23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 245-601815
Offentliggjort
19.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://portal.iprojekt.dk/link/lindebo

Anmodning om deltagelse

Til
28.01.2020 Kl. 11:00

Udbyder

Frederikshavn Boligforening, afd. 14

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(02.06.2020)
MT Højgaard A/S

Frederikshavn Boligforening, afd. 14 - Lindebo (Hovedentreprise)


Frederikshavn Boligforening, afd. 14

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Boligforening, afd. 14
Postadresse: Harald Lunds Gade 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Nymark
E-mail: jesper@fbmail.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavnboligforening.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/lindebo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Frederikshavn Boligforening, afd. 14 - Lindebo (Hovedentreprise)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter renovering af i alt 192 boliger fordelt på 13 blokke i 2 etager og 48 gårdhavehuse, beliggende på adresserne Niels Juels gade 20-30, Randersgade 26-52, Vejlegade 7-19, middelfartsgade 2-42 og Kertemindegade 7-53, 9900 Frederikshavn. Projektet udbydes i hovedentreprise. For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter renovering af i alt 192 boliger fordelt på 13 blokke i 2 etager og 48 gårdhavehuse, beliggende på adresserne Niels Juels gade 20-30, Randersgade 26-52, Vejlegade 7-19, Middelfartsgade 2-42 og Kertemindegade 7-53, 9900 Frederikshavn. Projektet udbydes i hovedentreprise. For en nærmere beskrivelse henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på:

— Erfaring med lignende opgaver, bedømt ud fra ansøgers referencer. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering. Ved lignende byggeopgaver menes renovering af tæt/lav og/eller etagebyggeri udført i hoved- eller totalentreprise,

— At få et blandet konkurrencefelt til opgaven, hvorfor ansøgerfeltet vil blive sammensat af både store og små virksomheder vurderet ud fra økonomiske oplysninger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

(a) Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 60 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

(b) Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100) på mindst 10% i de seneste 3 regnskabsår,

(c) Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

(a) Ansøger skal have mindst 1 referenceprojekt, som indeholder renovering af etagebyggeri udført i hoved- eller totalentreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB 18 er gældende med de ændringer og præciseringer, der følger af aftalegrundlaget. Der gælder et særligt krav til sikkerhedsstillelse, idet denne skal stilles på 15% af entreprisesummen inkl. moms, ligesom betalingsfristen er 20 arbejdsdage og acontobetaling finder sted én gang månedligt.

Projektet omfatter almene boliger, hovedentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Der gælder særlige vilkår for arbejds-, sociale-, og uddannelsesklausuler, se kontraktsbilag herom.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuldprokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/01/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2019

Send til en kollega

0.078