23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 221-542468
Offentliggjort
15.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Nordjylland

Region Nordjyllands udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område


Region Nordjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikala Berg Dueholm
E-mail: mikala.berg.dueholm@dlapiper.com
Telefon: +45 33340312

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø
//txtmark end-->

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Nordjyllands udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område

Sagsnr.: Region Nordjylland
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker Region Nordjylland at indhente tilbud på laboratorieydelser inden for jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Nordjylland i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud. Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker Region Nordjylland at indhente tilbud på laboratorieydelser inden for jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Nordjylland i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud. Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Analysekvalitet / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, er der i forbindelse med udbuddet anført en option for Regionen, hvorefter Regionen, udover den estimerede værdi, som anført i udbudsbekendtgørelsen, kan foretage indkøb på op til 5 000 000 DKK i henhold til rammeaftalerne. Den af Regionen fastsatte option er alene angivet som følge af usikkerhed omkring ovennævnte EU-dom og begrænser ikke Regionens anskaffelser, ej heller til det i bekendtgørelsen anførte. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens del II.1.5.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er regionens vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen alene udgør 8 000 000 DKK ekskl. moms, idet optionen på i alt 5 000 000 DKK ekskl. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, sag C-216/17 jf. del II.2.11.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 134-329885
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Region Nordjyllands udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Miljø A/S
CVR-nummer: 28848196
Postadresse: Smedeskovvej 38
By: Galten
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8464
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 13 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Region Nordjyllands udbud af kemiske laboratorieanalyser inden for jordforureningslovens område

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ALS Denmark A/S
CVR-nummer: 25388224
Postadresse: Bakkegårdsvej 406 A
By: Humlebæk
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 3050
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 13 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1,nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Kontraktens samlede værdi er summen for begge kontrakter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019

Send til en kollega

0.125