23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-566868
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Til
09.12.2019 Kl. 12:00

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzfrxmwjbx

Udbyder

Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Affald & Trafik

Vindere

Valgt totalrådgiver

(23.03.2020)
Atkins Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 københavn

Horsens Kommune, Ringvej Syd, etape 2 og 3, broer, tunneller og dæmninger


Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Affald & Trafik

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Affald & Trafik
Postadresse: 8700
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henriette Hildur Munkedal
E-mail: hhm@horsens.dk
Telefon: +45 76292613

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzfrxmwjbx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bidgaard|Ejsig ApS
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzfrxmwjbx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Horsens Kommune, Ringvej Syd, etape 2 og 3, broer, tunneller og dæmninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Horsens Kommune, Affald og Trafik udbyder totalrådgivningsopgaven vedrørende Ringvej Syd etape 2 og 3, broer, tunneller og dæmninger. Som forberedelse til Ringvejens etablering skal der forud for opgaven, og under dette udbud, etableres 4 broer, ligesom der samtidig med Ringvejens udførelse skal etableres 2 tunneller og 2 dæmninger.

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med de nævnte broer, tunneller og dæmninger.

For både broer, tunneller og dæmninger gælder det, at der sammen med kommunens arkitekter og vejafdeling tænkes arkitektoniske løsninger, som skal være gennemgående på hele strækningen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71322300
71320000
71322500
71400000
71222000
71322400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Horsens Kommune, Affald og Trafik udbyder totalrådgivningsopgaven vedrørende Ringvej Syd etape 2 og 3, broer, tunneller og dæmninger. Som forberedelse til Ringvejens etablering skal der forud for opgaven, og under dette udbud, etableres 4 broer, ligesom der samtidig med Ringvejens udførelse skal etableres 2 tunneller og 2 dæmninger.

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med de nævnte broer, tunneller og dæmninger.

Broer:

— Totalrådgivning af 4 broer,

— Udførelse af broerne skal være opstartet 1.1.2021 og skal være afsluttet 30.6.2022.

Tunneller:

— Totalrådgivning af tunnel 1 og tunnel 2,

— Udbuddet af tunneller skal indgå i bygherres udbud af jord- og belægningsarbejder for Ringvejen,

— De 2 tunneller skal anlægges sammen med udførelse af selve jord- og belægningsarbejder for Ringvejen og vil derfor indgå i den fremtidige jord- og belægningsentreprise.

Dæmninger:

— Totalrådgivning af dæmning 1 og dæmning 2 og pumpe-sluseanlæg,

— Udbuddet af dæmningerne skal indgå i bygherres udbud af jord- og belægningsarbejder for Ringvejen,

— De 2 dæmninger skal anlægges sammen med udførelse af jord- og belægningsarbejder for Ringvejen og vil derfor indgå i den fremtidige jordentreprise for rådgiverens anlæggelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den fornødne motivation,

- At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor det også fremgår hvilket format ansøgningen skal afleveres/uploades i.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal overholde følgende minimumskrav:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor det også fremgår hvilket format/ ansøgningen skal afleveres/uploades i.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden.

”Lignende opgaver/projekter” forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer inden for totalrådgivning i forbindelse med konstruktioner som vejbro og tunneller, trafikafvikling og dæmninger.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor det også fremgår hvilket format ansøgningen skal afleveres/uploades i.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder.

Registrering af ansøger sker via www.ibinder.dk og download af udbudsmaterialet sker via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzfrxmwjbx

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på Ibinder under fanen"spørgsmål og svar".

Spørgefristen er 19.12.2019, kl. 12:00. Spørgsmål besvares hurtigst muligt og senest den 7.1.2020.

Ansøgerne har selv ansvar for at holde sig opdateret på Ibinder i forhold til spørgsmål/svar og/eller eventuelle supplerende oplysninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019

Send til en kollega

0.082