23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 224-550466
Offentliggjort
20.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.12.2019 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251183&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Valgt firma

(22.04.2020)
AB Kabelteknik ApS (WeCon)
Naverland 26B
2600 Glostrup

FTN Passiv - Rammeaftale


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Auday Al-Hassani
E-mail: AAHI@BANE.dk
Telefon: +45 82340000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251183&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251183&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

FTN Passiv - Rammeaftale

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45314000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omfatter ydelser i henhold til FTN Passiv projektet, som omfatter installationsopgaver og graveopgaver, herunder underskydningsopgaver.

Installationsopgaverne består nærmere bestemt af installation af signalprogrammets og andre objekter langs banen, dvs. mellem kabler langs banen og teknikkabiner langs banen.

Graveopgaver består typisk af udgravning af gruber, nedgravning af rør langs banen samt etablering af tracé i forskellige belægningsmaterialer.

Underskydningsopgaverne opstår, hvor kabler og kabiner er på modsatte side af banen, hvorfor der skal foretages underskydninger og gravninger. Rammeaftalen omfatter derfor arbejde på forskellige angivne områder i sporet, som under rammeaftalen refereres til som ”sites”. Yderligere kan underskydningsopgaver indeholde underskydninger langs banen ved passager af broer, vandløb etc.

Det samlede udbud udmønter sig i én rammeaftale med én leverandør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 76 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45314300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter ydelser i henhold til FTN Passiv projektet, som omfatter installationsopgaver og graveopgaver, herunder underskydningsopgaver.

Installationsopgaverne består nærmere bestemt af installation af signalprogrammets og andre objekter langs banen, dvs. mellem kabler langs banen og teknikkabiner langs banen.

Graveopgaver består typisk af udgravning af gruber, nedgravning af rør langs banen samt etablering af tracé i forskellige belægningsmaterialer.

Underskydningsopgaverne opstår, hvor kabler og kabiner er på modsatte side af banen, hvorfor der skal foretages underskydninger og gravninger. Rammeaftalen omfatter derfor arbejde på forskellige angivne områder i sporet, som under rammeaftalen refereres til som ”sites”. Yderligere kan underskydningsopgaver indeholde underskydninger langs banen ved passager af broer, vandløb etc.

Det samlede udbud udmønter sig i én rammeaftale med én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 76 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges 3 gange á 12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges 3 gange á 12 mdr.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kravene til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

- Tilbudsgivers omsætning inden for det forretningsområde (installation af telekommunikation) som rammeaftalen vedrører i de tre (3) seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for egenkapital kræves det, at tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er mindst tre - 3 000 000 DKK

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav for omsætning kræves det, at tilbudsgiver i hver af de tre (3) regnskabsår har haft en omsætning inden for det forretningsområde som rammeaftalen vedrører (installation af telekommunikationsudstyr) på mindst 10 000 000 DKK.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kravene til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de betydeligste sammenlignelige referencer omfattende levering udførelse af en tilsvarende FTN Passiv-projekter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver som minimum vedlægger én (1) referencer på levering af FTN Passiv-projekter op mod jernbaner indeholdende splidsninger, OTDR-målinger, fiberblæsning, nedgravning af føringsrør og ODF-etablering, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Der stilles ikke krav om, at tilbudsgiver har opfyldt alle forholdene omfattet af mindstekravet i én reference. Tilbudsgiver kan således eksempelvis godt vedlægge en reference på levering af splidsninger og ODF-etablering, og vedlægge en anden reference på levering af OTDR-målinger, fiberblæsning og nedgravning af føringsrør.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance (herefter benævnt ”opgaven”).

Endvidere bedes referencen så vidt muligt indeholde den økonomiske værdi af opgaven (beløb), dato for opgaven samt navn på kunden (modtageren). Ved angivelse af datoen for opgaven bedes tilbudsgiver angive datoen for opgavens påbegyndelse af afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i sin beskrivelse angive, hvordan datoen er angivet.

Referencelisten må maksimalt indeholde tre (3) referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de tre (3) første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af opgaver, skal de pågældende opgaver under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f. eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Da opgaven omfatter arbejde i sporet, er der endvidere stillet kontraktmæssige krav i relation til opretholdelsen af jernbanesikkerheden. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/03/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2019
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Licitation foregår elektronisk gennem EU-supply, men de tilbudsgivere, der ønsker at være til stede fysisk ved åbning af tilbuddene, kan opnå adgang hertil gennem receptionen på ordregivers adresse.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”.

For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD´et tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-2 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. For yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD´et henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4 og til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra juni 2017. Vejledningen, ved navn ”ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument”, kan downloades fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk): https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler;

2) tilbudsgivers:

i) konkurs,

ii) insolvens,

iii) tvangsakkord uden for konkurs,

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret,

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

3) tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet;

4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Vejledning til udarbejdelse og fremgangsmåden for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 5.1 og 5.2.

Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Rammeaftalen omfatter ikke materialerne til brug for installations- og underskydningsopgaverne, idet disse indkøbes på en eksisterende rammeaftale og leveres til leverandøren efter nærmere aftale og efter Banedanmarks godkendelse af leverandørens udarbejdede SAB for en specifik site, jf. i øvrigt udbudsmaterialet for nærmere herom.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019

Send til en kollega

0.063