23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 227-558075
Offentliggjort
25.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Taulov Dryport A/S

Taulov Dryport A/S, Prinsessens Kvarter, Etape 3 - Totalentreprise


Taulov Dryport A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Taulov Dryport A/S
CVR-nummer: 36033096
Postadresse: Centerhavnsvej 13
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Grønlund Møller
E-mail: bigm@niras.dk
Telefon: +45 61557233

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.taulov-dryport.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Taulov Dryport A/S, Prinsessens Kvarter, Etape 3 - Totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalentreprisekontrakten i forbindelse med byggeriet af en lager- og logistikejendom for Taulov Dryport A/S. Taulov Dryport A/S er ejet af Associated Danish Ports A/S (herefter ADP) og PFA. Lager- og logistikbygningen opføres ved Prinsessens Kvarter i Taulov og udgør samlet set ca. 10 500 m2.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Taulov, Fredericia

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører totalentreprisekontrakten i forbindelse med byggeriet af en lager- og logistikejendom for Taulov Dryport A/S. Taulov Dryport A/S er ejet af Associated Danish Ports A/S (herefter ADP) og PFA. Lager- og logistikbygningen opføres ved Prinsessens Kvarter i Taulov og udgør samlet set ca. 10 500 m2.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, herunder arkitektur og tekniske løsninger / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og organisation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver påregner at prækvalificere op til 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.

Er der flere egnede blandt de konditionsmæssige ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget med hovedvægten på de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, herunder under inddragelse af følgende kategorier med hovedvægten på den første kategori:

- Totalentreprisereferencer på lager-/logistikbyggeri med tilhørende kontorfaciliteter, gerne indeholdende faciliteter til frost og køl,

- Rådgiverreferencer fra tilsvarende lager- og logistikbyggeri med tilhørende kontorfaciliteter,

- Andet relevant byggeri.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet gennemføres via Byggeweb, www.rib-software.dk udbud nr. TN121988A. Ansøgninger og tilbud skal afleveres digitalt via udbudsportalen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for det seneste disponible (dvs. afsluttede) regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig omsætning:

Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår være mindst 75 000 000 DKK.

Egenkapital:

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være positiv.

Soliditetsgrad:

Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår være mindst 13%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal opfylde nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen, men skal samtidigt ved-lægge referencer med henblik på udvælgelse/prækvalifikation af de op til 5 egnede totalentreprenør-teams.

På den baggrund bedes ansøgere vedlægge og dokumentere følgende:

- Ansøger bør som led i sin ansøgning om prækvalifikation udvælge referencer med henblik på at opstille de for Prinsessens Kvarter-projektet mest betydelige gennemførte eller igangværende opgaver, som ansøger har udført i totalentreprise eller som rådgiver i et totalentrepriseteam inden for de seneste 5 år.

Hver reference bedes indeholde følgende oplysninger, der vil indgå i bygherres evt. udvælgelse. Manglende oplysninger fører således ikke nødvendigvis til ukonditionsmæssighed (jf. dog nedenfor og det opstillede mindstekrav), men vil kunne komme ansøgere til skade i forbindelse med vurderingen. Referencerne bør derfor medtage:

- Beskrivelse af projektet som helhed,

- Beskrivelse af ansøgers ydelse, herunder hvilken enhed på totalentreprenørteamet, der har udført ydelsen,

- Bygherre,

- Udførelsestidspunkt (start og AB/ABT/ABR-afleveringstidspunkt),

- Projektets samlede entreprisesum hhv. ansøgers vederlag.

Referencerne bør være udvalgt som relateret til Prinsessens Kvarter-projektet og om muligt opdelt inden for følgende kategorier, der vil indgå i udvælgelsen:

- Totalentreprisereferencer på lager-/logistikbyggeri med tilhørende kontorfaciliteter, gerne indeholdende faciliteter til frost og køl,

- Rådgiverreferencer fra tilsvarende lager- og logistikbyggeri med tilhørende kontorfaciliteter,

- Andet relevant byggeri.

Ansøger må samlet (dvs. både entreprenør- og rådgiverreferencer) makimalt vedlægge 10 referencer, hvoraf ca. 2/3 ønskes at være entreprenørreferencer og ca. 1/3 ønskes at være rådgiverreferencer. Det er tilladt for ansøgerne at vedlægge referencerne som bilag til ESPD-dokumentet, og dermed at henvise til disse bilag.

Bygherre forventer ikke, at en reference fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer vil bygherre alene inddrage de første 10 ved vurderingen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 5 år have én gennemført totalentreprise med en samlet entreprisesum på minimum 50 000 000 DKK.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABT 18 med bygherres tilføjelser.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABT 18 med bygherres tilføjelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt solidarisk hæftelse for alle forpligtelser. Der skal udpeges en ansvarlig befuldmægtiget tilbudsgiver der tegner sig for alle de bydende ved tilbuddet og i det efterfølgende aftaleforhold. Alle konsortiedeltagere skal aflevere særskilt udfyldt ESPD. Såfremt særskilt udfyldt ESPD ikke er afleveret for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere. Alternativt kan der efter ordregivers vurdering indhentes manglende ESPD.

Udvalgte ansøgere kan blive bedt om, at fremlægge dokumentation iht. udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, inden for en passende frist, når det vurderes nødvendigt.

Ordregiver vil straks orientere alle berørte ansøgere, når beslutningen om hvem der opfordres til at afgive tilbud er truffet.

Ad pkt. IV.2.4: Ansøgning og tilbud skal afgives skriftligt på dansk og beløbsangivelser skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Bilag kan i et vist omfang accepteres på engelsk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019

Send til en kollega

0.093