23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-553076
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Vindere

Valgt entreprenør i OPS

(15.06.2020)
5E Byg A/S med Ingeniør’ne, Graaa, Gråbrødre Arkitekter og Focus Advokater

DP37 - Produktionskøkken ved Nyt OUH som OPS

(07.07.2020)
5E Byg A/S
Wichmandsgade 5
5000 Odense

DP37 - Produktionskøkken ved Nyt OUH som OPS


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Poul Andersen
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?DocumentID=7fb03bcd-8979-4af0-a194-378019519320&VC=true
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DP37 - Produktionskøkken ved Nyt OUH som OPS

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat-Samarbejde med offentlig finansiering (OPS), hvor der sker et samlet udbud af:

1) Design, projektering og opførelse af et produktionskøkken til Nyt OUH (Byggefasen);

2) Bygningsdrift og vedligehold af produktionskøkkenet i en efterfølgende driftsfase på 10 år.

Kontraktperioden på samlet 11 ½ år er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi, idet OPS-leverandøren skal forestå projektering og opførelse samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af tekniske installationer og udvendig bygningsdrift og vedligehold. Håndteringen af selve køkkendriften forestås af Region Syddanmark.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45210000
45213210
45300000
45331230
45331210
50730000
50710000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat-Samarbejde med offentlig finansiering (OPS), hvor der sker et samlet udbud af:

1) Design, projektering og opførelse af et produktionskøkken til Nyt OUH (Byggefasen);

2) Bygningsdrift og vedligehold af produktionskøkkenet i en efterfølgende driftsfase på 10 år.

Kontraktperioden på samlet 11 ½ år er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi, idet OPS-leverandøren skal forestå projektering og opførelse samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af tekniske installationer og udvendig bygningsdrift og vedligehold. Håndteringen af selve køkkendriften forestås af Region Syddanmark.

For anlægsopgaven er fastlagt en budgetramme på 65 000 000 DKK. Produktionskøkkenet skal på ibrugtagningstidspunkt overtages og ejes af Region Syddanmark og Kommune Leasing i et ideelt sameje.

Produktionskøkkenet skal udformes i 2 plan, hvor plan 0 (stueplan) skal rumme et stort produktionsområde med varemodtagelse, behandling af grønt, fisk og kød samt kold og varm produktion og bageri. Desuden skal plan 0 rumme affaldsrum, køle-, fryse- og lagerrum samt opvaskerum, pakkeri og endelig et mindre kontor til produktionslederne. Endelig skal der på plan 0 etableres en logistikkorridor mellem det nye produktionskøkken og servicebyen. Det er en forudsætning, at hele produktionsområdet inkl. køle-, fryse- og lagerrum placeres samlet på plan 0.

Plan 1 (1. sal) skal dels tjene som ingeniørrum for at sikre en fleksibel drift og vedligeholdelse af tekniske køkkeninventar og installationer, dels rumme kontorer, medarbejderfaciliteter samt teknikrum mv.

Yderligere oplysninger fremgår af det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 138
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager ordregiver en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ordregiver lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med en eller flere af følgende:

- Entreprenørkompetencer vedrørende opførelse af storkøkken, hospitalskøkken eller sammenligneligt byggeri med en anlægssum over 50 000 000 DKK ekskl. moms;

- Tekniske kompetencer vedrørende projektering af storkøkken, hospitalskøkken eller sammenligneligt byggeri;

- Kompetencer vedrørende projekter, som indebærer sammentænkning af projektering, opførelse og efterfølgende drift (totaløkonomi), herunder f.eks. OPP-/OPS-projekter.

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et oplyse om referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering og udførelse af opgaver som angivet. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder ordregiver sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation (referencelisten), jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer. Hvis der oplyses mere end 6 referencer, lægges der vægt på de 6 første referencer, der er oplyst i ESPD’et. Er referencerne ikke oplyst i rækkefølge i ESPD’et, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Referenceoplysningerne bør omfatte en beskrivelse af kunden/bygherren inkl. kontaktdata, opgavens omfang, herunder oplysninger om anlægssum, entreprisesum eller rådgivningshonorar, udførelsesperiode (start og slut) (status) og en beskrivelse ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning afgive Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som er uploadet på Viewpoint som Appendiks A til udbudsbetingelserne.

Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§ § 135-137 i udbudsloven), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§ § 140-143 i udbudsloven), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som krævet af ordregiver.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument (ESPD).

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager ansøgers eget fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) sammen med et separat fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal ansøgers oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiveren vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise ordregiveren til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav:

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK i mindst 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår;

- At ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15% i mindst 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår;

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i mindst 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager ordregiver forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for OPS-kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1a), oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det ordregiver klart, hvis der finder oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøger/tilbudsgivers teknisk/faglige formåen.

Teknisk/faglig scoring:

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager ordregiver en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ordregiver lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med en eller flere af følgende:

- Entreprenørkompetencer vedrørende opførelse af storkøkken, hospitalskøkken eller sammenligneligt byggeri med en anlægssum over 50 000 000 DKK ekskl. moms,

- Tekniske kompetencer vedrørende projektering af storkøkken, hospitalskøkken eller sammenligneligt byggeri,

- Kompetencer vedrørende projekter, som indebærer sammentænkning af projektering, opførelse og efterfølgende drift (totaløkonomi), herunder f.eks. OPP-/OPS-projekter.

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et oplyse om referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering og udførelse af opgaver som angivet. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder ordregiver sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation (referencelisten), jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer. Hvis der oplyses mere end 6 referencer, lægges der vægt på de 6 første referencer, der er oplyst i ESPD’et. Er referencerne ikke oplyst i rækkefølge i ESPD’et, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Referenceoplysningerne bør omfatte en beskrivelse af kunden/bygherren inkl. kontaktdata, opgavens omfang, herunder oplysninger om anlægssum, entreprisesum eller rådgivningshonorar, udførelsesperiode (start og slut) (status) og en beskrivelse ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at OPS-leverandøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

OPS-kontrakten vil omfatte sociale klausuler med CSR-krav, og om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., som forpligter OPS-leverandøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der afholdes fælles informationsmøde den 2.12.2019 kl. 09:00-11:00 hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en kort introduktion til udbudsforretningen, jf. udbudsbetingelsernes punkt. 2.5.

Der kan for hver virksomhed deltage maksimalt 3 personer. Tilmelding til informationsmødet skal ske via følgende link til mail: Info_DP37@4projectsmail.com

Udbuddet gennemføres elektronisk via projektportalen Viewpoint. For nærmere oplysninger om krav, prækvalifikation, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikations ansøgning henvises til udbudsbetingelsernes punkt 5.

Nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, som er fuldt tilgængeligt og kan hentes på:

https://download.4projects.com?DocumentID=7fb03bcd-8979-4af0-a194-378019519320&VC=true

Ad punkt IV. 2.4) Sprog:

Udbuddet gennemføres på dansk. Såvel ansøgning om prækvalifikation (ESPD), herunder referencer og tilbud skal afgives på dansk.

Endvidere vil forhandlingerne foregå på dansk, og spørgsmål/svar, rettelsesblade, referater m.v. udarbejdes på dansk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019

Send til en kollega

0.094