23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 027-042186
Offentliggjort
07.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
26.03.2014 Kl. 13:00

Addresse
KPF Arkitekter AS
Visionsvej 51
Att: Per Boier
9100 Aalborg
Telefon: +45 98133738
Mail: pb@kpf.dk
Internet: www.kpf.dk

Udbyder

Himmerland Boligforening

Renovering af gårdhuse Blåkildevej, Kildeparken 2020 afd. 51


Himmerland Boligforening

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Himmerland Boligforening
Sankelmarksgade 8-10
Att: Michael Knudsen
9000 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 96315200
Mailadresse: mk@abhim.dk

Yderligere oplysninger fås her: KPF Arkitekter AS
DK
Visionsvej 51
Kontaktpunkt(er): KPF Arkitekter AS
Att: Per Boier
9100 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 98133738
Mailadresse: pb@kpf.dk
Internetadresse: http://www.kpf.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: KPF Arkitekter AS
DK
Visionsvej 51
Kontaktpunkt(er): KPF Arkitekter AS
Att: Per Boier
9100 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 98133738
Mailadresse: pb@kpf.dk
Internetadresse: http://www.kpf.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: KPF Arkitekter AS
dk
Visionsvej 51
Kontaktpunkt(er): KPF Arkitekter AS
Att: Per Boier
9100 Aalborg
DANMARK
Telefon: +45 98133738
Mailadresse: pb@kpf.dk
Internetadresse: http://www.kpf.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Andet: BoligforeningI.3)

Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Renovering af gårdhuse Blåkildevej. Kildeparken 2020 afd. 51II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Blåkildevej, 9220 Aalborg Øst

NUTS-kode DK050


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem


II.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene


Renovering af 79 etplans gårdhuse, i variabel karakter, samlet m2, ca. 9.950 m2 plus udvendige arealer og udvendige. skurer.
Udskiftning og genopmuring af teglfacade.
Udv. vinduer og døre, udskiftning.
Ny tagkonstruktion.
Renovering af indvendig arealer.
Malerarbejde.
Udvendig belægning: Omkring alle gårdhuse og fællesarealer.
Beplantning: Omkring alle gårdhuse og fælles arealer.
Betinget af godkendelse, af skema B.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftalerII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

1. Råhusentreprise
2. Bygningsentreprise
3. Installationsentreprise
4. Malerentreprise.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 30 000 000 og 80 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Råhusentreprisen

1)

Kort beskrivelse

Kloakarbejde
Betonarbejde
Murerarbejde
Belægningsarbejde
Beplantningsarbejde.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


3)

Mængde eller omfang

Anslået værdi eksklusive moms: 0 EUR4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Bygningsentreprisen

1)

Kort beskrivelse

Tømrerarbejde
Snedkerarbejde
Tagarbejde.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Installationsentreprisen

1)

Kort beskrivelse

El-arbejde
Ventilations arbejde
Vvs-arbejde.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Malerentreprisen

1)

Kort beskrivelse

Malerarbejde.2)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


3)

Mængde eller omfang


4)

Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse


5)

Yderligere oplysninger om delaftaler


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht. AB 92.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Iht. AB 92.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Entreprenøren, der afgiver deltilbud, er ansvarlig for opfyldelsen af denne del af kontrakten overfor ordregiver i alle forhold.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love-erklæring i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 336 af 13.5.1997 om den pågældende part ikke har gæld til det offentlige.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om den pågældende parts omsætning, egenkapital og resultat inden for de seneste 3 regnskabsårIII.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referenceliste over opgaver af lignende karakter og størrelse som nærværende, der er udført i løbet af de sidste 5 år.
Karakterbog, evaluering eller lign. for de seneste 3 år.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der forventes 5-7 bydende entreprenører for hver entreprise. Entreprenøren økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet, med hovedvægten på tekniske kapacitet. Ved vurderingen af finansiel kapacitet vil der blive lagt vægt på en god soliditetsgrad og at opgaven vurderes at udgør en passende andel af ansøgers omsætning. Ved vurderingen af teknisk kapacitet indgår referencelisten, idet ordregiver vil foretage en vurdering af kvalitet erfaringer fra tidligere udførte opgaver og deres relevans for den udbudte entreprise.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

301242IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

26.3.2014 - 13:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

1.5.2014IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 14
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om at klagen indbringes for nævnet.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrencestyrelsen, Center for Jura
Nyrupsgade 30
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33326144


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

3.2.2014

Send til en kollega

0.079