23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 232-569600
Offentliggjort
02.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

HOFOR A/S

Bygherrerådgivning i forbindelse med opgaven Harrestrup Å – Kapacitetsplan 2018, fase 5


HOFOR A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
E-mail: metmun@hofor.dk
Telefon: +27 953818

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand, Fjernkøling, Vind og Bygas

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bygherrerådgivning i forbindelse med opgaven Harrestrup Å – Kapacitetsplan 2018, fase 5

Sagsnr.: f2000-05-03-01
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Gennem en fælles og koordineret udbygning og styring af Harrestrup Å-systemet vil der kunne sikres tilstrækkelig kapacitet i åen og optimal udnyttelse af denne. Dette samarbejde kaldes Kapacitetsprojektet. HOFOR A/S agerer som Kapacitetsprojektets sekretariat og udbyder opgaven på vegne af de respektive oplandskommuner og deres forsyningsselskaber.

Denne udbudte rammeaftalen omfatter bygherrerådgivning i fase 5 til projektsekretariatet for Kapacitetsprojektet 2018.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71240000
71300000
71318000
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Regnvand der udledes i den øverste del af Harrestrup Å, får væsentlig betydning i den nederste del. For at beskytte mod skadevoldende oversvømmelser fra Harrestrup Å, har de respektive oplandskommuner valgt at tage kollektivt ansvar for Harrestrup Å og pulje indsatsen, så den kan investeres på den bedst egnede måde. Gennem en fælles og koordineret udbygning og styring af Harrestrup Å-systemet vil der kunne sikres tilstrækkelig kapacitet i åen og optimal udnyttelse af denne. Dette samarbejde kaldes Kapacitetsprojektet. HOFOR A/S agerer som Kapacitetsprojektets sekretariat og udbyder opgaven på vegne af følgende oplandskommuner og deres respektive forsyningsselskaber: - Albertslund Kommune og HOFOR Spildevand Albertslund A/S - Ballerup Kommune og NOVAFOS (Afløb Ballerup A/S) - Brøndby Kommune og HOFOR Spildevand Brøndby A/S - Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S - Gladsaxe Kommune og NOVAFOS (Gladsaxe Spildevand A/S) - Glostrup Kommune og Glostrup Spildevand A/S - Herlev Kommune og HOFOR Spildevand Herlev A/S - Hvidovre Kommune og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S - København Kommune og HOFOR Spildevand København A/S - Rødovre og HOFOR Spildevand Rødovre A/S. Denne udbudte rammeaftalen omfatter bygherrerådgivning i fase 5 til projektsekretariatet for Kapacitetsprojektet 2018. Bygherrerådgiveren for fase 5, skal forstå behovet for og selv være opmærksom på det løbende behov for koordinering med projekter i oplandet og langs åen, der påvirkes eller kan påvirke Kapacitetsprojektet.

Bygherrerådgiverens ydelser indeholder, men er ikke begrænset til:

— At bistå projektsekretariatet med udarbejdelsen af materiale og beslutningsgrundlag for den fælles organisation i Kapacitetsprojektet,

— At understøtte projektsekretariatet og facilitere processen omkring udarbejdelse af fælles retningslinjer for nye udledningstilladelser for regnvand til Harrestrup Å-systemet,

— At understøtte projektsekretariatet og facilitere processen omkring udarbejdelse af et fælles vandløberegulativ for Harrestrup Å-systemet,

— At understøtte projektsekretariatet og facilitere processen omkring udarbejdelse af en fælles indsatsplan for oversvømmelser fra Harrestrup Å-systemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for en forlængelse på 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 154-380070
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bygherrerådgivning i forbindelse med opgaven Harrestrup Å – Kapacitetsplan 2018, fase 5

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Orbicon
CVR-nummer: 21265543
Postadresse: Linnés Allé 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2630
Land: Danmark
E-mail: mlsa@orbicon.dk
Telefon: +45 30596142
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Mæglingsinstitut benyttes ikke i Danmark
By: Mæglingsinstitut benyttes ikke i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019

Send til en kollega

0.078