23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 94-155582
Offentliggjort
21.05.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, Kontaktpunkt: Regional Udvikling, Att: Ann Steen Jensen, 9220 Aalborg Øst, Mailadresse: asj@rn.dk

Udbyder

Region Nordjylland

Rammeaftale om rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening


Region Nordjylland

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Kontaktpunkt(er): Regional Udvikling
Att: Ann Steen Jensen
9220 Aalborg Øst
DANMARK
Mailadresse: asj@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.rn.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Miljø

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale om rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK050

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 24

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 000 000,00 og 8 000 000,00 DKK

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Hvert år er Regionen bygherre på en række afværgeprojekter på boligejendomme med overfladeforurening. Specielt er mange boliggrunde i kystnære områder forurenet med tjærestoffer efter tidligere anvendelse til tjære- og tørreplads for fiskenet. Derudover har en række andre brancher givet anledning til overfladeforurening med f.eks. olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer.
Størstedelen af afværgeprojekterne udføres under Værditabsordningen. Derudover udføres et mindre antal projekter under Regionens prioriterede indsats.
Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af en rammeaftale, med tre (3) forskellige leverandører, om bygherrerådgivning i forbindelse med afværgeprojekter på ejendomme med overfladeforurening.
En nærmere beskrivelse af de udbudte opgaver vil fremgå af Udbudsbetingelserne, der indgår som et bilag til rammeaftalen.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90732400

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Regionen forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser pr. år vil udgøre mellem 10 og 40 projekter (ejendomme), beregnet i forhold til Regionens og Værditabsordningens nuværende budgetramme. Antallet af ejendomme afhænger af Regionens budgetter og antallet af ejendomme, hvor Statens Administration disponerer penge til gennemførelse af afværgeforanstaltninger.
De enkelte leverandører er dermed ikke garanteret et bestemt antal ejendomme.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 000 000,00 og 8 000 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse af rammeaftalen i 2 x 12 måneder.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
N/A.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A: Entydig angivelse af tilbudsgiver(e), korrekt angivelse af virksomhedsnavn(e) og virksomheds-/selskabsnummer, selskabsform, ejerskab m.v. (Personlige forhold). Oplyses i Udbudsbilag 1.
B: Erklæring på tro og love om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlig over 100 000 DKK samt ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f) oplistede situationer. Erklæringen kan vedlægges som Udbudsbilag 2 i udfyldt og underskrevet stand.
Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 1 måned gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f).

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven. Udbudsbilag 3 skal anvendes:
A: Årsrapporter. Seneste 2 års godkendte årsrapporter vedlægges tilbuddet.
B: Angivelse af virksomhedens samlede omsætning og specielt omsætningen indenfor det jordforureningsområde, som der udbydes indenfor de seneste 3 år - om muligt.
C: Dokumentation for 1) tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar ved udførelse den type ydelser, der udbydes, 2) oplysninger om forsikringssum og 3) eventuel forbrugt forsikringssum hidrørende fra ansvarsskader. 1) - 3) skal dokumenteres i form af erklæring fra forsikringsselskabet.
Bemærk !
Såfremt tilbudsgiver baserer sin økonomiske formåen på en anden virksomheds finansielle status skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset. Dokumentation for finansiel formåen jf. ovenfor for denne anden virksomhed, skal dermed yderligere vedlægges.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad A).
Mindstekrav: Såfremt virksomheden er yngre end 2 år, skal der som minimum foreligge én godkendt årsrapport. Såfremt virksomheden i henhold til regnskabslovgivningen i det land, hvor virksomheden er hjemmehørende, er forpligtet til at lade sine regnskaber revidere, skal de vedlagte regnskaber være revideret.
Ad C).
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have en aktuel ansvarsforsikringsdækning på minimum 10 mio. DKK.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven:
A: Oplysninger om, hvor stor en del af aftalen tilbudsgiver agter at give i underentreprise og hvilke dele af denne, tillige med virksomhedsbeskrivelse af evt. underentreprenører.
B: Erklæring om de betydeligste opgaver, der i omfang og karakter svarer til de udbudte ydelser, og som den eller de afdeling(er) / kontor(er) i tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereferencer, den fakturerede værdi af honorar (eksl. moms og udlæg) og kontaktperson hos kunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne kontaktpersoner. Erklæringen skal være underskrevet af en regnskabsansvarlig for virksomheden.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad A).
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal selv besidde den nødvendige faglige projektlederkapacitet til udførelse af de udbudte ydelser. Projektlederydelser må derfor ikke gives i underentreprise.
Ad B).
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have erfaring med rådgivning om, og praktisk udførelse af, udvidede (videregående) forureningsundersøgelser og afværgeprojekter. Tilbudsgiver skal i de seneste 3 år have udført rådgiverydelser på af-værgeprojekter til en samlet faktureret værdi på minimum DKK 300.000 eksklusive moms og udlæg, samt i de 3 år have udført rådgiverydelser på afværgeprojekter for minimum 4 forskellige kunder.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2012-000274

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
25.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet kan alene hentes på www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud/. Det er ikke muligt at rekvirere udbudsmaterialet pr. telefon eller mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1. Bemærk! Klagenævnet får ny adresse den 18.6.2012: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over indgåelse af rammeaftale skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 12 måneder fra dagen efter Ordregivers underretning til berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. § 7, stk. 2, nr. 3.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 45715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.5.2012

Send til en kollega

0.063