23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 027-042214
Offentliggjort
07.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Invitation til iBinder rekvireres ved at sende en e-mail til Pia Pytlich: pipy@dtu.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
www.ibinder.com

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU Fotonik - opførelse af ny bygning 340 - E01 Anlægs- og afstivningsentreprise


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Nils Koppels Alle, Bygning 402, 1. sal
Att: Pia Pytlich
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Mailadresse: pipy@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.dtu.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)


I.2)

Type ordregivende myndighed

Offentligt organI.3)

Hovedaktivitet

Uddannelse
Andet: Forskning, innovation og myndighedsbetjeningI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

DTU Fotonik — opførelse af ny bygning 340 — E01 Anlægs- og afstivningsentreprise.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Kgs. Lyngby.

NUTS-kode DK012


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Den udbudte entreprisekontrakt omfatter i hovedtræk følgende ydelser:

a) Klargøring af ca. 1.500 m2 byggegrund.
b) Nedrivning af støttemur.
c) Afstivning af eksisterende bygning.
d) Udgravning af ca. 15.000 tons råjord herunder stenfaskine ved støttemur. Det er uafklaret, hvorvidt udgravningsjord skal genanvendes på matrikel eller, hvorvidt udgravningsjord skal køres til og afleveres hos godkendt modtageanlæg.
e) Omlægning af afløb fra eksisterende bygninger.
f) Etablering af byggeplads med byggepladshegn- og port, infrastruktur til byggeplads, byggepladsbelysning, byggepladsvej samt evt. gruspude for skurby.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000, 45100000, 45110000, 45231300


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Der henvises til beskrivelsen i punkt II.1.5).II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Det er endnu uafklaret om eksisterende bygning 343 skal afstives i forbindelse med udgravningen. Omfang og metode ved en evt. afstivning er ikke bestemt, men tænkes udført ved f.eks. etablering af dele af kælderen til den nye bygning 340 som støder direkte op til bygning 343, aflastningsudgravning på den anden side af bygning 343, eller ved afstivning af eksisterende konstruktioner i kælderen bygning 343.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 3 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I henhold til AB 92 § 6, hvortil tilføjes, at såfremt entreprisen udvides med 10 % eller derover, kan bygherre kræve, at sikkerhedsstillelsen hæves tilsvarende. Vedrørende AB 92 § 7 tilføjes, at bygherre ikke stiller sikkerhed.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordre tildeles en sammenslutning (eksempelvis et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, ligesom alle oplysninger der kræves i henhold til nærværende udbudsbekendtgørelse skal afgives af alle deltagere i sammenslutningen. Ordregiver anbefaler derfor, at hver deltager i sammenslutningen udfylder en prækvalifikationsanmodning som afleveres samlet med de øvrige deltagere i sammenslutningen i en fælles prækvalifikationsanmodning. Der gøres opmærksom på, at ansøger, der agter at opfylde entreprisen ved hjælp af underentreprenører, ikke udgør en sammenslutning.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Anmodning skal omfatte tro og love-erklæring, der angiver, at ansøger ikke er udelukket eller kan udelukkes fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 stk. 1 og stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004. Anmodningen skal tillige omfatte afgivelse på tro og love af oplysninger om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, idet det bemærkes at gæld til det offentlige kan have betydning for ansøgers mulighed for at blive prækvalificeret, jf. lovbekendtgørelse 336 af 13.5.1997. Ordregiver har udarbejdet en obligatorisk tro og love-erklæring, som ansøger skal anvende for afgivelse af ovennævnte oplysninger. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (eksempelvis konsortium) skal tro og love-erklæring afgives for hver enkel deltager i sammenslutningen (konsortiet).
Ansøgeren skal oplyse, hvilken juridisk enhed (f.eks. selskab) der afgiver prækvalifikationsanmodningen, herunder om ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium). Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal oplysningerne gives for hver enkel deltager i sammenslutningen (konsortiet). Ansøger skal yderligere oplyse eventuelt cvr-nr., ansøgers adresse, ansøgers kontaktperson, herunder dennes e-mailadresse samt telefonnummer.
Der henvises endvidere til punkt VI.3), hvoraf fremgår, at ansøger skal anvende den af ordregiver udarbejdede obligatoriske prækvalifikationsformular samt obligatoriske tro og love-erklæring. Begge dokumenter skal afleveres underfanebladet »Anmodning« i iBinder.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet


III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal ved udfyldelse af det af ordregiver udarbejdede obligatoriske referenceskema angive referenceoplysninger over de mest betydelige lignende entrepriser, der er udført/igangsat de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet. Der skal udfyldes et referenceskema pr. reference. Referenceoplysningerne på en reference, der ønskes taget i betragtning, bør omfatte kundenavn, angivelse af ydelser omfattet af entreprisen, angivelse af entreprisens omfang, entreprisetidspunkt (hvorved forstås kontrakt-/udførelsesperiode), entreprisens kontraktsum (i DKK). Endvidere bør en reference omfatte oplysninger om evt. håndtering af følsomhed i forhold til vibrationer og støj. Referenceoplysninger afgives på tro og love, hvorfor hvert referenceskema skal dateres og underskrives. Referenceoplysninger skal afleveres under fanebladet »Anmodning« i iBinder.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse af ansøger, der prækvalificeres til at afgive tilbud, er der angivet 5 aktører. Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal af prækvalificerede, vil de bedst egnede blive prækvalificeret på baggrund af en vurdering af referenceoplysningerne fra entrepriser, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, jf. punkt III.2.3) Teknisk kapacitet.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

7.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Gennemførelsen af prækvalifikationsfasen samt den efterfølgende tilbudsfase vil foregå digitalt, idet det bemærkes, at meddelelse om hvem der prækvalificeres samt tildelingsbreve vil blive udsendt til den af ansøger/tilbudsgiver oplyste kontaktpersons mailadresse.

For håndteringen af prækvalifikationsfasen har ordregiver valgt at benytte udbudsportalen iBinder: www.ibinder.com Prækvalifikationsmaterialet er således tilgængeligt på udbudsportalen iBinder.
Adgang til udbudsportalen iBinder kan alene ske ved en direkte invitation til iBinder fra ordregiver.

Invitation til iBinder rekvireres ved at sende en e-mail til Pia Pytlich: pipy@dtu.dk med angivelse af navn og e-mail på ansøgers kontaktperson. Invitation til iBinder vil herefter blive fremsendt snarest muligt og seneste næstkommende arbejdsdag efter Pia Pytlich (DTU) har modtaget e-mail fra ansøger.
Det er gratis for ansøgere/tilbudsgivere at få adgang til udbudsportalen iBinder.
Ansøgeren skal i prækvalifikationsformularen oplyse, hvilken juridisk enhed (f.eks. selskab) der afgiver prækvalifikationsanmodningen, herunder om ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium). Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal oplysningerne gives for hver enkel i sammenslutningen (konsortiet). Det anbefales, at hver enkelt ansøger i sammenslutningen (konsortiet) udfylder en prækvalifikationsformular.
Prækvalifikationsformularen vil være tilgængelig på iBinder under »Prækvalifikationsmateriale«. Udfyldt og underskrevet prækvalifikationsformular skal afleveres under fanebladet »Anmodning« i iBinder.
Ansøgere skal ved anmodning om prækvalifikation anvende de af ordregiver udarbejdede obligatoriske skabeloner: prækvalifkationsformular, tro og love-erklæring samt referenceskema.
De af ordregiver udarbejdede skabeloner for tro og love-erklæring og referenceoplysninger er ligeledes tilgængelige på iBinder.
Indgåelse af kontrakt forventes at ske primo juni 2014, og opstart på byggepladsen vil ske herefter. jf. i øvrigt punkt II.3).


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Erhvervsstyrelsen, Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Samtidig med klagerens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren underrette ordregiveren om, at der er indgivet klage til Klagenævnet. Dette kan lettest ske ved, at klageren sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

3.2.2014

Send til en kollega

0.093