kan ansøger anvende separate bilag til e-ESPD-dokumentet samt i den relevante rubrik i e-ESPD-dokumentet angive bilags-nummeret.

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende byggerier vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsbetingelsernes pkt. 2.4.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

- Bygherre (inkl. kontaktdata),

- Entrepriseform,

- Byggeriets størrelse (bruttoareal samt anlægssum ekskl. moms),

- Beskrivelse af byggeriet og af egne ydelser og ansvar i forbindelse med projektet,

- Udførelsesperiode (status, herunder om byggeriet er afleveret til bygherre).

Kvalitets- og miljøstandarder:

Der stilles ikke krav om særlige kvalitetssikrings- og miljøstandarder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage, jf. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

Send til en kollega

0.079