23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 027-042635
Offentliggjort
07.02.2014
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Struer Kommune
Østergade 11-15
Att: Jesper Bang Christiansen
7600 Struer
Mail: jbc@energiteam.dk

Indlevering af tilbud

Til
18.03.2014 Kl. 10:00

Addresse
Struer Kommune
Østergade 11-15
Att: Jesper Bang Christiansen
7600 Struer
Mail: jbc@energiteam.dk

Udbyder

Struer Kommune

Opdateringer

Resultat
(28.04.2014)

Den 18.3.2014 er kontrakten blandt 5 modtagne tilbud blevet tildelt:
Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N
Mail: ed@energidanmark.dk
Telefon: +45 87426262
Internet: www.energidanmark.dk

Indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå (Resultat)


Struer Kommune

Varer
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Struer Kommune
Østergade 11-15
Att: Jesper Bang Christiansen
7600 Struer
DANMARK
Mailadresse: jbc@energiteam.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.struer.dk/

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.struer.dk/webtop/site.aspx?p=12293

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenesterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Struer Kommunes udbud af rammeaftale til indkøb af elektricitet og mark-up ydelser herpå for perioden 1.1.2017-31.12.2019.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

NUTS-kode DK041


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftaleII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktørII.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Udbuddet omfatter Struer Kommunes indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden 2017-2019.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


09310000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen krav.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Ingen krav.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Underskrevet og dateret erklæring om ikke at have gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 (formularer vedlagt udbudsbetingelserne);
— Tro og love-erklæring fra tilbudsgiver om, at der ikke foreligger forhold som anført i udbudsdirektivet artikel 45,stk. 1 og 2 eller serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation fra en offentlig myndighed maksimalt 3 måneder gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb;
Tilbudsgiver kan vedlægge det vedlagte eksempel på »erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997, samt erklæring på tro og love om, at der ikke foreligger forhold som anført i udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1 og 2.
Kommunen forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse, at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel fra vindende tilbudsgiver, såfremt denne ikke er fremsendt med tilbuddet.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Tilbudsgivers omsætning, resultat og egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det kræves for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgivers egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår er positiv.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ingen krav.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

OffentligIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage


IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?


IV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

18.3.2014 - 10:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)IV.3.8)

Åbning af bud

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nejDel VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse


VI.2)

Oplysninger om EU-midler


VI.3)

Yderligere oplysninger


Det samlede udbudsmateriale skal rekvireres ved henvendelse til: jbc@energiteam.dk


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://http://klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12.5.2010) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 511 af 27.5.2013 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1 hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. beslutningens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregiverens prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
(2.1) 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 2.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

3.2.2014

Send til en kollega

0.078