23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 084-148788
Offentliggjort
30.04.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.05.2015 Kl. 12:00

Addresse
Arkitema Architects
Frederiksgade 32
Att: Lene Neerup Melchiorsen
8000 Aarhus C

Udbyder

Hospitalsenheden Horsens

Nye Nord - Totalentreprise.


Hospitalsenheden Horsens

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/forside

Yderligere oplysninger fås her: Arkitema Architects
Frederiksgade 32
Kontaktpunkt(er): Arkitema Architects
Att: Lene Neerup Melchiorsen
8000 Aarhus C
DANMARK
Mailadresse: lnme@arkitema.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkitema Architects
Frederiksgade 32
Kontaktpunkt(er): Der er ikke yderligere dokumenter
Att: Lene Neerup Melchiorsen
8000 Aarhus C
DANMARK
Mailadresse: lnme@arkitema.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkitema Architects
Frederiksgade 32
Kontaktpunkt(er): Arkitema Architects
Att: Lene Neerup Melchiorsen
8000 Aarhus C
DANMARK
Mailadresse: lnme@arkitema.dk
Internetadresse: http://www.arkitema.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Sundhed
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Nye Nord — Totalentreprise.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Sundvej 30, 8700 Horsens.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Som en væsentlig del i forbindelse med implementering af generalplanen for Hospitalsenheden Horsens (HEH), opføres et nybyggeri, der skal bidrage til at give plads til en øget aktivitet og muliggøre, at der på det samlede hospitalsområde kan etableres de fysiske rammer, der svarer til gældende standart for hospitalsvæsenet i Danmark.

Nybyggeriet rummer i alt ca. 10 500 m2, heraf ca. 9 100 m2 i hovedfunktionsområder.

I nybyggeriet indplaceres:
Niveau 1 — Ambulatorium
Niveau 2 — Udvidelse af central OP-gang, Peri-OP-område med opvågning og faciliteter til understøttelse af sammedags OP-aktivitet samt et intensivt sengeafsnit
Niveau 3 — Sengeområde
Niveau 4 — Sengeområde.
Desuden indplaceres et auditorium samt kælderareal.
Nybyggeriet sammenbygges med de eksisterende hospitalsbygninger, hvor udvidelsen af den centrale OP-gang (C-OP) skal være en integreret og direkte sammenhængende del af den eksisterende C-OP, der etableres direkte adgang til akutmodtagelsen samt andre sammenhænge til fx foyer/hovedindgang og ambulatorier, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, herunder også hvor der i en fremtidig tilpasning kan tænkes opnået en synergi. Desuden etableres kælderområde med depot- og distributionsareal. I kælderniveau skal Nye Nord desuden sammenbygges med en i anden entreprise, netop udført tunnelforbindelse, som bl.a. giver kælderforbindelse mellem C-OP og sterilcentralen, og er en væsentlig del af den fremtidige logistiske struktur på HEH.
Nybyggeriet placeres på det nord-østlige hjørne af hospitalsområdet, hvor der i dag er parkeringsareal. Der forventes indgået en totalentreprisekontrakt medio november 2015 og byggeriet planlægges afleveret ultimo september 2017. Placeringen af nybyggeriet ligger centralt i forhold til hospitalets hovedadresse og hovedindgangen.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 71000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Detailprojektering og opførelse af hospital på ca. 10 500 m2 inkl. sammenbygning med eksisterende hospital.

II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: A) Udbuddet indeholder option i forhold til at indrette Niveau 1 til midlertidigt seng afsnit i stedet for Ambulatorier. Optionen vil være beskrevet detaljeret i udbudsmaterialet.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 8 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 26 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil stilles krav om sikkerhedsstillelse i hht ABT 93, som specificeres i udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Specificeres i udbudsmaterialet i henhold til ABT 93.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt der anmodes som et konsortium, forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører, hæftes solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil stilles krav om overholdelse af sociale klausuler, herunder krav om anvendelse af praktikanter. Krav specificeres i udbudsmaterialet.
Ligeledes stilles der i medfør af ILO konvention nr. 94 krav om arbejdsklausuler. Krav specificeres i udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgers navn, adresse, CVR-nr., kontaktperson og kontaktoplysninger for kontaktperson.
2) En kort beskrivelse af ansøger og ansøgers forretningsområde og hvis ansøger er en sammenslutning af flere virksomheder eller et konsortium, da for hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere, samt en beskrivelse af hver deltagers rolle i projektet.
3) Erklæring på tro og love om, at ansøgeren ikke befinder sig i én af udbudsdirektivets art. 45 stk. 1 og 2 litra a, b, c, e og f anførte situationer
4) Hvis ansøgningen afgives for en sammenslutning af virksomheder, eller som konsortium eller lign., skal oplysningerne pkt. 1-3 afleveres for alle virksomheder i sammenslutningen
5) Hvis ansøgeren baserer sin ansøgning på ressourcer eller kvalifikationer (økonomiske eller tekniske) fra en underleverandør, afleveres ovennævnte oplysninger for underleverandøren og underleverandøren bør vedlægge en erklæring om, at ville stille sine ressourcer til rådighed for ansøgeren for den konkrete opgave.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers samlede omsætning, omsætning af primær drift, resultat efter skat og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøger har eksisteret i en kortere årrække gives oplysningerne for de år virksomheden har eksisteret. Oplysningernes rigtighed skal bekræftes af ansøgers pengeinstitut, revisor, administrerende direktør eller økonomichef, og erklæres under straffeansvar efter straffelovens § 163.
2) Hvis ansøgers seneste regnskab er afsluttet mere end 6 måneder før afleveringsfristen for ansøgningen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om hvorvidt der siden regnskabets afslutninger er indtrådt væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. Såfremt ansøger er børsnoteret og der siden sidste regnskabsaflæggelse har været afgivet børsmeddelelser om regnskabet, skal disse vedlægges.
Oplysningernes rigtighed skal bekræftes af ansøgers pengeinstitut, revisor, administrerende direktør eller økonomichef, og erklæres under straffeansvar efter straffelovens § 163.
3) Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører, som konsortium eller lign., skal oplysninger i pkt. 1 og 2 ovenfor afleveres for alle deltagere.
4) Hvis ansøgeren baserer sin ansøgning på ressourcer eller kvalifikationer (økonomiske eller tekniske) fra en underleverandør, afleveres oplysningerne jf. pkt. 1 og 2 for underleverandøren, og underleverandøren skal vedlægge en erklæring om, at ville stille sine ressourcer til rådighed for ansøgeren for den konkrete opgave.
Såfremt ovennævnte oplysninger ikke er afgivet for hver underrådgiver eller for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af ansøgerens egnethed og udvælgelse af tilbudsgiver.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad pkt. 1) ansøger skal igennem de seneste 3 år i gennemsnit have en årlig omsætning på over 300 000 000 DKK.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Relevante referencer, som beskriver ansøgers erfaring indenfor fagområderne: Styring/gennemførelse af totalentrepriser, entreprisearbejder, projekteringsledelse, arkitektprojektering, ingeniørprojektering for opgaver gennemført indenfor de sidste 3 år.
Referencerne bør dokumentere erfaring med projekter af sammenlignelig karakter, dvs. byggeri af sygehuse, laboratorier, institutioner, eller lign. komplekst eller teknisk byggeri. Referencer bør ligeledes dokumentere erfaring med kompakte udførelses- og projektforløb med hensyntagen til fortsat drift, tæt samarbejde med bygherrens organisation inkl. brugerdialoger.
Referencerne bør indeholde oplysninger om projektnavn, klient, opgavens størrelse, udførelsesperiode samt beskrivelse af egne ydelser.
2) Oplysninger om ansøgers og evt. underleverandørers gennemsnitlige antal beskæftigede igennem de seneste 3 år, fordelt pr. år og relevante kategorier.
3) Nøgletal for tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år, jf. Bek. nr. 1469 om Nøgletal i for statsbyggeri Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte opgaver, skal desuden aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletal, dvs. en karakterbog.
4) Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører, som konsortium eller lign., skal oplysninger i pkt. 1-3 afleveres for alle deltagere.
5) Hvis ansøgeren baserer sin ansøgning på tekniske ressourcer eller kvalifikationer (tekniske kapacitet) fra en underleverandør, afleveres oplysningerne jf. pkt. 1-3 for underleverandøren.
I det omfang ansøgningen ikke er vedlagt nøgletal eller tilsvarende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgerens egnethed.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere (5), vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på ansøgernes økonomiske og tekniske formåen som dokumenteret i henhold til udbudsbekendtgørelsens del III.1). Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere der i relation til den udbudte opgave, har de bedste kompetencer i form af referencer og erfaringer (set i forhold til relevans, størrelse og omfang). Herudover vil der blive lagt vægt på, at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af konkurrencedeltagere, der udviser variation i fx. størrelse.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28.5.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Ansøgning om deltagelse skal fremsendes i 2 papirudgaver og 1 elektronisk udgave som pdf-formalt på USB-stick eller lignende.
Inden kontrahering skal vinderen fremlægge dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i én af artikel 45, stk. 1 og 2, litra a, b, c, e og f, anførte situationer i form af serviceattest eller lignende.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København K
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefristen i forhold til prækvalifikation er 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om valg af prækvalificerede til opgaven. Klagefrist i henhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af kontraktindgåelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrettes ordregiver om klagens indhold.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.4.2015

Send til en kollega

0.13