23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 225-550988
Offentliggjort
21.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=boeibktzht

Udbyder

Forsyning Helsingør Affald A/S

Vindere

Valgt totalentreprenør

(14.09.2020)
NCC Danmark A/S med underrådgiver Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S

Opdateringer

Opdatering
(24.01.2020)

De prækvalificerede:
- CG Jensen med underrådgiver Rambøll A/S
- Hoffmann A/S med underrådgiver Oluf Jørgensen A/S
- NCC Danmark A/S med underrådgiver Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S
- Per Aarsleff A/S med underrådgiverne Moe A/S, Krilov Arkitekter A/S og Jesper Kusk Arkitekter A/S

Genbrugsplads, Energivej Helsingør


Forsyning Helsingør Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsyning Helsingør Affald A/S
CVR-nummer: 32654177
Postadresse: Energivej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Poulsen
E-mail: bpo@fh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=boeibktzht
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=boeibktzht
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
//txtmark end-->
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genbrugsplads, Energivej Helsingør

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at etablere en yderligere genbrugsplads i Helsingør som supplement til genbrugspladsen beliggende på Skibstrup Affaldscenter i Ålsgårde.

Ordregiver har på Energivej i Helsingør samlet flere af sine aktiviteter, og samtidig erhvervet grund med henblik på etablering af en genbrugsplads på Energivej 6, 3000 Helsingør.

Genbrugspladsen omfatter et areal på ca. 11 300 m2 og med samlet bygningsareal på ca. 530 m2. Bygnin-gerne på grunden omfatter mandskabsbygning, bygning for direkte genbrug, bygning for farligt affald (OKA), elektronikaffald (EE) og et disponibelt rum.

I april 2019 blev det besluttet at realisere projektet med den nye genbrugsplads. Projektet blev i den forbindelse samtidig besluttet til at skulle realiseres gennem et totalentrepriseudbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71530000
71540000
71000000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Helsingør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til beskrivelsen i ovenstående pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt flere end 4 egnede ansøgere vil Forsyning Helsingør Affald A/S vælge de 4 ansøgere, som i forhold til den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af referenceoplysninger angivet i ansøgningen.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem det fremsendte, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgaves art og omfang.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang f.s.v.a. projektering og etablering af tilsvarende anlæg og bygninger. Det vægter positivt såfremt samme relevante reference opfylder 2 eller flere af de angivne mindstekrav, jf. pkt. III.1.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionerne udgøres af alternative udførelsesmetoder eller supplerende ydelser f.s.v.a. følgende:

- Option 1 - Afgravning, kalkstabilisering og geonet. (alternativ til tilbudslistens pos. 3.2),

- Option 2 - Afgravning af vejkasse (alternativ til tilbudslistens pos 3.2),

- Option 3 - Regnvandsbassin (alternativ til tilbudslistens pos. 3.3),

- Option 4 - TVO anlæg (supplerende ydelse),

- Option 5 - Komplet ventilationsanlæg i bygning for farligt affald (supplerende ydelse).

Ordregiver vil umiddelbart efter tildeling af kontrakt træffe beslutning om, hvorvidt en given option ønskes anvendt, således at endelig beslutning vedrørende kald af en eller flere af ovenstående optioner foreligger forud for selve kontraktindgåelsen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ingen betingelser.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger anmodes om i ESPD, Del IV, afsnit B at oplyse om sin omsætning samt egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger har haft:

i. Samlet omsætning på mindst 100 000 000 DKK ekskl. moms i alt for de seneste 3 regnskabsår,

ii. En positiv egenkapital i hver af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal belyse sin tekniske og faglige formåen i form af referencer fra projektering og udførelse af tilsvarende opgaver som den udbudte.

Beskrivelse af referencen omfattende:

i. Type af opgave,

ii. Entrepriseform/rådgivningsform,

iii. Egne ydelser,

iv. Bruttoareal.

Ansøger bør i prækvalifikationsansøgningen maksimalt angive 8 referencer i alt inkl. referencer for opfyldelse af nedenstående mindstekrav.

Referencer om opførelse og/eller renovering må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 5 år gamle reg-net fra det tidspunkt, hvor der er afholdt afleveringsforretning af referencen til kunden.

Referencer om projektering må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 5 år gamle regnet fra det tids-punkt, hvor der er afholdt afleveringsforretning af referencen til kunden. Det bemærkes, at ordregiver der-med har fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser højest må være 3 år gamle. Det skyldes, at der efter Ordregivers opfattelse er et så begrænset marked for de efterspurgte referencer, at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Referenceoplysninger angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit C, men de kan også afleveres i separate bilag til ESPD-ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum have udført følgende:

(a) én anlægs- og konstruktionsopgave i totalentreprise med en anlægssum på minimum 35 000 000 DKK,

(b) én bygning totalentreprise med en anlægssum på minimum 25 000 000 DKK,

(c) én reference omfattende projektering af anlæg og konstruktioner vedrørende opførelse og/eller renovering af ét anlægsprojekt med en anlægssum på minimum 35 000 000 DKK, og

(d) én reference vedrørende projektering af bygning med en anlægssum på minimum 25 000 000 DKK.

Mindstekravene må gerne opfyldes ved en og samme reference, men mindstekravene kan også opfyldes ved separate referencer.

Referenceoplysninger angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit C, men de kan også afleveres i sepa-rate bilag til ESPD-ansøgningen. Hvis ansøger vedlægger referencer i et separat bilag, bedes ansøgeren tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT18 med ordregivers tilføjelser og fravigelser.

Af Totalentreprisekontraktens pkt. 14A og 14B fremgår for ordregiver gældende opsigelsesklausul i forhold til totalentrepriseaftalen, totalentreprisekontrakten indgår i det tilgængelige udbudsmateriale.

Totalentreprisekontrakten skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den heri angivne arbejdsklausul. Yderligere oplysninger herom fremgår af totalentreprisekontraktens bilag 1.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Af ovenstående pkt. II.1.6 fremgår, at kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter. Ordregiver har overvejet at opdele kontrakten, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at ville medføre uforholdsmæssige administrative byrder i form af koordineringsforpligtelse for ordregiver i forhold til den løbende kontraktstyring; endvidere påregnes en opdeling tillige at ville medføre uforholdsmæssige byrder for såvel ordregiver som økonomiske aktører i forhold til udbudsprocessen.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de udelukkelsesgrunde, der er gældende for udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøgeren er pålidelig. For udbuddet gælder udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 tillige § 137 stk. 1, nr. 2.

Ordregiver yder et vederlag til de tilbudsgivere, der deltager i hele udbudforretningen og som afgiver et konditionsmæssigt endeligt tilbud. Vederlaget udgør 150 000 DKK. Vederlaget er momspligtigt og kommer først til udbetaling, når beslutningen om tildeling af aftalen er truffet, vinderen offentliggjort, og standstill perioden er udløbet. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver indgår kontrakt på baggrund af udbudsforretningen, modtager ikke vederlag for deltagelse i udbudsforretningen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse fror de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019

Send til en kollega

0.078