23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-554442
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253608&B=KA

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(21.02.2020)
OK Rengøring
Springstrup 15A
4300 Holbæk

Service / renhold


Slots- og Kulturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
CVR-nummer: 26489865
Postadresse: H.C. Andersens Boulevard 2
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1553
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristin Seybold
E-mail: krsey@slks.dk
Telefon: +45 33926407

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://kum.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253608&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253608&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af service / renhold

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90900000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Service og renhold af Frederiksberg have / Søndermarken og Kongens Have.

Udbuddet vedrører tjenesteydelser ang. service- og renholdelsesopgaver, herunder renholdelse generelt, som omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, fortovsrenhold, rengøring af toiletter og driftslokaler samt renhold af inventar.

— Kongens Haves samlede areal udgør ca. 13 ha,

— Frederiksberg Haves samlede areal udgør ca. 32 ha,

— Søndermarkens samlede areal udgør ca. 32 ha.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90611000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af service og renholdsopgaven for Frederiksberg have / Søndermarken og Kongens Have. Der er tale om et offentligt udbud af tjenesteydelser vedrørende service- og renholdelsesvirksomhed for ovennævnte haver. Opgaven omfatter både rengøring, service og affaldsindsamling- og håndtering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for 2 gange forlængelse, hver gang i op til 12 måneder.

Den samlede kontraktværdi afspejler kontraktperiode med fuld forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option for tidsforlængelse.

Der er option for periodiske ydelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver har haft positiv egenkapital i alle de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et dokumentere dette, ved at angive egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt, hvor virksomheden er etableret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver har erfaring med renhold af udendørsarealer i offentligt rum, ved museer, parker, institutioner eller lignende, hvor der færdes mennesker. Minimum 2 referencer à mindst 2 års varighed,

— Tilbudsgiver skal have minimum én erfaring med rengøring af offentligt tilgængelige toiletter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’et angive en referenceliste med relevant erfaring. Referencelisten skal angive navn på sted og varighed for relevante opgaver. Det skal endvidere angives en kort opgavebeskrivelse, så ordregiver bliver i stand til at sammenligne den relevante erfaring med den udbudte opgave. Referencelisten skal afslutningsvis indeholde navn på kontaktpersoner og disse personers kontaktoplysninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er en betingelse for kontrakten, at de medarbejdere, der skal udføre opgaven, kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsniveauet "Til tjenestebrug", og at de kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse i kontraktperioden. Dette gælder både arbejdsledelsen og det udførende personale.

Mere detaljeret information om sikkerhedsgodkendelse og opnåelse af disse findes i udbudsbetingelserne afsnit 10.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Slots- og Kulturstyrelsen

H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere, som har indgivet tilbud rettidigt, er berettiget til at overvære åbning og oplæsning af samlede tilbudssummer.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

November 2024, hvis fuld forlængelsesmulighed anvendes.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte tilfælde er til stede,

— Kontrakten indeholder en arbejdsklausul,

— Kontrakten indeholder krav om erhvervsansvarsforsikring,

— Kontrakten indeholder krav til kontraktansvarlig og arbejdsleders erfaring,

— Der vil være mulighed for besigtigelser af haverne inden tilbudsafgivelse. Dato for besigtigelse fremgår af udbudsbetingelserne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019

Send til en kollega

0.079