23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 249-618448
Offentliggjort
27.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
23.01.2020 Kl. 16:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/118279224.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Energimærkning af Københavns kommunes bygninger


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
By: København NV
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: s26f@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/118279224.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/118279224.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/118279224.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af energimærkning af Københavns kommunes bygninger

 

Sagsnr.: 2019-0227351
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på energimærkning af Københavns Kommunes bygninger.

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) administrerer og udlejer 2 600 000 kvadratmeter af kommunens ejendomsportefølje fordelt på ca. 3 500 bygninger. Over de kommende 4 år forventes det, at ca. 1 100 000 m2 af de kommunale ejendomme skal genmærkes. Heraf ligger ca. 95% (m2) af porteføljen inden for kommunegrænsen og ca. 5% i andre kommuner i Storkøbenhavn og på Sjælland.

Fra kontraktstart forventes at skulle energimærkes ca. 500 000 m2 de første 18 måneder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/118279224.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71310000
71314000
71314300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

KEID's primære opgave er at drive og udvikle gode fysiske rammer for kommunens aktiviteter og service til borgere og virksomheder samt sikre professionelt indkøb og forvaltning af Københavns Kommunes aktiver.

Kommunens ejendomme blev energimærket for ca. 10 år siden. Nærværende udbud vedrører genmærkningen af ejendommene.

Energimærkningen skal bl.a. bruges til at dokumentere den energibesparende indsats kommunen har foretaget siden, samt identificere resterende potentialer og danne grundlag for indsatsen de næste 5-10 år.

Handlingsplaner og data fra energimærkningen skal ligesom for 10 år siden understøtte kommunens bestræbelser på at blive CO2 neutral i 2025.

Den udbudte aftale er en rammeaftale i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Rammeaftalen medfører ingen forpligtelse til at aftage en bestemt mængde af de ydelser, der er omfattet af aftalen.

Den forventede værdi af udbuddet er 12 000 000 DKK. Den forventede omsætning for udbuddet er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 10
Største antal: 20
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil opfordre minimum 10 og maksimum 20 ansøgere til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 10 ansøgninger, vil de 10 bedste ansøgere opfordres til at afgive tilbud. Derudover vil yderligt op til 10 ansøgere, hvis ansøgninger vurderes tilfredsstillende, blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt der modtages mere end 20 ansøgninger, som vurderes tilfredsstillende udvælges de 20 bedste ansøgere.

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

- At referencerne i videst muligt omfang angår udarbejdelse og indberetning af energimærker for offentlige ejendomme, herunder også digital energimærkning,

- At referencerne i videst muligt omfang modsvarer bygningsporteføljens omfang og karakter i nærværende udbud.

Ved udvælgelsen vil ovenstående kriterier vægtes lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være certificeret som energimærkningsfirma af et certificerende organ jf. § 22 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr. 793 af 7.8.2019

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal have præsteret minimum 3 leveringer af energimærkning, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal opfylde følgende mindstekrav:

Ansøger skal have udført energimærkning af kommunale, regionale eller statslige ejendomsportefølje.

Minimum en af referencerne skal have en samlet størrelse på minimum 100 000 m2

Referencerne skal angå opgave, der er igangværende eller udført inden for de sidste 3 år medregnet fra ansøgningsfristen.

Referencerne skal indeholde en beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- Opgavens art,

- Opgavens omfang herunder antallet af bygninger og m2,

- Digital afleveringsform,

- Kontraktens størrelse,

- Kontraktperiode,

- Kontraktpart.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Leverandøren eller den enhed som leverandøren basser sin enheds formåen på skal være certificeret efter § 21 i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (BEK nr. 793 af 7.8.2019).

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/01/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1,2 og 7. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at</p>

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2019

Send til en kollega

0.078