23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.02.2014
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

Addresse
www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud/Markedsundersøgelse+vedrørende+nyt+neurorehabiliteringscenter.htm

Anmodning om deltagelse

Til
24.02.2014 Kl. 13:00

Addresse
Niels Sloth, Kontorchef, Koncern Økonomi
ncs@rn.dk

Udbyder

Region Nordjylland

Markedsundersøgelse vedrørende nyt neurorehabiliteringscenter


Region Nordjylland

Region Nordjylland indbyder potentielle OPP-leverandører til at deltage i en markedsundersøgelse vedrørende nyt neurorehabiliteringscenter

Region Nordjylland vil være kendt som en effektiv, professionel og konkurrencedygtig serviceudbyder på sundhedsområdet. For at kunne indfri Region Nordjyllands målsætninger på rehabiliteringsområdet har Regionsrådet besluttet, at der skal etableres et nyt regionalt neurorehabiliteringscenter som erstatning for det nuværende center i Brønderslev.

Det er besluttet, at det nye neurorehabiliteringscenter skal placeres i Brønderslev, samt at projektet skal gennemføres som et OPP-projekt.

For mere om Region Nordjyllands vision se regionens hjemmeside: www.rn.dk/Regionen/Organisation/Virksomhedsgrundlag

Projektet: Hjerneskaderehabilitering foregår tværfagligt med flere parallelle indsatser rettet mod, at patienterne bliver i stand til at mestre deres liv og udføre daglige færdigheder under nye betingelser. Det kræver behandling, pleje og fysisk træning, herunder træning i daglige færdigheder, som tager afsæt i individuelle behov og i den enkelte patients tilværelse. Hertil kommer heling og bearbejdning af den psykiske krise og de ofte store sociale udfordringer.

Det er region Nordjyllands forventning, at det nye center sammentænker alle parametre ud fra en filosofi om, at helhedstænkning og integration skaber større værdi og synergi for alle parter.

Det nye neurorehabiliteringscenter skal danne rammen om et optimalt behandlings- og rehabiliteringsforløb, samtidig med at centret skal være base for et højt specialiseret klinisk og tværfagligt arbejdsmiljø, der understøtter udvikling af klinisk forskning, nye teknologier og nye behandlingsmetoder.

Derudover skal Neurorehabiliteringscentret være et hus af høj arkitektonisk kvalitet og med visionære løsninger. Arkitektur og materialevalg skal give varierede, sanselige og stemningsfulde oplevelser for patienterne. Arkitekturen skal understøtte teknologiske muligheder, tekniske løsninger skal udvikles og dokumenteres i overensstemmelse med Region Nordjyllands visioner og krav til bæredygtighed. Arkitekturen skal desuden sikre optimal drifts- og arbejdstilrettelæggelse. Derudover skal hus og grønne arealer forenes i en samlet uadskillelig helhed, ligesom de nære udearealer skal kunne anvendes i rehabiliterende øjemed.

Det er Region Nordjyllands forventning, at anlægsomkostningerne forbundet med opførelsen af Neurorehabiliteringscentret vil være i størrelsesordenen 60-70 mio. kr.

Markedsundersøgelsen: Markedsundersøgelsen bliver gennemført med henblik på at identificere potentielle tilbudsgivere samt at afdække markedets interesse for et fremtidigt OPP-projekt.

Derudover ønsker Region Nordjylland at indhente markedets input til en fremtidig strukturering af projektet, herunder markedets holdning til en realisering af projektet som OPP med henholdsvis offentlig og privat finansiering.
Region Nordjylland ønsker desuden at indhente markedets input til kontraktens omfang, herunder eventuelle mindstekrav til omfang af anlægsopgaver og omfanget af opgaver, knyttet til bygningsdrift og -vedligehold. Det præciseres, at selve hospitalsdriften vil fortsætte som en regional opgave.

Endelig ønsker region Nordjylland at indhente markedets input til risikodeling, håndtering af grund samt de eksisterende faciliteter, aftaleperiode, udbudsproces mv.

Deltagelse: Virksomheder, der ønsker at deltage i markedsundersøgelsen, bedes kort redegøre for relevante kernekompetencer (fx OPP-projekter, sygehusbyggeri, bygningsdrift og vedligehold) samt for, hvordan de mener at kunne bidrage i undersøgelsen.

Virksomheder, der overvejer at afgive bud sammen, kan anmode om fælles deltagelse i markedsundersøgelsen.

Fristen for anmodning om deltagelse i markedsundersøgelsen er mandag den 24. februar 2014 kl. 13.00.

Anmodning om deltagelse sendes til: Niels Sloth, Kontorchef, Koncern Økonomi, ncs@rn.dk

Eventuelle spørgsmål til markedsundersøgelsen sendes ligeledes til Niels Sloth på ovenstående e-mailadresse.

Region Nordjylland ønsker at gennemføre interviews med syv til ti markedsaktører.
I tilfælde af at der er flere aktører end det ønskede antal, udvælges de aktører, der vurderes at give Region Nordjylland den mest relevante og bredeste indsigt i markedet.

Interviewene med de deltagende virksomheder vil foregå i Aalborg mandag den 3. marts 2014 og tirsdag den 4. marts 2014. Såfremt en deltagende virksomhed ikke har mulighed for at deltage disse dage, vil interviewet undtagelsesvist kunne gennemføres telefonisk.

I løbet af uge 8, 2014 vil Region Nordjylland offentliggøre informationsmateriale på regionens hjemmeside indeholdende en uddybende beskrivelse af de temaer, der forventes drøftet som led i markedsundersøgelsen.

Send til en kollega

0.078